Našim zákazníkům poskytujeme komplexní výrobní servis s dodávkou výkovků na klíč

Vagonka ve Studénce byla založena v roce 1900 jako akciová společnost Staudinger Waggonfabrik, A.G. se sídlem v Butovicích. Továrna, jejíž součástí byla od počátku také kovárna, výrazně zasáhla do života obyvatel původně zemědělského kraje.

Její historie je odrazem složitého společenského i hospodářského vývoje v naší zemi. A také svědectvím o jejím významném podílu na rozvoji průmyslu v Čechách a na Moravě a její poctivé službě zákazníkům. Společnost MSV Metal Studénka, je důstojným pokračovatelem 115leté tradice kovárenské výroby této významné české továrny. Ing. Iva Lázeckého, generálního ředitele, jsme se zeptali:

Pane generální řediteli, tradice kovárenství ve Studénce si v letošním roce připomíná 115. výročí svého vzniku. Jak se daří kovárně v současné době?

Představit firmu je možné z mnoha pohledů. V krátkosti lze o MSV Metal Studénka říci následující. Jsme společností, která má 190 aktivních odběratelů, exportuje do 22 zemí a je evropským lídrem v oblasti výroby nárazníků, šroubovek, háků, táhlových ústrojí a náhradních dílů pro železniční vagony – to vše se nám podařilo i přes historické a vlastnické peripetie v uplynulých letech. Současným vlastníkem je JET I., Investiční fond, a.s., který je spravován investiční společností Jet Investment Management, a.s. Firma si v krátkém čase vytvořila dobré jméno mezi odběrateli i dodavateli a stala se významným hráčem na strojírenském trhu. A má ambici tuto pozici nadále upevňovat.

Kde všude nacházejí produkty nesoucí označení MSV Metal uplatnění?

Mimo Evropskou unii dodáváme naše výrobky do zajímavých teritorií jako Maroko, Alžír nebo Norsko. Našim strategickým obchodním cílem je zaměřit se na odběratele tam, kde již máme odběratele v oboru železnice. Firma chce nabízet zákazníkům opracované výkovky a výlisky, a to plošně ve všech oborech a poskytovat komplexní a moderní sortiment dodávek pro klíčové výrobce a opravny vagonů v Evropě. Dalším z cílů je zvýšit významně nabídku barvených a lakovaných výkovků. Naší předností je, že naše výrobky vykazují opravdu špičkovou kvalitu a komplexnost jejich dodávek pro naše zákazníky stále roste. Od roku 2012 jsme zvýšili tržby o 22 %.

Jsou pro vás perspektivní i jiné obory než obor železnice?

Naše pozice v dodávkách pro železnici je relativně stabilní. Jedná se o to, že potenciál nárůstu v tomto oboru je do jisté míry omezený, což je důvod proč se v posledních letech snažíme rozvíjet obory, jako jsou automotive, energetika, stavebnictví, zemědělství. Tyto obory reprezentovány výkovky, výlisky a většími montovanými celky, představují asi 13 % produkce pro automotive, 8 % pro zemědělství a pak jsou to dodávky pro stavebnictví a energetiku.

Z vašich předcházejících slov vyplývá, že jedním z klíčových provozů je kovárna. Do jejího rozvoje investujete nemalé finanční prostředky...

Máte pravdu. Kovárna je neustále rozvíjena a modernizována. V letech 2013 a 2014 jsme investovali cca 120 milionů korun do nových technologických pracovišť, která zvyšují kvalitu a produktivitu práce a modernizují výrobky - nárazník a táhlo. Pro tyto inovativní projekty MSV Metal Studénka získala částečně dotace. Na období 2015 až 2017 počítáme s dalšími investicemi řádově 140 až 160 milionů korun do technologií, které budou snižovat energetickou náročnost výroby, a do technologií, díky jimž budeme zákazníkům dodávat již opracované, popřípadě i povrchově upravené výkovky.

Kovárna je a bude orientována portfoliem výrobků pro železnici. Dnes zastřešuje dělení materiálu, lisovnu, kovárnu, obrábění výkovků a výlisků, montáž podsestav, vlastní nástrojárnu a v letošním roce přibyla i lakovna.

Konkurence nespí, jaká opatření chystáte pro to, abyste si i nadále udrželi svou pozici na trhu?

Chceme-li docílit toho, abychom byli i v budoucnu konkurenceschopní, mohli garantovat zaměstnanost, byli schopni nadále navyšovat kapacitu výroby i prodeje a udržet si své postavení na evropském trhu, musíme stále inovovat výrobky a technologické postupy, investovat do vzdělání a kvalifikace zaměstnanců, modernizovat pracoviště, ať už vlastními kapacitami, nebo ve spolupráci s odbornými vědeckými ústavy, vysokými školami. Během tří let by měla firma projít významnou modernizací a zároveň zvládnout procesy, které ji konkurenčně posunou dál a budou znamenat perspektivu i v následujících letech.

Zákazníci se dnes nespokojí jen s kvalitními výrobky, to berou jako samozřejmost, ale požadují něco navíc.

Toho jsme si vědomi, a proto péči o zákazníky řadíme v MSV Metal Studénka ke strategickým cílům firmy. Každoročně získáme dva až tři nové, kteří přicházejí se sériovější výrobou přibližně deseti nových položek výkovků, popřípadě výlisků. To vždy znamená spolupráci minimálně na tři až pět let. Nové příležitosti pro dodávky vidíme v konjunkturním i konkurenčním trhu v Turecku, mapujeme sousední Polsko, kde by se měl zásadně zvýšit podíl financí i dotací do obnovy železnice a vozového parku. V hledáčku je také trh Francie, Španělska, Portugalska a Itálie, kde už se MSV Metal Studénka daří meziročně navyšovat objemy dodávek. V letošním roce už máme uzavřené kontrakty, které by měly rozšířit výrobkové portfolio firmy o 20 položek, z toho je 40 % sériovější povahy na více jak 3 roky.

Na co se především soustředíte v oblasti výzkumu a vývoje?

Nedílnou součástí výzkumu a vývoje je zejména inovace. Z našeho pohledu vnímáme inovaci ve třech základních oblastech.

První jsou inovace technologických postupů a procesů. Investovali jsme spoustu prostředků a času do simulací kovárenských a metalurgických procesů. Při pořizování nových technologií jsme se soustředili na moderní know-how dodavatelů a většina z nich má garantovat vyšší výkony jednotlivých pracovišť, při zaručené kvalitě a dosažení technologické úrovně finálního výrobku.

Druhá oblast - většina našich výrobků pro železnici je unifikovaná, tudíž se soustředíme zejména na prodlužování jejich životnosti, na snížení nákladů na jejich údržbu na vagonech a zejména na jejich lepší kvalitu. Pokud jde o inovace výrobků pro ostatní obory mimo železnici, pak se každý rok věnujeme minimálně několika tématům. Rok co rok rozšiřujeme své portfolio minimálně o 5 až 6 nových položek. Zejména akceptujeme požadavky zákazníků, jako jsou přesnost, vysoká kvalita a garantovaná životnost. Stále více se soustředíme na složitější výkovky.

Třetí oblast výzkumu a vývoje patří spolupráci s výzkumnými ústavy, s vysokými školami, se speciálními projekčními a konstrukčními kancelářemi či s metalurgickými výzkumnými pracovišti. V neposlední řadě je to zvýšený požadavek na vzdělání, kvalifikaci a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Všechny uvedené oblasti vždy musejí být v nějaké symbióze.

Čekají vás nové výzvy v oblasti prodeje a obchodu? Jak se na ně připravujete?

Částečně už jsem na tuto otázku odpověděl. Chceme prezentovat naši sériovou výrobu a zejména pak MSV jako komplexního dodavatele náhradních dílů pro železnici. Jsme dnes již také komplexním výrobcem - v rámci našich výrobních provozů zvládáme vlastními silami všechny technologické procesy, což fakticky znamená, že našim zákazníkům jsme schopni poskytnout dodávku výkovků na klíč.

Již tři roky po sobě aktivně vystavujeme na 4 až 5 veletrzích, přičemž se snažíme každý rok - dvě až tři z těchto akcí obměnit (veletrhy v jiných zemích nebo jinak oborově zaměřené), tím chceme podporovat naši celoevropskou působnost.

Stále více cítíme, že je zde potenciál rozšířit portfolio dodávek o segmenty i mimo Evropu – aktivně se zaměřujeme na nová teritoria se standardní škálou našich výrobků.

Jak se připravujete na nové výzvy, které před průmyslem stojí v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí?

Pojem vysoké robotizace a náhrada odborných dělnických profesí stroji, je pro náš obor z části omezena, jelikož vysoký podíl lidského know-how a lidské odbornosti v kovárenství a metalurgii pořád zůstane. Na druhé straně zejména při strojírenském opracování výrobků zvažujeme robotizaci některých pracovišť. To je však možné jen u některých sériově vyráběných dílů, což u nás, jako u zákaznicky orientované firmy, není úplně standardem.

Samozřejmě tam kde to možné je, se snažíme modernizovat a robotizovat - buď zcela nahradit lidskou práci, nebo ji alespoň ulehčit, zejména profesím, kterých je v dnešní době nedostatek, jako jsou obráběči, frézaři a další. 

Celý článek ke stažení zde:CI03_15_16_17_Našim zákazníkům_STUDENKA_CI_SABLONA.pdf