Dokážeme najít optimální řešení pro zákazníky z celého světa z pohledu investic, aplikace, výkonu a klimatických podmínek,

řekl CzechIndustry Ing. Jaromír Odstrčil, obchodního ředitel akciové společnosti FANS


 

Zaměřujete se na dodávky investičních celků pro energetiku a průmysl. Můžete to konkretizovat?

K našim dodávkám investičních celků pro energetiku vedla dlouhá cesta a tyto dodávky jsou vyústěním rozvoje a expanze FANS, a. s., v průběhu 24 let. V roce 1992 jsme začínali pouze drobnými opravami a rekonstrukcemi chladicích věží. Později jsme navázali výstavbou chladicích věží, rozšiřováním portfolia produktů a služeb. Naši profesionalitu, odbornost a spolehlivost v oblasti řešení zakázek od návrhu až po uvedení do provozu si dosavadní zákazníci cenili. Na základě zvyšování nároků a vzhledem k potřebám těchto zákazníků, kteří jsou především z oblasti energetiky a z  řady dalších průmyslových oborů, i nadále zvyšujeme kvalitu a spolehlivost našich zařízení a vyvíjíme nová technická řešení. Každá firma, která chce uspět v náročném konkurenčním prostředí, musí flexibilně reagovat. FANS díky dosavadním zkušenostem, odbornosti, profesionalitě a osobnímu přístupu ke každému zákazníkovi je připravena takto reagovat a zodpovědně přistupuje k této výzvě, která ji posune o pomyslný stupeň blíže ke světovým leaderům v této oblasti.

Největší část vašich produktů zřejmě tvoří výroba a dodávky chladicích věží a zařízení. Jaké druhy nabízíte a kde všude nacházejí uplatnění?

Spektrum našich chladicích věží je skutečně široké. Jsou to věže s přirozeným tahem, ale i s nuceným tahem, ať už z betonu, nerezi, oceli nebo FRP. Umíme svým zákazníkům nabídnout chladicí věže s výkonem od 6 kW až po stovky MW. Díky této rozsáhlé nabídce naše věže nacházejí uplatnění jak v malých provozech, tak i ve větších průmyslových nebo energetických objektech. Stejně tak dobře dokážeme uspokojit zákazníka ze zcela odlišných kontinentů. Například v oblastech s nedostatkem vody dodáváme své vzduchem chlazené kondenzátory ACC a vzduchové chladiče AC. To celé lze shrnout v jednu větu. FANS dokáže najít optimální řešení pro zákazníky z celého světa z pohledu investic, aplikace, výkonu a klimatickým podmínkám.

A pokud jde o komponenty k nim?

Dodávky součástí ke chladicím věžím je jedna z našich výchozích činností, které se věnujeme od prvopočátku. Oproti konkurenci můžeme konstatovat, že nabízíme i své vlastní komponenty, které jsou výsledkem činnosti našeho výzkumu a vývoje. Cílem je nabídnout zákazníkovi součásti, které mu zajistí plynulý, bezporuchový provoz, prodloužení životnosti chladicího zařízení, úsporu v oblasti provozních nákladů a produkty s ohledem na ochranu životního prostředí. Ve spolupráci s naší dceřinou společností DAC Motors jsme vyvinuli a vyrábíme trojfázové asynchronní pomaluběžné motory typové řady PMD, které jsou určeny pro přímý pohon axiálních ventilátorů chladicích věží s nuceným tahem vzduchu. Nabízíme je v širokém  rozsahu výkonů 4 ÷ 200 kW. Tyto motory také dodáváme v zajištěném provedení, vhodné pro výbušné prostředí. Aplikujeme je u zákazníků v České republice i zahraničí k bezvýhradné spokojenosti klienta.

 

Které zakázky byste označil za prestižní a proč?

Není malých nebo velkých zakázek nebo zákazníků, vážíme si všech. Zpočátku to byli zákazníci především v České republice a na Slovensku. Postupně se naše aktivity rozšiřovaly i v zahraničí, především v Rusku, Kazachstánu, Bělorusku, na Ukrajině, v Polsku, Srbsku, Bulharsku, Pákistánu. Své exportní aktivity jsme podpořili otevřením dceřiných společností v Rusku, Polsku a Indii. Indie nabízí nesmírně zajímavý rozsáhlý trh, a to z hlediska příležitostí. Je zde velice složitý proces vyjednávání. Je to o vysoké míře vyjednávacích zkušeností a diplomacii. Obchodování v této části světa se neobejde bez znalosti mentality tamních lidí, kultury a prostředí. Vyžaduje to schopnost rychlého přizpůsobení a vynikajícího plánování.

Akciová společnost FANS se jako celek musel velmi hbitě aklimatizovat a akomodovat. Mám na mysli schopnost našich lidí jednat s Indy a vést je v terénu. Realizujeme zde dva investičně silné dlouhodobé projekty. První je Meja, elektrárna s výkonem 2x 660 MW, která se v letošním roce dokončuje. Druhý představuje Nabinagar Power, elektrárnu s výkonem 3x 660 MW. Do jeho ukončení zbývají zhruba dva roky. Celkově mohu říct, že indický trh je komplexní zátěžovou zkouškou pro každou zahraniční společnost vstupující na tento trh.

V loňském roce se nám podařilo získat dva další velké klíčové a stěžejní projekty. První zakázka byla určena pro OAO Naftan do Běloruska. Jedná se o dodávku cirkulačního chladicího centra BOV- 4 pro největší místní společnost zpracovávající ropu. Druhá zakázka je realizována v Duslo Šaľa, a. s., na Slovensku. Tato společnost patří k nejvýznamnějším společnostem chemického průmyslu u našich sousedů s globální působností. Cirkulační chladicí okruh pro CV 6 je „projekt na klíč“, který zahrnuje projekční práce a návrh řešení, stavební a montážní práce, výstavbu jímky a dodávku, montáž cirkulačních čerpadel, budovu úpravny chemické vody, kompletní potrubní trasy, elektro a MaR, garanční měření, záruční a pozáruční servis.

Zajišťujete si výrobu takříkajíc vlastními silami nebo prostřednictvím dodavatelů?

Díky rozsáhlosti a náročnosti nejsme schopni vlastními silami pokrýt komplexní výrobu všech součástí investičních celků. Proto se v našem případě jedná o kombinaci vlastní výroby s kooperací s dodavateli, které si pečlivě vybíráme. Svou výrobní činnost FANS, a. s., zahájila v roce 1998 ve vlastním výrobním závodě v Hlinsku. V průběhu let své výrobní kapacity v České republice rozšířila v Chrudimi a prostřednictvím dceřiné společnosti Proficool FANS v Polsku v Katowicích.

A pokud jde o výzkum a vývoj chladicích technologií? Jste zapojeni do řady projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Jakými řešeními jste se zejména zabývali?

Vlastní výzkum a vývoj nám napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost firmy od jejího prvopočátku. Nabízet klientům moderní technologie znamená být vždy o krok před konkurencí. Je to cesta, která vede k zvýšení efektivity, finančním úsporám při provozu chladicích zařízení a k ohleduplnosti k životnímu prostředí. V rámci dotačních programů byla v minulosti navázána spolupráce s vysokými školami a výzkumnými ústavy. V současnosti FANS, a. s., spolu s ČVUT Praha řeší snížení ztrát odparem z chladicích věží s mokrou technologií. Výzkum je stále v procesu, jeho očekávaným výsledkem by měly být nemalé úspory vody. Výstupem z projektu ‚Snížení energetické náročnosti chladicích věží‘ je nová produktová řada oběžných kol pro ventilátorové jednotky chladicích věží, ta je již v sériové výrobě. Nová technologie výroby oběžných kol umožňuje rozšíření průměrové řady od 4500 do 10 500 mm.

Myslíte si, že se v České republice přeje výzkumu a vývoji, jak na tom jsme například s vyspělými zeměmi?

Dobře víme, jak je výzkum a vývoj důležitý pro rozvoj úspěšného podnikání a velice si vážíme jakékoliv podpory v této oblasti. Se systémem podpory výzkumu a vývoje v rámci České republiky máme bohaté zkušenosti. Ze strany vrcholných orgánů je podpora výzkumu a vývoje trvale deklarována. Naše společnost se v minulosti i nyní snaží tuto příležitost hojně využívat. Kromě pozitivního přínosu to však má i svá úskalí. Realizování výzkumných projektů je v praxi zatíženo rostoucí administrativou. Lze se domnívat, že tato zátěž pramení z obav ze zneužití vynakládaných prostředků. Dochází ke zpřísňování pravidel pro poskytování podpory a současně klesá míra podpory. Výzkum a vývoj je z části tvůrčí činnost a domníváme se, že ta by měla být založena na důvěře. S růstem nedůvěry roste potřeba kontroly a obáváme se, že nedůvěra v této oblasti je jednou z hlavních překážek rychlejšího rozvoje. I přesto je stále tato podpora zajímavá a my budeme i nadále pokračovat ve své výzkumné činnosti i v rámci dotačních programů. Fundovaně se vyjadřovat a porovnávat výši a systém podpory v České republice s vyspělými zeměmi můžeme jen obtížně.

Klimatická změna je zřejmě největší výzvou pro lidstvo v jeho dosavadní historii. Oteplování planety vyvolává potřebu chlazení v průmyslu, ale i bytové a komunální sféře. Jste připraveni na tuto výzvu?

Potřeba chlazení v bytové a komunální sféře je skutečně zajímavá myšlenka. Naší prioritou však prozatím i nadále zůstává průmyslová sféra. Nicméně otázka oteplování a celosvětového problému s úbytkem vody se dotýká i oblasti průmyslového chlazení. Na ni jsme zareagovali již v roce 2007, kdy naše společnost začlenila do svého portfolia suché chlazení. Hlavním důvodem byl právě nedostatek vody. Těmto problémům lze čelit užitím suchého chlazení, které je sice finančně náročnější pro investora, ale z dlouhodobého hlediska se vyplatí z pohledu úspory pořizovacích nákladů na vodu a její spotřebu. Vzduchem chlazené kondenzátory ACC a vzduchové chladiče AC jsme dodávali například opakovaně na Slovensko a do Ruska. V současné době řešíme tři významné projekty na suché chlazení pro Kaliningradskou oblast.

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_16_10_11_Dokážeme najít optimální_FANS_CI_SABLONA.pdf