Bazary a zastavárny zapomínají na povinnost identifikovat klienta

Česká obchodní inspekce se v 1. čtvrtletí 2018 zaměřila i na kontrolu bazarů a zastaváren. Provozovatelé těchto subjektů musí mimo jiné dodržovat zákon, který jim ukládá identifikovat klienta nebo zakazuje nákup a prodej zboží mezi 22. 00 a 06.00 hodinou. ČOI v tomto období provedla 93 kontrol a porušení zákonů zaznamenala v 58 procentech, kdy v 8 případech provozovatelé bazarů neidentifikovali klienta. „Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje činnost bazarů a zastaváren a zjišťuje, že se situace v oblasti omezení provozu v nočních hodinách značně zlepšila. Přesto však dále dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele, kdy prodejci řádně neinformují spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
 Česká obchodní inspekce provedla v období od 4. ledna do 31. března 2018 kontrolní akci, která byla zaměřena na plnění povinností provozovatelů bazarů a zastaváren. Zaměřila se na dodržování ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a dalších právních předpisů. Celkem provedla 93 kontrol a u 54 z nich zjistila porušení zákonů (58,1%).
Nejčastěji byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to v 62 případech:
  • ve 25 případech prodávající porušili svoji povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)
  • ve 20 případech prodávající nedodrželi svoji povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva na reklamaci, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 9 případech prodávající nevydali doklady o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydali doklady bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
  • v 8 případech prodávající řádně neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
Porušení ustanovení § 7 zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu došlo v 8 případech, kdy prodávající porušili povinnost identifikace a kontroly klienta.
V 1 případě došlo k porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a v 1 případě k porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Česká obchodní inspekce může při jedné kontrole zjistit i více porušení. Často je jedna pokuta i za více zjištění. 
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v období od 4. ledna do 31. března 2018 pravomocně uložila 61 pokut v celkové hodnotě 137 000 Kč. V rámci kontrolní akce byl vydán zákaz prodeje 42 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky právních předpisů. Hodnota zakázaného zboží činila 1 799 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání 1 kusu měřidla, které neodpovídalo obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům nebo schválenému typu. (10.8.2018)