MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.
Poskytnutím finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstvo životního prostředí motivuje české žadatele k předkládání projektových návrhů. Snahou je zvýšit čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky a zajistit podporu projektům, jejichž výsledky mají pozitivní dopad v oblasti životního prostředí a klimatu. Finanční podpora z národních zdrojů by měla zajistit lepší zapojení nevládních organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů.
Pro tyto účely vyčlenilo MŽP na rok 2018 ze svého rozpočtu 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace.
Změna v podpoře projektové přípravy
Stejně jako vloni je součástí národní výzvy finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Výše podpory pro přípravu projektové dokumentace je tentokrát v souvislosti se změnami podávání žádostí v evropské výzvě rozdělena podle toho, do jakého podprogramu byla žádost podána. Pro podprogram Životní prostředí činí max. 240 000 Kč na jeden projekt. 
V podprogramu Klima mohou žadatelé obdržet max. 200 000 Kč na jeden projekt. Poskytnutí podpory je v obou případech podmíněno předložením konceptu a úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.
„MŽP se snaží českým žadatelům z programu LIFE nabídnout maximální podporu. Národní výzva se díky tomu v obou oblastech podpory v posledních letech osvědčila. Došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy a následně i do výzvy evropské. Současně se zvýšila i míra čerpání finančních prostředků České republiky z komunitárního programu LIFE. 
Z celkové alokace máme vyčerpáno již 91 % prostředků, což nás řadí mezi úspěšné členské státy,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. A pokračuje: „Letos jsou v případě národní podpory přípravy projektových návrhů nastaveny propracovanější podmínky reagující na opatření Evropské komise, která upravila podávání žádostí do evropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově zde dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. 
V první etapě předloží žadatelé koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů. 
U podprogramu LIFE pro oblast klimatu zůstává postup podání žádostí beze změn. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.“
Spolufinancování projektů za stejných podmínek
Výše podpory pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy zůstává beze změny. Stejně jako v loňském roce činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.
Program LIFE - finanční nástroj Evropské unie - poskytuje 25 let podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu. 
Od roku 1992 bylo díky finančním prostředkům z tohoto programu zrealizováno v Evropě více než 4 600 špičkových projektů. Za čtvrt století existence byly s pomocí programu LIFE uskutečněny tisíce zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard eur. Tyto finanční prostředky umožnily financovat aktivity zaměřené na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu přesahující svým významem hranice jednotlivých zemí.
TZ 29. 3.