Lidé si zvykli spoléhat se na příjezd hasičů a likvidaci požáru, často však opomíjejí prevenci a jeho předcházení,

 

řekl CzechIndustry Jan Smolka, místopředseda představenstva společnosti Global Innovation Technologies

Čím se Vaše organizace zabývá?

Společnost Global Innovation Technologies, z. s., (GIT) je nezávislá, nezisková organizace, která se věnuje řešením požární bezpečnosti. Zabýváme se především výzkumem, vzdělávání, výcvikem a řešením nestandardní problematiky v dané oblasti. Poskytujeme odborné posudky, poradenství domácím i zahraničním organizacím, které chtějí vstoupit na český nebo zahraniční trh nebo na něm již působí a chtějí si zvýšit standard bezpečnosti.

Pomáháme také v oblasti vyhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti v organizacích a poskytujeme poradenství vedoucí ke zvýšení úrovně tohoto stavu. Spolupracujeme s řadou významných zahraničních výzkumných center (ze zemí jako je Švédsko, Velká Británie, USA, aj.), se kterými jsme mimo jiné organizovali největší evropský požární experiment v Tisové, nedaleko Karlových Varů. Díky tomu jsme schopni nabídnout klientům testování nových materiálů, technologií, pomoci jim s vývojem a inovacemi nových technologií v oblasti bezpečnosti.

V roce 2016 jsme se stali výhradním českým zástupcem v evropské konfederaci organizací CFPA-E (The Confederation of Fire Protection Associations Europe, www.cfpa-e.eu). V rámci tohoto sdružení se podílíme na tvorbě nových evropských metodik a certifikovaných vzdělávacích kurzů.

Co konkrétně CFPA-E dělá?

Tato konfederace sdružuje zástupce jednotlivých evropských zemí s cílem zvýšení a sjednocení úrovně bezpečnosti, a to díky společné tvorbě, vývoji a implementaci bezpečnostních standardů a souvisejícího vzdělávání v Evropě. Členy tohoto uskupení jsou nezávislé neziskové organizace, jako je německé VdS, anglické FPA, španělský Cepreven a další významné subjekty v daných státech, které díky svému postavení mají významný vliv na řešení bezpečnostních otázek ve svých zemích.

Kromě tvorby standardů a metodik se podílejí také na tvorbě certifikovaných vzdělávacích a tréninkových kurzů, na jednotné, neustále se zvyšující, evropské úrovni. To umožňuje zvýšení mobility pracovní síly v této oblasti napříč Evropou, možnost zvýšení mezinárodní spolupráce a uplatnění se v cizích zemích.

V této konfederaci jsme členem komise pro tvorbu CFPA-E standardů, komise pro vzdělávání a komise pro živelní pohromy. Kurzy a metodiky jsou navrhovány tak, aby zahrnovaly poznatky z dobré a špatné praxe a posílily praktické dovednosti účastníků. Většina kurzů musí zahrnovat praktická cvičení a ukázky.

Podpora implementace těchto standardů a kurzů do národních podmínek je zajištěna komunikací asociace dané země se stakeholdery (veřejná správa, pojišťovny, vzdělávací organizace a univerzity).


 

Jak je na tom Česká republika ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi rámci požární a průmyslové bezpečnosti?

V řadě oblastí požární bezpečnosti jsme na velmi vysoké úrovni. Je zde však otázka prevence vs. represe, kdy lidé si zvykli spoléhat se na příjezd hasičů a likvidaci požáru. Často se však podceňuje nebo opomíná prevence vzniku požáru, a jeho předcházení. Málokdo si uvědomuje, že prvotní zásah nebo dodržení základních postupů může minimalizovat následky takto vzniklé mimořádné události. Příjezd hasičů z nejbližší stanice může trvat deset, nebo i desítky minut. Během této doby se mnohdy rozhoduje, jestli dojde k dalšímu rozvoji požáru nebo budou tyto ztráty minimalizovány včasným a adekvátním zásahem personálu, použitím hasicího přístroje, evakuace osob, evakuace nebezpečného materiálu, odstavení provozu a mnoho jiného.

Často se také opomíjí možnost adekvátního pojištění odpovědnosti a majetku a dodržování pojistných podmínek.

Takže, jakou roli v této oblasti má pojištění?

Bohužel, lidé a organizace ztrácejí důvěru v pojištění. Důvodem často bývají negativní zkušenosti při likvidaci pojistné události a výše pojistného. Na druhou stranu je nutno dodat, že v případě mimořádné události může vyplacení pojistného organizaci zachránit před její likvidací. Zároveň však klienti často opomíjejí plnění pojistných podmínek a neuvědomují si, že plnění legislativních požadavků není samozřejmým důvodem k vyplácení pojistné události.

Kde vnímáte největší nedostatky v Česku?

Jedním z velkých nedostatků je zabývání se problémem až po jeho vzniku, místo jeho předcházení. Málokdo si uvědomuje, že preventivní opatření bývají mnohem levnější řešení než následná likvidace následků mimořádné události, které mohou být nejen v podobě újmy na zdraví a majetku, ale může se také jednat o ztrátu klientů, dodavatelů, důvěryhodnosti, aj. A to může být likvidační pro nejednu společnost.

Současně je potřeba si uvědomit jednu velmi důležitou věc. To, že splňujete zákonné požadavky, ještě neznamená, že splňujete současně i podmínky pojistných smluv pojištění na ochranu majetku a odpovědnosti! Na to klient většinou přijde až ve chvíli, kdy má dojít na pojistné plnění.

Uvedu příklad, který se může týkat kohokoliv z nás. Máme různé typy ubytovacích služeb, jako jsou hotely, penziony, ale i domy s pečovatelskou službou. Když se jdete někam ubytovat, tak zcela automaticky očekáváte, že jste v bezpečí, že je o Vás postaráno. Představte si, že v noci začne hořet a nacházíte se v místě, kde jste poprvé, v pro Vás ne zcela známém prostředí, a potřebujete se rychle dostat do bezpečí. Takže jste odkázán do jisté míry na správné označení evakuačních cest a proškolený personál, který by měl přesně vědět, jak v takových situacích postupovat. Právě v této oblasti chybí osvěta personálu pro řešení těchto událostí, evakuační cesty jsou nedostatečné označeny nebo nejsou průchodné, požární dveře neplní svou funkci atd. Je to způsobeno mimo jiné nedostatečnou odbornou přípravou personálu, ale i odborně způsobilých osob a techniků v požární ochraně. Právě na tyto případy reagují standardy CFPA-E a jejich vzdělávací kurzy, které zaplňují tuto mezeru a podporují vzdělávání obou těchto skupin.

 

Proč mají české firmy takový odmítavý postoj?

Těch důvodů je více. Je to oblast, která firmu spíše stojí finanční prostředky a zisk to nepřináší. Firmy si ani nepřipouštějí toto riziko a předmětem pozornosti se daná problematika stává ve většině případů až ve chvíli, když se nějaká nešťastná událost stala. Pak se teprve začne řešit, jak zabránit tomu, aby se něco podobného neopakovalo.

Současně ani stát neulehčuje podnikání v Česku, spíše naopak. A pak menším a středním firmám nezbývá prostor se těmito otázkami zabývat. Rovněž složitost a zastaralost legislativních předpisů tomu nepomáhá. Lidé se spíše spoléhají na samotné hasiče, než na vlastní odpovědnost a předcházení rizikům. Plnění legislativních předpisů neznamená, že jste ochráněni před vznikem požáru.

Jaké výhody firmám přinese využití standardů CFPA-E a vzdělávací kurzy?

Jednoduše se to dá shrnout do konstatování, že ochrana a preventivní opatření vedou k vyšší úrovni ochrany majetku, osob a odběratelsko-dodavatelských vztahů. Firmy občas opomíjejí, jaké důsledky může mít mimořádná událost v podobě požáru, povodní, krupobití, aj. Taková událost nesouvisí pouze s přímými škodami v podobě újmy na zdraví a majetku, ale také zde hrají velkou roli nepřímé škody v podobě ztráty klientů, obnova provozu a technologií, ztráta know-how, postavení na trhu, konkurenceschopnosti, a mnoho dalšího.

Existuje systém Business Resilience v rámci CFPA-E, který zahrnuje mimo jiné Business Continuity Management. Tento systém významně pomáhá firmám reagovat na případné vzniklé mimořádné události, které se mohou nastat. Svým zavedením pomáhá minimalizovat následky těchto událostí adekvátní reakcí personálu, materiální a technickou připraveností, plánováním a řešením typizovaných událostí. Je to velmi dobrá vizitka pro obchodní partnery, že jste na vše připraveni a v případě, že by nastala jakákoliv situace, dokáže na ni firma pružně reagovat a tak mít minimální návazné ztráty v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

Další důvodem je ochrana reputace firmy, zvláště ve službách, kdy zodpovídáte za své klienty.

Jakou roli v bezpečnosti hrají nové technologie?

Nové technologie a nové materiály hrají ve vývoji bezpečnostních opatření velkou roli. Rychlost vývoje a jejich implementace do praxe má za následek, že legislativa a předpisy nestíhají pružně reagovat na nové trendy, aby dokázaly stanovit ochranné mantinely.

Jedním z příkladů jsou nové stavební materiály. Jedná se o produkty na bázi dřeva a přírodní bázi. Do roku 2020 se předpokládá změna normativních předpisů v Evropě pro požární bezpečnost dřevostaveb, které umožní výstavbu budov z těchto materiálů o více podlažích. V tuto chvíli jsme součástí evropského projektu COST Action FP 1404, kde se řeší, jak se tento materiál bude chovat v případě vzniku požáru, jaká rizika hrozí a jakým způsobem tyto objekty hasit.

Nové technologie a materiály vyžadují mnohdy nový způsob ochrany nebo použití v případě vzniku mimořádné události. Pro tyto situace jsou také vyvíjeny nové hasicí technologie, hasiva, postupy i školení.

Mimo jiné se podílíme také na testování různých hasicích směsí pro likvidaci požáru v objektech, kde jsou umístěny fotovoltaické kolektory, nebo pneumatiky. Tyto experimenty provádíme ve spolupráci se zahraničními výrobci a výzkumnými centry.

 

Co je Vašim cílem v České republice?

Naším cílem je pomoci lidem přemýšlet více nad bezpečností, uvědomovat si rizika a umět je proaktivně vyhledávat. Snížit tak počet úmrtí, zranění a škod na majetku. Chceme také zvýšit úroveň požární prevence ve firmách i domácnostech.

 

Více na: www.git-eu.org

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_17_54_55_Lidé si zvykli_GIT_CI_SABLONA.pdf