I prekurzory výbušnin podléhají přísné kontrole

Česká obchodní inspekce se v 1. čtvrtletí 2018 zaměřila na kontrolu zákona o prekurzorech výbušnin, který stanovuje podmínky pro jejich uvádění na trh a další pravidla používání. Za tímto účelem provedla 87 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 13 případech.
Česká obchodní inspekce v období od 8. ledna do 31. března 2018 kontrolovala zákaz prodeje prekurzorů výbušnin. Jedná se o určité chemické látky, které do nedávné doby byly na trhu Evropské unie volně přístupné a bylo možné z nich „podomácku“ vyrobit výbušniny. Na úrovni Evropské unie se na problematiku prekurzorů výbušnin vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 a v ČR zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Hlavním cílem těchto právních předpisů je snížit riziko případných teroristických útoků, při kterých by byly použity výbušniny vyrobené nelegálně z dostupných chemikálií, nebo z výrobků tyto látky obsahující. Nařízení omezuje osobám z řad široké veřejnosti volný přístup k těmto látkám. Nařízení se týká vztahu mezi výrobci či prodejci prekurzorů výbušnin na jedné straně a osob z řad široké veřejnosti na straně druhé.
Česká obchodní inspekce provedla v maloobchodní síti 87 kontrol zaměřených především na výše jmenované speciální právní předpisy a další obecně závazné právní předpisy. Porušení výše jmenovaného zákona a nařízení EU bylo zjištěno ve 13 případech. Celkem zjištěných nedostatků, včetně porušení zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalších právních předpisů, bylo při 31 kontrolách, což představuje 35,6 % z celkového počtu provedených kontrol.
 
Zjištěné nedostatky
Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin byl porušen ve 13 případech:
  • v 8 případech porušili prodejci ustanovení (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 259/2014 Sb.), které stanovuje, že prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, pouze na základě registrace v případech, kdy hospodářský subjekt, který je zpřístupňuje, zaregistruje každou transakci v souladu s podrobnými pravidly stanovenými tímto nařízením (čl. 4 odst. 3 nařízení EP a Rady č. 98/2013)
  • ve 3 případech bylo porušeno ustanovení, kdy má hospodářský subjekt povinnost evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, a to včetně čísla povolení a průkazu (§ 6 odst. 1 písm. d)
  • v 1 případě bylo porušeno ustanovení, kdy hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí ověřit podle nařízení EP a Rady č. 98/2013 platnost povolení, s výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci (§ 6 odst. 1 písm. b).
 
  • v 1 případě bylo porušeno ustanovení (§ 8 odst. 3 zák. č. 259/2014 Sb.), které stanovuje, že hospodářský subjekt zpracovává údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení EP a Rady č. 98/2013 jakou je například jméno, adresa, číslo OP, datum a místo transakce a další
Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byl porušen ve 14 případech:
  • ve 4 případech byla porušena poctivost prodeje výrobků (§ 3 odst. 1)
  • ve 3 případech nebyl spotřebitel informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • ve 2 případech prodávající neinformoval spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků (§ 12)
  • ve 2 případech nebyl na žádost spotřebitele vydán doklad o zakoupení výrobku (§ 16 odst. 1)
V dalších případech se jednalo pouze o jednotlivá porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 
Ve 14 případech pak byly porušeny ostatní právní předpisy.
 
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce za zjištěná porušení právních předpisů v tomto období pravomocně uložila celkem 27 pokut v hodnotě 77 000 Kč. (22.8.2018)