Kontrola dětských hřišť neprokázala zásadní pochybení

Závěrečná zpráva za rok 2017
Česká obchodní inspekce uskutečnila v průběhu roku 2017 kontrolu 170 zařízení dětských hřišť a ve 28 případech zjistila porušení právních předpisů. U většiny z nich se nejednalo o zásadní poškození a provozovatelé ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Pokud již byly nedostatky shledány, tak se jednalo převážně o venkovních dětská hřiště, která měla například nekvalitní materiál tlumící dopad, nedostatečnou údržbu, mechanické poškození nebo hnilobu.
ČOI se v roce 2017 zaměřila na kontrolu 21 interiérových a 30 exteriérových dětských hřišť. Celkem bylo zkontrolováno 170 typů zařízení dětských hřišť provozovaných zejména obecními a městskými úřady (exteriérová hřiště) a soukromými subjekty (interiérová hřiště). Nejčastěji kontrolovanými byly různé typy pružinových, vahadlových a řetězových houpaček, lanové dráhy, skluzavky, kolotoče, prolézačky apod.
Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda dětská hřiště odpovídají bezpečnostním normám, jako je například soudržnost konstrukce, ochrana proti pádu, ochrana proti možnosti zachycení, zda jsou prováděny pravidelné kontroly, zda dovozce nebo výrobce dodal certifikát typu a prohlášení o shodě.
Česká obchodní inspekce provedla kontrolu u 44 subjektů, které byly provozovateli dětských hřišť, kdy jeden z nich byl zároveň v postavení dovozce a jeden zároveň v postavení výrobce. Celkem provedla 46 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila ve 28 případech. Ve třech případech uložila pokuty v celkové hodnotě 30 000 korun.
U interiérových hřišť nebylo zjištěno zásadní poškození způsobeno provozováním nebo vandalismem. Při fyzických kontrolách zařízení dětských hřišť provozovaných na venkovních dětských hřištích bylo zjištěno, že největšími nedostatky jsou dopadové plochy (zejména nedostatečná hloubka materiálu tlumícího dopad, velikost frakce materiálu tlumícího dopad), dále nedostatečná běžná údržba (uhrabování kačírku, nakypření, doplňování písku atp.). Dalšími nedostatky bylo mechanické poškození nebo hniloba. Zásadní poškození bylo zjištěno jen ojediněle a to u zařízení dětských hřišť staršího data výroby. Vandalismus nebyl častým jevem.
Zjištěné nedostatky a uložená opatření
  • v 19 případech bylo provozovatelům uloženo poskytnout nabývací doklady, protokol o aktuální roční kontrole, v jednom případě doložení kontroly po instalaci nového zařízení, případně u výrobce nebo dovozce poskytnout certifikát typu, prohlášení o shodě a další dokumentaci z posouzení shody (§ 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole), ve stanovené lhůtě byla opatření splněna
  • v 5 případech byl provozovatelům (v 1 případě byl provozovatel i v pozici výrobce) uložen zákaz použití výrobků (§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci) do doby zjednání nápravy, celkem bylo zakázáno 9 kusů výrobků, u nichž bylo zjištěno převážně mechanické poškození, hniloba nebo nedostatky dopadové plochy
  • ve 2 případech bylo uloženo opatření podat zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou (podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole), konktrétně se jednalo o doplnění materiálů dopadových ploch, ve stanovené lhůtě byly tyto zprávy doloženy
  • v 1 případě bylo provozovateli uloženo opatření odstranit ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky (podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), konkrétně se jednalo o úpravu nástupní a dopadové plochy a provedení roční kontroly zařízení nezávislou osobou, ve stanovené lhůtě bylo opatření splněno
Uložené sankce
V rámci provedených kontrol bylo zjištěno, že jeden provozovatel je zároveň dovozce z Číny, a k provozovanému zařízení dětského hřiště, které uvedl na trh, nedoložil posouzení shody v požadovaném rozsahu. Pro porušení ustanovení, o technických požadavcích na výrobky (§ 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.) mu byla uložena pokuta formou příkazu na místě ve výši 10 000 Kč.
Dále bylo při kontrolách u 2 provozovatelů zjištěno, že nebylo možné dovodit, zda u výrobků byla před uvedením na trh posouzena shoda předepsaným způsobem. Proto byly uskutečněny následné kontroly u jejich 2 dodavatelských společností. Při kontrolách obou společností bylo na základě předložených dokumentů shodně zjištěno, že jsou v pozici dovozce a že před uvedením na trh neposoudily shodu výrobku v souladu s nařízením vlády (č. 173/1997 Sb.) a nekonaly v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.). ČOI uložila oběma společnostem pokuty formou příkazů v celkové výši 20 000 Kč (každé společnosti ve výši 10 000 Kč). (18.6.2018)