Konec nespravedlivých podmínek pro podniky, které využívají on-line vyhledávače

Komise předložila nová pravidla pro on-line platformy, které malým podnikům poskytují záchrannou síť v digitální ekonomice. Jejich účelem je vytvořit spravedlivé, transparentní a předvídatelné podnikatelské prostředí pro menší podniky a obchodníky, již využívají on-line platformy. Z nich budou mít užitek např. hotely, obchodníci prodávající na internetu, vývojáři aplikací a další obdobné podniky, které využívají internetové vyhledávače, aby na své stránky přilákaly potenciální zákazníky.
Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Miliony povětšinou menších obchodníků v EU při oslovování zákazníků napříč celým jednotným digitálním trhem jsou nyní závislé na on-line platformách. Tato nová internetová tržiště stimulují růst a inovace v EU, avšak pro zajiištění udržitelného a předvídatelného podnikatelského prostředí potřebujeme jasná základní pravidla. Dnešní návrh vnáší do on-line ekonomiky více transparentnosti, podnikům poskytuje potřebnou předvídatelnost a v každém případě přináší prospěch evropským spotřebitelům.“
Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Chceme zabránit fragmentaci jednotného trhu, kterou způsobuje směsice různých pravidel v jednotlivých členských státech. Komise dnes přichází s přístupem, který poskytne podnikům v EU – zejména těm menším – transparentnost a mechanismy odvolání, jež jim pomohou, chtějí-li se podílet na digitální ekonomice. Platformám rovněž přináší právní jistotu. “
Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, zdůraznila: „Platformy a internetové vyhledávače jsou zásadní pro to, aby se evropské podniky dostaly ke spotřebitelům, nicméně musíme zajistit, aby nezneužívaly své moci, a tak podniky nepoškozovaly. Jasnými pravidly ohledně transparentnosti, účinného řešení sporů a zahájením činnosti střediska, které bude podrobněji analyzovat praktiky on-line platforem, činíme velmi významný krok. Zajištění toho, aby platformy a internetové vyhledávače zacházely s jinými podniky spravedlivě, je naprosto zásadní i pro posílení důvěry v prostředí on-line platforem v EU.“
Téměř polovina respondentů (42 %) z řad malých a středních podniků uvedla v nedávném průzkumu Eurobarometr, že při prodeji svých výrobků a služeb využívá internetová tržiště. Podle jiné studie téměř 50 % evropských podniků využívajících platformy se střetlo s problémy. Studie rovněž ukazuje, že 38 % problémů týkajících se smluvních vztahů zůstává nevyřešeno a 26 % je vyřešeno, avšak s obtížemi. Odhaduje se, že v důsledku toho došlo při prodeji k přímým ztrátám ve výši 1,27 až 2,35 miliardy eur.
 
Legislativní kroky k zajištění transparentních a spravedlivých vztahů s platformami
Nová pravidla budou řešit zmíněné problémy takto:
  • Zvýšení transparentnosti: Poskytovatelé zprostředkovatelských on-line služeb musí zajistit, aby jejich podmínky byly pro profesionální uživatele lehce srozumitelné a snadno dostupné. To znamená, že musí předem stanovit důvody, proč může být profesionální uživatel z platformy vyloučen nebo jeho využívání platformy přerušeno. Poskytovatelé služeb rovněž musí při provádění změn v daných podmínkách dodržovat přiměřenou výpovědní lhůtu. Pokud poskytovatel zprostředkovatelských on-line služeb zcela nebo zčásti přeruší nebo ukončí nabídku nějakého podniku, bude muset uvést důvody. Kromě toho musí poskytovatelé těchto služeb zformulovat a zveřejnit obecné zásady, v nichž bude stanoveno, i) 
  • k jakým datům vygenerovaným prostřednictvím jejich služeb je možný přístup, kdo může mít tento přístup a za jakých podmínek, ii) jak nakládají se svými vlastními produkty nebo službami ve srovnání s těmi, které nabízejí jejich profesionální uživatelé, a iii) jak využívají smluvních ujednání, aby u produktů a služeb nabízených jejich profesionálními uživateli požadovali nejvýhodnější sortiment nebo cenu (tzv. doložky nejvyšších výhod). Zprostředkovatelské on-line služby i internetové vyhledávače musí rovněž stanovit obecná kritéria určující, jak jsou produkty a služby uspořádány ve výsledcích vyhledávání.
  • Účinnější řešení sporů: Od poskytovatelů zprostředkovatelských on-line služeb se vyžaduje, aby zřídili interní systém řešení stížností. Aby se usnadnilo mimosoudní řešení sporů, budou muset všichni poskytovatelé těchto služeb uvádět ve svých podmínkách nezávislé a kvalifikované mediátory, s nimiž budou chtít v dobré víře spolupracovat při řešení sporů. Kromě toho se bude od tohoto odvětví vyžadovat, aby disponovalo na dobrovolné bázi zvláštními nezávislými mediátory, kteří budou schopni řešit spory vznikající v souvislosti se zprostředkovatelskými on-line službami. Sdružení zastupující podniky budou mít za účelem prosazování nových pravidel transparentnosti a řešení sporů právo podat jménem podniků žalobu k soudu.
  • Zřízení střediska EU pro sledování dopadu nových pravidel: Středisko by sledovalo současné i nově se objevující problémy a příležitosti v digitální ekonomice, aby mohla Komise v případě potřeby dnešní legislativní návrh doplnit. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji politického a regulačního přístupu v celé Evropě.
Podle dosažených výsledků a informací získaných prostřednictvím střediska EU Komise do tří let posoudí, zda jsou zapotřebí další opatření. (25.4.2018)