Informační systém operačního řízení je páteřním prvkem zajišťujícím včasnou reakci na mimořádné události

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS), jehož realizační fáze skončila k poslednímu prosincovému dni minulého roku, byl připraven a uskutečňován v gesci Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v letech 2010 – 2015. Byla tak vytvořena platforma pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami IZS, dále se zefektivní příjem tísňového volání občanů a zrychlí doba odezvy ZS IZS na tísňové volání, což se projeví především zrychlením zásahu při mimořádných událostech a rychlejším poskytováním pomoci občanům. Projekt představuje tzv. „střechové řešení“ (společně využívané technologie), na které navazují krajské a centrální standardizované projekty základních složek IZS.

 

Centrální standardizovaný projekt GŘ HZS byl zaměřen na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb HZS ČR včetně dokonalého propojení všech ZS IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

 

Výstupy CSP umožní včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení HZS v rámci základních složek IZS. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádných událostí.

 

V rámci projektu byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu NIS IZS umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení údajů z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami IZS. Součástí dodávek byly také technologie pro projekční systém pro operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS pro vizualizaci operační situace v rámci HZS a ostatních základních složek IZS.

 

Centrální standardizovaný projekt je s ostatními dílčími projekty součástí programu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS" a vytvořil společnou systémovou a technologickou jednotnost operačních středisek HZS. Obdobné projekty byly realizovány hasičskými záchrannými sbory ostatních krajů, čímž došlo k synergickému efektu jejich realizace.

 

Technologie a telefonie pro operační řízení operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje a napojení na NIS IZS

 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se podílel na celonárodním projektu s názvem Krajský standardizovaný projekt HZS Zlínského kraje (Projekt Integrovaného operačního programu). Informační systém operačního řízení (IS OŘ) hasičských záchranných sborů krajů (dále jen „HZS krajů“) je páteřním prvkem zajišťujícím včasnou reakci na mimořádnou událost, účinnou a koordinovanou spolupráci všech jednotek požární ochrany a IZS, krizových štábů, velení, dispečerů operačního řízení a dalších odpovědných příslušníků.

 

Systém jako takový je komplexní a pokrývá oblasti potřeb operačního řízení od příjmu a vyhodnocení mimořádné události operátorem dispečerské aplikace, přes lokalizaci události na mapách systému GIS (Geografický informační systém), automatizovaný návrh potřebné techniky k jejímu vyřešení, vyhlášení odpovídajícího stupně poplachu požárního poplachového plánu a poplachového plánu IZS, zajištění interoperability na úrovni jednotlivých HZS krajů ale i mezi dalšími základními složkami IZS, až po celé předdefinované série automatických akcí. Ty umožňují mimo jiné ovládat technologie požárních stanic, jakými jsou například automaticky otevíraná vrata garáží výjezdové techniky, rozsvěcení výstražných světel či rozsvícení výjezdových semaforů. Cílem návrhu architektury IS OŘ je poskytnout řešení, které zajistí vysokou dostupnost všech služeb. Systém je koncipován na redundantní topologii, která minimalizuje počet míst náchylných k selhání. Projekt je navržen jako moderní‚ komplexní informační sytém s vrstvovou strukturou. Aplikační vrstvou rozumíme veškeré služby, portály a programové vybavení operačního řízení. Serverová vrstva zajišťuje nezbytné prostředí pro běh aplikační vrstvy, datová úložiště a vysoký výpočetní výkon. Síťová vrstva poskytuje služby a prostředky pro připojení vnějších sítí a systémů. Mezi hlavní informační zdroje pro projekt patří NIS IZS, kde se přijímají a vytěžují tísňová volání.

 

Z hlediska realizované funkcionality se systém operačního řízení dělí na tři základní části. První z nich je část informační. Zabezpečuje sběr, zpracování a prezentaci informací potřebných k výkonu operačního řízení. V širším smyslu pak i přenos a ukládání těchto informací. Druhá a třetí část systému je technologická a komunikační. Slouží k ovládání a monitoringu technologických prostředků využívaných při operační činnosti. Tyto prostředky jsou značně různorodé povahy (radiostanice, telefonie, ovládání budov – rozhlasy, světla, vrata, systémy vyrozumění, apod.). Hlavní úlohou technologického systému je jejich integrace do jednotného rozhraní. To je jednak využíváno pro centralizované manuální ovládání a monitoring integrovaných technologií. Dále pak pro automatické akce konfiguračně navázané na definované události systému. Pomocí výše popsaných automatických akcí využívá nasbíraná data a na základě průběhu výkonu činnosti je i generuje i technologický systém a výrazně tak usnadňuje a zrychluje všechny činnosti dispečera operačního řízení.

 

Hlavní část výkonu operačního řízení leží v těžišti čtyřech platforem, jsou to výše popsané tři funkcionality systémů – dispečerské aplikace, včetně platformy organizační, spočívajíc v dohledu nad systémy OPIS, zabezpečení provozu a v neposlední řadě personálním obsazením kvalifikovaných příslušníků. Projekt IOP slouží pro efektivní řízení výkonu činnosti jako vysoce humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni řízení a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událost

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_16_49_Informační systém_HASICI_CI_SABLONA.pdf