Blackout může nastat kdykoli a jejich doba se blíží

Největším bezpečnostním rizikem Prahy je chybějící kontrola nad strategickými komoditami, blackout a kybernetický útok. Na prestižní konferenci Pražské bezpečnostní fórum, která se konala 15. června ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy, to mj. řekl generál a bezpečnostní odborník Andor Šándor, který hovořil o současných bezpečnostních hrozbách.

Konference, nad níž převzal záštitu Libor Hadrava, radní pro bezpečnost Magistrátu hl. m. Prahy, navázala na cvičení Blackout 2014 v Praze v únoru minulého roku, parlamentní konferenci Bezpečnost budoucnosti, vládou schválenou Bezpečnostní strategii ČR, Národní strategii o kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 – 2020, Evropský program pro bezpečnost na období 2015 až 2020, schválený Evropskou komisí a další významné dokumenty. V rámci bezpečnostního fóra vystupující seznámili více než sto účastníků s navrhovanými opatřeními pro zvýšení odolnosti Prahy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny, současnými bezpečnostními hrozbami pro hlavní město, úlohou HZS při mimořádných situacích, procesem určování subjektů kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, byli informováni o tom, jak by byly zabezpečeny dodávky vody, plynu a hromadná doprava v případě blackoutu.

Jak uvedl v úvodním vystoupení Libor Hadrava, „akce je první z řady, na nichž bychom se chtěli věnovat jednotlivým aspektům bezpečnosti v hlavním městě České republiky. Důvod je prostý. Praha hraje klíčovou roli v zajištění bezpečnosti státu, sídlí zde prezident, vláda a většina klíčových institucí. Proto se také v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2014–2018 zdůrazňuje bezpečnost jako jednu z hlavních priorit. Konkrétně se v něm uvádí, že: Rada hlavního města Prahy bude usilovat o další rozvoj Integrovaného záchranného systému na území Prahy a další zefektivnění činnosti orgánů krizového řízení, a to i s ohledem na potenciální možné hrozby či rizika; bude vedle stávajících opatření krizového řízení sledovat i energetickou bezpečnost na území hl. m. Prahy; prvořadým cílem v této oblasti jsou účinná opatření v případě déletrvajícího výpadku dodávek elektrické energie, např. blackoutu,“ řekl.

„Dnes jsme se zde sešli proto, abychom společně diskutovali o aktuálních bezpečnostních hrozbách, zejména v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie, který by měl za následek selhání všech ostatních infrastrukturních sítí s důsledkem ohrožení života, zdraví a majetku Pražanů. Jednání by se mělo věnovat formulování aktuálních bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich řešení, jeho závěry budou vyhodnoceny a využijí se při zpracovávané bezpečnostní koncepci Prahy ve všech jejích aspektech a dalších dokumentech, které se v současnosti připravují,“ uvedl dále radní pro bezpečnost.

Na konferenci, kterou pořádala společnost E.B.V, z.ú., což je veřejně prospěšná právnická osoba, vystoupili: generál Andor Šándor, bezpečnostní poradce, plk. Jiří Chalupa, ředitel odboru CNP a strategií GŘ HZS ČR, Dušan Navrátil, ředitel, Národní bezpečnostní úřad, Miroslav Novák, ředitel odboru příprava hospodářských opatření, Správa státních hmotných rezerv, Vladimír Vlk, poradce ministra průmyslu a obchodu, Václav Fryš, generální ředitel SOMA-ES, Ivan Beneš, místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, Miloš Houzar, předseda představenstva, Pražská plynárenská Distribuce, Jiří Hradecký, vedoucí sekce Řízení sítí, PREdistribuce, Petr Žejdlík, předseda představenstva, Pražská vodohospodářská společnost, Antonín Fedorko, bezpečnostní ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pavel Foglar, energetický expert, Jaroslav Škrabálek, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, generální ředitel Takeplace, Jaroslav Pejčoch, předseda představenstva T-SOFT a Václav Klučka, poslanec, předseda podvýboru pro IZS, člen výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu.

V současném turbulentním prostředí, kdy sílí obrazně tradiční bezpečnostní hrozby a vznikají nové, kdy vývoj na naší planetě se posunul od období bipolárního světa přes multipolární ke světu globální krize se všemi důsledky, které z toho vyplývají, je zajištění bezpečnosti prvořadým úkolem každého státu a společnosti. Za hlavní bezpečnostní hrozby, které budou v dalším období především ohrožovat Českou republiku i Evropu, lze označit následující: regionální konflikty, zhroucení států, selhání mezinárodních institucí a mezinárodního práva, outsourcing a privatizace bezpečnosti a terorismus.

V rámci informace o postupu prací při realizaci závěru Vyhodnocení výsledků cvičení Blackout Praha 2014uvedl Václav Klučka, že blackout může nastat kdykoli a jejich doba se blíží. Paradoxní je, že se na toto téma konala a koná řada konferencí a seminářů a veškeré práce končí v analýzách. Chybí kroky, které by směřovaly k potřebným opatřením. Výbor pro civilní nouzové plánování, který je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu, se touto problematikou zabývá. Nestačí mu však jen závěry pro Prahu, ale potřebuje informace o situaci v tomto směru z celé republiky. Za vnitřní a vnější bezpečnost státu je odpovědná vláda a je proto na ní přijmout efektivní řešení proti hrozbě blackoutu, i když si to vyžádá nemalé prostředky.

Prezentace z vystoupení na konferenci a další materiály k dané problematice jsou na www.bezpecnostniforum2015.cz

Celý článek ke stažení zde:CI02_47_prazske_CI_SABLONA.pdf