Česko a Bavorsko chtějí spolupracovat v energetice

Na česko-bavorské energetické kooperační burze 13. června 2016 v Mnichově byly potvrzeny silné shodné zájmy při dalším rozvoji energetiky v EU. Hovořilo se o možnostech jejich společného prosazování v Bruselu, koordinaci postojů ke klíčovým tématům v energetice a v neposlední řadě o rozvoji regionální spolupráce v energetice v prostoru střední Evropy. V Bavorsku i v Česku probíhají nebo se chystají energetické projekty, na kterých se mohou podílet firmy z obou států. V průběhu akce podepsali představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR a Bavorského sněmu obchodních a průmyslových komor BIHK „Deklaraci o záměru“ kooperace v oboru energetiky. Energetická kooperační burza byla podpořena Ministerstvem zahraničí ČR v rámci programu podpory ekonomické diplomacie.

Společné zájmy v energetice

Energetická kooperační burza v Mnichově navázala na česko-bavorský dialog k energetické politice, uskutečněný ČNOPK a IHK Mnichov/Horní Bavorsko v Praze v únoru letošního roku k tématům energetické politiky obou zemí – například k regulaci trhu s elektřinou, přenosovým sítím a evropské energetické unii.

Bavorská a česká energetika zajisté nejsou identické a v některých oblastech jsou přístupy obou stran i dost rozdílné. Bavorská strana postupně, v souladu s rozhodnutím spolkové vlády, ukončuje do roku 2022 provoz atomových elektráren, aktivně řeší problematiku integrace dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nutnost rychlé dostavby energetických sítí. V Česku naproti tomu není jaderná energetika předmětem veřejné diskuze. Existuje zde konsens ohledně jejího dalšího využívání a dále se uvažuje o rozšíření stávajících jaderných energetických kapacit, zejména v Temelíně.

Nicméně oba státy mají silně vyvinutý průmysl s podobnou strukturou, který nutně požaduje zajištění dostatečných a bezpečných dodávek energií - hlavně elektřiny a plynu - za únosné ceny.

Podpis česko-bavorské deklarace

Česko-bavorská deklarace o záměru kooperace v energetice, slavnostně podepsaná během energetické kooperační burzy v Mnichově, obsahuje témata jako zlepšení ochrany klimatu a životního prostředí v souladu s cíli EU, rozšíření nabídky a stanovení transparentních rámcových podmínek pro OZE a společné naplnění cíle EU: zajištění patnáctiprocentní interkonektivity sousedních zemí. Také se věnuje otázkám spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích v energetice, zvyšování energetické účinnosti a zavádění nových systémů skladování přebytečné energie z OZE.

Obě strany si od podpisu smlouvy slibují lepší koordinaci při řešení aktuálních otázek energetické politiky. V Bavorsku se například nevyplatí v současnosti provozovat moderní plynové elektrárny, což je způsobeno mimo jiné nedostatečně vysokou cenou emisních povolenek i garantovanými výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z OZE. Bavorský trh je přitom stále častěji zaplavován mimořádně levnou elektřinou z OZE, zejména z větrné energie s fotovoltaiky. V České republice zase přetrvávají obavy z přetoků elektřiny vyrobené v Německu pomocí OZE do českých přenosových sítí, což zvyšuje riziko jejich přetížení a výpadku - blackout. Deklarace se tak může stát vhodnou platformou pro společné prosazování: liberalizace energetického trhu, posilování stability sítí a realistického stanovování cílů energetické politiky EU.

Velký potenciál v investicích do energetiky

Očekávané investice v obou zemích jsou velkou příležitostí pro české a bavorské firmy. Ředitel enegetické sekce IHK Mnichov Dr. Norbert Amman odhaduje německé roční investice do roku 2025, při realizaci tzv. „Energiewende“, na dvacet miliard euro, z toho v Bavorsku zhruba tři miliardy euro ročně. V Bavorsku se bude jednat v prvé řadě o vybudování vysokonapěťové přenosové sítě ve směru sever-jih v délce okolo 650 kilometrů. Preferované řešení podzemního kabelu přinese vícenáklady ve výši 8-12 miliard euro. Také se bude dále posilovat a zdokonalovat bavorská přenosová soustava i regionální distribuční elektrické sítě, a to v délce okolo tisíce kilometrů. V neposlední řadě se jedná o výstavbu plynovodu „Monaco 1“ z Burghausenu do Finsingu v Horním Bavorsku s investicí okolo pěti set milionů euro do roku 2018. Uvedené projekty mohou být příležitostí pro české firmy.

Podobně se otevírají možnosti pro participaci bavorských firem na českých energetických projektech. Zejména pro střední a menší bavorské firmy poskytuje česko-německá komora ČNOPK v Praze v tomto směru výraznou podporu pro rozšiřování jejich aktivit v ČR, o čemž informoval účastníky akce její prezident Axel Limberg, který je zároveň ředitelem české pobočky EnBW.

Setkání českých a bavorských firem

Při prezentaci firemních účastníků akce a při neformálních rozhovorech zazněly rovněž zajímavé podněty také k přímé spolupráci mezi českými a bavorskými firmami.

Česká firma EMK Europe s.r.o. kupříkladu nabízela optimalizaci a realizaci místních zdrojů energie hlavně na bázi OZE s možností implementace energetické soběstačnosti obcí a elektromobility.

Bavorská firma Ingenieurbüro Rupp z Prienu am Chiemsee hledala (spolu-)investora pro projekt zařízení na společnou výrobu elektřiny 3,5 MW a tepla 4 MW, tedy kogeneraci z biomasy. Projekt byl nedávno velmi důkladně připraven pro průmyslovou zónu nedaleko Plzně, ale byl pozastaven z důvodu zrušení původně předpokládané veřejné podpory. Projekt proto může být velmi rychle uskutečněn i někde jinde v ČR. Celková investice obnáší zhruba 15 milionů euro.

Ředitel mnichovské BayWa renewable energy Christian Bracklow se zajímal o další vývoj českých rámcových podmínek pro rozvoj bioplynu a budoucí možnosti dodávek biometanu přímo do sítí zemního plynu.

Pražská právní firma bpv Braun Partners z Prahy nabízela široké spektrum právních služeb také v oboru energetiky, s působností v oblasti česko-německé hospodářské spolupráce. Rovněž zúčastněná partnerská německá firma 3FFICIENCY nabízí pro české zákazníky odborné služby v oborech energetické účinnosti, energetického managementu, energetického poradenství a také u energetického auditu v podnicích.

Prohlubování česko-bavorských vztahů

Výrazné zlepšování česko-bavorských vztahů na všech úrovních v posledním období včetně „vysoké politiky“ se muselo nutně projevit také v energetice jako jednom z důležitých faktorů dalšího hospodářského rozvoje obou zemí. Česko – bavorská energetická kooperační burza v Mnichově se stala dalším potvrzením tohoto trendu i nadějným příslibem pro budoucí ekonomickou spolupráci.

 

Zdeněk Fajkus, 

Mnichov

 

Celý článek ke stažení zde:

CzechIndustry_Česko a Bavorsko_CI_SABLONA.pdf