Bilance topné sezóny – více než 900 požárů od komínů

Během letošní topné sezóny, tedy od začátku října 2017 do konce března 2018, došlo k více než 900 požárům komínů, což je opět o něco více než bylo v loňském roce. Každoročně se toto číslo přiblíží tisícovce a požáry způsobené špatným stavem spalinových cest za sebou zanechávají nejen velké škody na majetku, ale i oběti na životech a zraněné.
Nejsmutnějším příkladem je loňský noční požár zahradní chatky ve Zlíně, kde zasahovalo pět jednotek hasičů. Po příjezdu na místo velitel zásahu zjistil, že plameny zachvátily chatku v plném rozsahu a požárem zasažené dřevěné konstrukce chatky se bortí. Po sražení plamenů začali hasiči rozebírat zbytky konstrukcí objektu a dohašovat jednotlivá ložiska hoření. Při odklízení trosek byla v požářišti nalezena jedna uhořelá osoba. Příčinou požáru chatky byla závada na komínovém tělese.
Druhý příkladem požáru způsobeným vznícením sazí v komínovém tělese je rozsáhlý požár motorestu Čtyři kameny ve Středočeském kraji 18. listopadu 2017. Vzhledem k celodřevěné konstrukci koliby, nedaleké benzínové čerpací stanici 
a nedostatku hasících látek byl postupně vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na zdolání živlu se podílely kromě profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů, také vrtulník s bambi vakem, zařízení Cobra HZS hl. m. Prahy a speciální technika ze Záchranného útvaru HZS ČR. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na přibližně 30 milionů korun.
K požáru komínových těles při zanedbání jejich čistění může docházet i opakovaně, jak ukazuje příklad z Královéhradeckého kraje z 26. února tohoto roku. V části obce Litíč v Nouzově řešili hasiči požár sazí a popílku. Hasiči museli komín za pomoci kominického náčiní očistit od nánosů a vybrat spadanou žhavou strusku. Už v poledne však byla jednotka povolána na místo znovu, protože se zbývající dehet po stranách a v rozích komína vzňal a vzrostla teplota komínového tělesa. Pomocí škrabky a kominického "ježka" jednotka hasičů nově vzniklá ohniska řádně dočistila a majiteli doporučila důkladnější péči o spalinové cesty.
Zdaleka se nejedná o ojedinělé případy. V roce 2017 došlo k 1 028 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 70 milionů Kč. Došlo k usmrcení 1 osoby a 42 osob se zranilo.
Nejvíce požárů vzniklo přímo v komíně, kde se vznítily nevyčištěné saze. Těchto případů bylo celkem 887 z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patřila nevhodná stavební konstrukce (79 případů požárů) nebo zazděný trám v komínu (37 případů požárů).
To všechno jsou důvody, proč se HZS ČR dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Do nedávna spoléhali hasiči pouze na nařízení vlády o čištění, kontrole a revizi spalinových cest a též na dobrou a úzkou spolupráci se Společenstvem kominíků ČR.
Od 1. ledna 2016 je naštěstí všechno jinak. Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Nyní je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.
K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontrole spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.
Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).
Ze strany oprávněných osob a revizních techniků spalinových cest se v rámci spolupráce angažuje Společenstvo kominíků ČR, které šíří povědomí o této legislativní změně. Hlavním cílem právní úpravy je zvýšení bezpečnosti provozu spalinových cest. „Hlavní roli“ zde hrají odborníci na tuto problematiku, tj. oprávněné osoby a revizní technici spalinových cest. Proto i Společenstvo kominíků ČR cíleně vzdělává své členy a vysvětluje postupy při zjištění nedostatku a jeho odstranění. Spolupráce státní správy a odborníků na tuto problematiku by neměla přinést zahlcení správních úřadů oznámeními o nedostatcích, ale měla by být zárukou, že všechny nedostatky bezprostředně ohrožující zdraví, život nebo majetek osob, budou odstraněny.
Nicole Zaoralová, tisková mluvčí, MV-generální ředitelství HZS, foto HZS