Ministerstvo životního prostředí podpoří žadatele z programu LIFE padesáti třemi miliony korun

Ministerstvo životního prostředí 23. března vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace.

Pro tyto účely MŽP vyčlenilo na rok 2017 ze svého rozpočtu celkem 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace. „MŽP se jako garant programu LIFE v České republice snaží maximálně motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů do programu LIFE. Proto jsme finanční podporu přípravy projektů v letošním roce upravili,“

říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Ing. Tomáš Kažmierski. A pokračuje: „Vyšli jsme žadatelům vstříc a tuto částku navýšili o 50 000 korun na jeden projekt. Tedy z loňských 150 tisíc na letošních maximálně 200 tisíc korun na jeden projekt.“

Pokud jde o spolufinancování projektů, žadatele, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. „To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování i nadále činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt,“ dodává Ing. Tomáš Kažmierski.

Program LIFE nabízí podporu projektům zlepšujícím stav životního prostředí a klimatu v celé EU. Podporuje nejen ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně, dobrou správu nebo ochranu přírody a biodiverzity. Přidanou hodnotou programu LIFE jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce.

LIFE je vhodným zdrojem financování nápadů českých podnikatelů, představitelů malých, středních i velkých firem, zajímavý je i pro široké spektrum inovačních oblastí a komerční aplikace výsledků vývoje do praxe. Je nástrojem pro podnikatele, kteří pro realizaci svých nápadů potřebují finanční prostředky, pro vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě, pro neziskové organizace, kraje, města nebo vysoké školy aj.

Přihlášku do národní výzvy lze podat do 6. dubna 2017. Následný rozpracovaný koncept lze předložit do 5. května 2017, zatímco rozpracovaný projektový návrh musí žadatel předložit do 22. června 2017.

Předložení přihlášky, konceptu i rozpracovaného projektového návrhu je dobrovolné, přičemž s předložením všech tří dokumentů má žadatel nárok na nejvyšší finanční podporu přípravy projektu.

Výsledky vyhodnocení národní výzvy budou uchazečům sděleny písemně nejpozději do 10. srpna 2017.

Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz

Další informace o programu jsou dostupné na

https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

 

Příklady úspěšných projektů z programu LIFE

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy

Smilkové trávníky jsou v EVL Beskydy na 292 ha a 601 lokalitách. Jsou v ohrožení v důsledku eutrofizace půd a upouštění od tradičního hospodaření v horských oblastech.

Cílem projektu je zlepšení stavu 45 ha biotopu T2.3B, nalezení nejlepšího alternativního managementu k pastvě, vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy, informování vlastníků pozemků, zapojení hospodařících vlastníků a místních zemědělců do péče o pozemky a informování široké veřejnosti.

Doba trvání projektu je stanovena na 6 let v období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019

Celkové projektové náklady: 607 879 €

Příspěvek EK ve výši 74,94%: 455 544 €

Příspěvek MŽP: 99 336 €

Koordinující příjemce projektu: ČSOP Salamandr

Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí

 

Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX)

Projekt je zaměřen na problematiku výfukových emisí z naftových motorů především v městských oblastech a jejich vliv na lidské zdraví.

Hlavním cílem projektu MEDETOX je praktická demonstrace standardizovaných protokolů pro vzorkování a testování toxicity emisí naftových motorů za různých provozních podmínek jako nástroj identifikace a hodnocení rizik spojených s toxickými účinky automobilových emisí.

Doba trvání projektu byla stanovena na 5 let v období 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016

Celkové projektové náklady: 1 223 524 €

Příspěvek EK ve výši 50%: 611 762 €

Příspěvek MŽP: 200 000 €

Koordinující příjemce: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.

Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, Technická univerzita v Liberci

 

Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod – LIFE2 Water

Doba trvání projektu: 1. 9. 2014 – 31. 12. 2017

Celkový rozpočet: 600,015.00 €

Kofinancování EU: 298,007.00 €

Partneři projektu: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ALS Czech Republic, s.r.o.

Koordinující příjemce: AQUA PROCON s.r.o.

Cílem projektu je uplatnění inovativních technologií na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů. Během řešení budou navrženy a zkonstruovány pilotní jednotky využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltraci a kombinaci mikrofiltrace s UV zářením.


 

Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří

Doba trvání projektu: 1. 1. 2011 do 31. 3. 2017

Celkové projektové náklady: 1 395 196 €

Příspěvek EC ve výši: 697 598 €

Příspěvek MŽP: 697 598 €

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Hlavními cíli projektu je zajištění péče o stepní biotopy evropského významu s využitím tradičních způsobů hospodaření, zejména pastvy ovcí a koz, zvýšení početnosti populací cílových druhů a celkové druhové pestrosti pomocí obnovních a managementových opatření a zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku teplomilných společenstev a druhů, péče o ně a jejich trvale udržitelného využívání. 

V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE (NKM) odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí. Pracovníci NKM předávají informace o programu a realizovaných projektech, poskytují poradenství a konzultace žadatelům z programu LIFE, pořádají informační semináře pro žadatele v různých městech ČR a administrují vyhlašování a hodnocení národní výzvy pro předkladatele žádostí do výzvy tohoto programu. To všechno, včetně spolufinancování předkládaných projektů ze státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí a finanční podpory na zpracování projektové dokumentace, napomáhá ke zvýšení motivace potencionálních žadatelů a tím i zlepšení šance České republiky na čerpání prostředků z programu LIFE.

 

Celý článek ke stažení zde:

Program LIFE.pdf