Beton pro největší stavbu v Praze

Největší stavbou v hlavním městě je v současné době dostavba Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV)
v Praze na Císařském ostrově.
Stávající čistírna byla postavena v 60. letech minulého století. Přestože prošla několika přestavbami a rozšířením, nikdy se vzhledem k rychlému rozvoji metropole nedosáhlo uspokojivé kapacity a míry přečištění. V současné době ÚČOV zajišťuje čištění cca 95 % celkové produkce odpadních vod z Prahy od téměř 1,2 milionů obyvatel. ÚČOV velmi účinně
odstraňuje z odpadních vod nerozpuštěné látky a biologicky odbouratelné organické znečištění, ale problémem je nedostatečné odstraňování dusíkatých látek. Ročně se v ní vyčistí 110 000 000 m³ odpadních vod. V roce 2004 bylo rozhodnuto jednak o její modernizaci a dále o rozšíření čistírny mimo současné území, a to do prostoru bývalé zahrádkářské kolonie. V tuto chvíli tedy probíhá výstavba Nové vodní linky, což je svým rozsahem v současnosti největší betonová stavba v Praze. Výhradním dodavatelem betonů je TBG METROSTAV. Výstavba byla zahájena koncem roku 2015 a počítá se s dokončením letos v srpnu.
Pro stavbu bylo doposud dodáno celkem asi 160 000 m3 betonu z blízké betonárny TBG METROSTAV. Vysoké nároky na množství betonu si vyžádaly složité plánování, zásobování a dodávky materiálů pro jeho výrobu. Vzhledem k omezené kapacitě skládkování písku, kameniva i cementu bylo nutné sladit kontinuitu dodávek těchto materiálů. Největší podíl na výrobě betonu má složka jemného i hrubého kameniva. Pro jeho výrobu na stavbu ÚČOV bylo třeba dopravit 300 000 tun kameniva z kamenolomů, které se nachází na sever od Prahy. Díky strategické lokaci betonárny u břehu Vltavy bylo možné kamenivo dovážet výhradně lodní dopravou. Ušetřilo se tak 10 000 cest nákladních automobilů přes již tak vytížen dopravní uzly v Praze jako jsou ulice V Holešovičkách či Povltavská. Lodní doprava uspořila téměř 1 000 000 km ujetých kamiony na silnicích, v důsledku to znamená menší opotřebení silnic (výtluky, vyjeté koleje apod.), plynulejší dopravu, menší prašnost, snížení hluku, menší nehodovost a zejména méně škodlivých látek vypuštěných do ovzduší. Při uvedených vzdálenostech jde o celkovou redukci 500 000 gramů emisí toxického oxidu uhelnatého (CO), které by se rozptýlily do ovzduší.
Stejně tak se osvědčilo z hlediska ekologie významné umístění betonárny v centru města, v těsné blízkosti stavby, neboť autodomíchávače s betonem zásobující stavbu, prakticky vůbec nezatěžovaly silniční dopravu v Praze. I v budoucnu bude stavba ÚČOV šetrná ke svému okolí, neboť se plánuje její celé zakrytí parkem.
Betonárna Libeň
Je novou betonárnou, která byla postavena pro zásobování výstavby vnitřního pražského okruhu betonem a slouží také pro další velkou stavbu ÚČOV. Je vybavena nejmodernějším řídicím systémem, prachovými a hlukovými filtry. Tato betonárna je jednou ze dvou betonáren v hlavním městě (vedle betonárny na Rohanském ostrově), která má ekologicky přizpůsobené dopravní cesty, aby tak byl omezen negativní vliv těžké mechanizace na její okolí. Je kompletně zařízena pro příjem materiálu lodní dopravou. Na břehu Vltavy je u betonárny vybudováno přístaviště, dovezený materiál se z lodi vyloží pomocí jeřábu a je podzemním kolektorem pod cyklostezkou a čtyřproudou vozovkou z tunelu Blanka dopravován na skládky v areálu betonárny. Tento způsob ekologického zásobování města betonem z betonáren, které jsou v jeho centru a zároveň na břehu řeky, je ve světě velmi oblíbený, podobně fungují betonárny například v Londýně či Paříži.