Anonymních klientů v bazarech a zastavárnách přibylo

Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí tohoto roku 105 kontrol zaměřených také na zákon, který obchodníkům ukládá řádně identifikovat klienta. Situace se oproti 2. čtvrtletí 2017 mírně zhoršila, jelikož porušení tohoto zákona zaznamenali inspektoři v 15 případech, což je o 10 případů více než za stejné období v minulém roce. „Za pozitivní však můžeme označit, že kontrolovaní obchodníci dodrželi omezení provozu v noční době, tj. v době od 22.00 do 06.00 hodin, kdy je nákup a prodej použitých výrobků a výrobků bez dokladu nabytí zakázán,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2018 provedla 105 kontrol zaměřených na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů a zastaváren ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a dalších právních předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. U 60 kontrol zjistila porušení právních předpisů, což představuje 57,1 %. Z tohoto počtu zaznamenala v 15 případech porušení ustanovení zákona, které provozovatelům bazarů a zastaváren ukládá povinnost řádně identifikovat klienta v případě nákupu nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží, nebo zboží bez dokladů o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje.
Zjištěné nedostatky
Porušení ustanovení zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bylo zjištěno v 15 případech, kdy prodávající nesplnili povinnost identifikace klienta.
K porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele došlo v 99 případech:
  • ve 31 případech prodávající nedodrželi povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 26 případech prodávající nevyznačil v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)
  • v 10 případech prodávající řádně neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • v 10 případech prodávající nevydal doklad o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydal doklad bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
  • v 8 případech prodávající neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • v 7 případech prodávající neupozornil spotřebitele na prodej použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, takové výrobky nebyly prodávány odděleně od ostatních výrobků
  • porušení dalších ustanovení tohoto zákona bylo zjištěno v 7 případech
Další porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 2 případech. Jednalo se o porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o porušení přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila v tomto období 65 pokut v celkové hodnotě 150 500 Kč. V rámci kontrolní akce byl vydán zákaz používání na 1 ks měřidla, které neodpovídalo obecně závazným právním předpisům. (30.8.2018)