Jaderná energetika stále zůstane významnou součástí tradiční energetiky,

řekl CzechIndustry Petr Sláčala, jednatel a ředitel společnosti EGP INVEST

 

Pane řediteli, vláda schválila v minulých měsících aktualizaci Státní energetické koncepce a Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE). Logicky by se dalo předpokládat, že budoucnost využívání jaderné energie v České republice je zajištěna.  Je tomu tak nebo máme dokumenty, které takříkajíc mohou zůstat na papíře?

Vítám, že ASEK i NAP JE potvrzují energetický mix, a počítá se v nich s bloky v Dukovanech a Temelíně. Realizační kroky však stále chybějí.

Aby bylo možné brát oba dokumenty vážně, a nejen jako jednu z dalších koncepcí „na papíře“, musely by se již nyní promítnout do investičních plánů ČEZ, a. s., či státního rozpočtu.

 

Na NAP JE má navazovat studie konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními kroky pro zajištění výstavby s ohledem na zvolený model. Tato studie by měla být vládě ČR předložena do 31. prosince příštího roku. To už bude po krajských volbách a začne volební kampaň k volbám do poslanecké sněmovny, takže v tomto čase vláda nic nerozhodne. Můžeme se tak dostat do časového presu, kdy se výstavba zdrojů bude opožďovat za potřebami zdrojů elektrické energie...

Plně souhlasím. Přitom neustálé oddalování konkrétních kroků má samozřejmě vliv na udržení technické kvality firem spojené se stárnutím specialistů a také na zájem mladých lidí o studium technických oborů.

Ministr Mládek na nedávné tiskové konferenci mimo jiné řekl, že může dojít ke stavu, kdy provoz bloků v Dukovanech se prodlouží jen o deset let a v Česku nám bude chybět náhrada.  Myslíte si, že je reálná takováto situace, v jaké kondici je EDU?

Musíme počítat se vším – i když kondice EDU tomu nenasvědčuje. O to více je nutné dělat realizační kroky již nyní, nelze je stále alibisticky oddalovat.

V letošním roce slavíme 60. výročí mírového využívání jaderné energie v Československu. Co konkrétně podle vás rozhodnutí orientovat se na jadernou energetiku znamenalo pro průmysl a ekonomiku země?

Buďme rádi za toto prozíravé rozhodnutí, které přineslo další rozvoj Československa jako jednoho z nejprůmyslovějších států světa. Vždyť jsme patřili mezi osm až deset států, které byly schopny si sami postavit jadernou elektrárnu. V jakém kontrastu je nynější tápání – přitom jak by bylo snadné navázat na naši erudici, zkušenosti a praxi. Bohužel, čas nekompromisně běží a začínám mít obavy, že během deseti let už nebude na co navázat.

Půlkulaté narozeniny má letos společnost EGP INVEST (EGPI), jejíž zrod byl spojen se vznikem jaderné energetiky. Přibližte nám prosím její vývoj v uplynulých letech.

V letošním roce slavíme 55 let od založení naší firmy. Dovolte, abych při této příležitosti připomenul nejdůležitější mezníky v životě společnosti:

·         7. 1960 – založení společnosti Vítkovické stavby, projektové středisko Uherský Brod

·         1. 7. 1970 – Energoprojekt závod Ostrava

·         1. 1. 1978 – Energoprojekt, jaderný závod 11 000, středisko Uherský Brod

·         13. 5. – 1992 EGP Invest, spol. s r.o. Uherský Brod

·         15. 12. 2008 – odkoupení 66% podílu ÚJV Řež, a.s.

·         19. 6. 2009 – ÚJV Řež, a.s., se stává jediným vlastníkem EGP Invest, spol. s.r.o.

·         16. 9. 2009 – integrovaný systém řízení dle ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 certifikovaný certifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Praha

V současné době jsou jednateli společnosti pánové Jan Benešík, Jiří Holub, Petr Sláčala

 

První blok v Dukovanech letos slaví 30. výročí, jaderné elektrárny v tehdejším Československu byly stavěny československými společnostmi na základě sovětského projektu. Co si pod tím máme představit? Jak probíhala spolupráce s ruskými firmami a odborníky?

Projekt jaderné elektrárny s reaktory VVER je ruský. My jsme jej přizpůsobovali na místní podmínky a příslušnou lokalitu. To se dělo za těsné součinnosti s tehdejšími sovětskými společnostmi, v našem případě projektovými ústavy v Moskvě a Leningradu a jejich specialisty. Při této spolupráci jsme navázali odborné vztahy s ruskými projektanty, které v mnohých případech přerostly ve vztahy přátelské, trvající dodnes.

Podílí se EGPI na dokončování Mochovců?

Naše společnost se podílela na projektu prvního i druhého reaktorového bloku v Mochovcích. Je tedy logické, že jsme plně zapojeni i do projektu dostavby bloku třetího a čtvrtého. Zde zpracováváme realizační dokumentaci stavební části jaderného ostrovu.

Na kterých dalších projektech pracujete v ČR a na Slovensku?

Podílíme se na projektu komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II zpracováním realizační dokumentace stavební části, na zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů prvního a druhého hlavního výrobního bloku na seismicitu a extrémní klimatické vlivy v Jaderné elektrárně Dukovany, na integrálním skladu radioaktivních odpadů v lokalitě Jaslovské Bohunice, dále na projektu výstavby úložiště velmi nízkoaktivních odpadů v Mochovcích, na zprovoznění druhého dvojřadu regionálního úložiště radioaktivních odpadů Mochovce a na celé řadě projektů v teplárenství, petrochemii a velkých technologických celků.

Znamená to, že se nesoustředíte pouze na jadernou energetiku, ale i další obory včetně ukládání radioaktivního odpadu?

Ano, projektové a inženýrské práce související s vyřazováním jaderných elektráren

z provozu považujeme za velmi perspektivní, a to především v EU - Německu a Itálii.

Dále sledujeme i příležitosti v oblasti skladování a manipulace s radioaktivním materiálem v evropských a mimoevropských zemích.

 

EGPI se podílí na ruském projektu největšího rychlého výzkumného reaktoru MBIR. V jakých oblastech, proč si Rosatom zvolil právě vás?

Na účast v projektu MBIR, kde komplexně zodpovídáme za technický projekt strojovny, jsme patřičně hrdi. Zakázku jsme získali díky vítězství v tendru postaveném na prokázání naší způsobilosti (reference, personální složení, technické vybavení firmy, apod.). Výsledkem je zpracování dokumentace v 3D v sw SMARTPLAN americké firmy INTERGRAPH.

Jak probíhala spolupráce s ruskými společnostmi?

Po úvodních jednáních, která byla víceméně seznamovací, jsme navázali úzkou spolupráci na bázi partnerství. Toto by nebylo možné, kdybychom náročného generálního projektanta ATOMPROJEKT nepřesvědčili o naší kompetentnosti a erudici. Tento stav bychom chtěli udržet i do budoucna.

Počítáte, že se EGPI bude na projektu MBIR i nadále podílet?

V současné době se jedná o zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, na kterém bychom se opět rádi zúčastnili. To však bude záležet na tom, jak obstojíme ve výběrovém řízení.

Otevřel vám kontrakt obrazně řečeno dveře k dalším zakázkám v Rusku?

Spolupráce na projektu MBIR nám dala možnost prezentovat naše další činnosti a dovednosti. Pro ruskou stranu jsme zajímaví především ve znalosti projektování dle ruských a evropských norem a standardů. Přesvědčujeme i svojí flexibilitou. Proto se zaměřujeme na získání podílu projektových prací především v zahraničních kontraktech, Vietnamu, Finsku, maďarské Pakši.

Podílíte se na projektech v dalších zemích kromě Slovenska a Ruska?

V širším obchodním zájmu EGPI v příštích letech jsou i trhy v Africe, Asii a Jižní Americe, kde již nyní působíme v rámci spolupráce se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o.

 

Z vašich předcházejících slov vyplývá, že přes všechny „nepříznivé“ vlivy, které oddalují výstavbu jaderných bloků v Česku, jste optimista a věříte, že nakonec budou postaveny. Takže, jak vidíte budoucnost jaderné energetiky v Evropě? Na dalších kontinentech jsou jich desítky ve výstavbě a doslova stovky ve stádiu záměru nebo zájmu. Pro jadernou energetiku se v minulých dnech vyslovil i prezident Obama...

Z mých dosavadních vyjádření by mohl vzniknout názor, že jsem jaderný dinosaurus. To určitě ne – respektuji všechny druhy energie, obnovitelné zdroje i tzv. „chytré energie“. Přesto jsem přesvědčen, že tyto zdaleka nezabezpečí dostatek elektřiny pro všechny lidi na zemi. Jaderná energetika tak stále zůstane významnou součástí tradiční energetiky.

 

Můžete nám přiblížit svoji profesní cestu, která Vás přivedla k jaderné energetice?

Ta byla jednoduchá. Po ukončení studia na VUT FE v Brně se zaměřením na výrobu, užití a přenos elektrické energie jsem nastoupil do Jaderné elektrárny Dukovany, nejlepší profesní léta jsem strávil v Jaderné elektrárně Temelín a vše co jsem se doposud naučil a poznal, věnuji firmě EGPI.

Na které momenty z dosavadní práce rád vzpomínáte a proč?

Velice rád vzpomínám na svého prvního vedoucího, Ing. Břeňka Štefka. Od něj jsem si do budoucna vzal jeho způsob vedení postavený na nevynucené autoritě založené na vytvoření důvěryhodné pracovní atmosféry.

Naopak, co byste, pokud by to šlo změnit, udělal jinak?

Asi jsme měli být všichni důslednější a při rozhodování o dostavbě Temelína jsme se neměli spokojit pouze se dvěma bloky, ale měli jsme trvat na dostavbě všech čtyř bloků. Tím by nám odpadly všechny nynější diskuze, pochybnosti, problémy a starosti.

Jaké vlastnosti mají mít lidé, kteří pracují v oblasti výzkumu a vývoje jaderné energetiky?

Dle mého soudu vytrvalost, houževnatost, odolnost proti stresům, komunikativnost a schopnost týmové spolupráce.

Při výběru zaměstnanců dáváte přednost referencím nebo sázíte na intuici?

U mne se jedná o vyvážený mix. Pokud to jde, pak preferuji spolupráci již se studenty v rámci brigád či prací na dohodu, které vyústí v řešení konkrétních problémů/projektů formou vypracování bakalářské či diplomové práce.

Které osobnosti jsou pro Vás vzorem a proč?

O mně je známo, že jsem díky svému otci „baťovec“. Pod tento pojem zařazuji osobnosti Tomáše i Jana Antonína Baťu. Z jejich odkazu si beru především:

-          Podnikání je službou veřejnosti.

-          Účast na přidané hodnotě, vnitropodnikový trh a podnikové vzdělávání jsou hnacími silami firmy.

-          Každý spolupracovník je kapitálovým spoluvlastníkem podniku, ne pouhým „námezdníkem“.

-          Velký podnik vytvářejí jen velcí lidé.

-          Láska k podnikání i hory přenáší.

-          Od státu nežádáme nic víc, než aby nás nechal podnikat.

 

Mohl byste nám na závěr říci své životní krédo?

Při vedení týmu spolupracovníků: etika v podnikání s důrazem na kvalitu práce a kvalitu života svých spolupracovníků, kteří jsou největším bohatstvím firmy.

Osobní: čestnost, spolehlivost, vytrvalost, kreativita.

Celý článek ke stažení zde:CI03_15_46_47_Jaderná energetika_EGPINVEST _CI_SABLONA.pdf