Nejvíce varování před nebezpečnými výrobky se týká hraček a aut

Komise zveřejnila zprávu o systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky za rok 2017. Vyplývá z ní, že v minulém roce využívaly vnitrostátní orgány systém rychlého varování ve stále větší míře, přičemž prostřednictvím systému rychlého varování bylo předáno více než 2000 varování týkající se nebezpečných výrobků.
Na seznamu nebezpečných výrobků, které byly zjištěny a staženy z trhu, zaujalo přední místa například několik modelů populárních točítek (spinnerů) a automobily a motocykly.
Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Evropské předpisy na ochranu spotřebitele zaručují, aby se v EU prodávaly pouze bezpečné výrobky. Pokud tomu tak není, systém rychlého varování pomáhá orgánům, aby mohly rychle zareagovat a stáhnout veškeré výrobky, které by mohly způsobit zranění. Díky tomuto systému chráníme bezpečí našich dětí a předcházíme smrtelným nehodám na silnicích. To je dobrým příkladem účinného prosazování pravidel EU v oblasti ochrany spotřebitele. Bohužel v mnoha jiných oblastech ještě musíme prosazování předpisů zlepšit a zajistit, aby spotřebitelé mohli svá práva využívat. To je cílem naší „nové politiky pro spotřebitele.“
Celkem 2201 varování zaslaných prostřednictvím systému rychlého varování vedlo k téměř 4000 následných opatření, jako je například stažení výrobků z trhu. Z toho vyplývá, že všechny vnitrostátní orgány pozorně sledovaly výstrahy v systému 
a přijímaly veškerá nezbytná opatření ke zvýšení bezpečnosti trhu pro spotřebitele.
Jak jsou spotřebitelé chráněni před nebezpečnými výrobky prodávanými online?
Spotřebitelé stále více nakupují výrobky na internetu přímo ze třetích zemí. Nyní je zapotřebí zajistit, aby tyto výrobky splňovaly normy EU pro bezpečnost. Mnoho z nebezpečných výrobků oznámených v systému rychlého varování se prodává na online platformách nebo internetových tržištích. Za účelem řešení tohoto problému Komise podporuje spolupráci s partnery a on-line platformami na mezinárodní úrovni, aby bylo zajištěno, že se nebezpečné výrobky nedostanou ke spotřebitelům v EU. Komise vydala dne 1. března 2018 doporučení obsahující soubor provozních opatření, která by měly přijmout online platformy a členské státy pro další posílení činnosti zaměřené proti nezákonnému obsahu na internetu, včetně případů týkajících se nebezpečných výrobků.
Komise zejména vyzývá platformy, aby v oblasti bezpečnosti výrobků přijaly dobrovolné závazky, které jdou nad rámec jejich zákonných povinností.
Které výrobky představují největší riziko?
V roce 2017 se nejvíce oznámení týkalo hraček (29 %), dále motorových vozidel (20 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (12 %).
Co se týče rizik, bylo v roce 2017 nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (28 %), následované rizikem chemické závadnosti (22 %).
Odkud tyto výrobky pocházejí?
Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. Nejčastějším státem původu je Čína, nicméně počet varování byl, stejně jako v přechozím roce, i v roce 2017 stabilní (53 %, 1155 varování). Komise i nadále úzce spolupracuje s čínskými orgány za účelem projednávání konkrétních případů a přijímání opatření, jako je například výměna osvědčených postupů. Celkem 413 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (26 %).
Další kroky
Systém rychlého varování je důležitým nástrojem prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ze strany vnitrostátních orgánů. Za účelem ještě lepšího prosazování právních předpisů Komise v dubnu představí svou „novou politiku pro spotřebitele“, jejímž cílem je modernizovat stávající pravidla a zlepšit ochranu spotřebitelů.
Komise bude i nadále pracovat na další modernizaci systému rychlého varování, která orgánům a podnikům umožní lépe chránit spotřebitele před nebezpečnými výrobky. Další krok modernizace systému zajistí, aby si uživatelé kterékoli varování mohli přečíst ve všech úředních jazycích EU.
Souvislosti
Systém rychlého varování již od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v Evropě staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Evropské komisi. Díky tomu jsou pak lze v celé EU přijmout vhodná následná opatření (zákaz/zastavení prodeje, stažení z trhu nebo z oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány).
Do systému je v současné době zapojeno 31 zemí (všechny státy EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Systém rychlého varování funguje díky každodenní a nepřetržité úzké spolupráci mezi členskými státy.
Systém rychlého varování má vlastní veřejně přístupné internetové stránky (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), které umožňují přístup k týdenním aktualizacím oznámení zasílaných vnitrostátními orgány zapojenými do systému. Každý týden je zaregistrováno přibližně 50 oznámení, která jsou zveřejněna na internetových stránkách. Oznámení zveřejněná v systému si může prohlížet kdokoli. Spotřebitelé a podniky si nyní také mohou nastavit upozornění na oznámení individualizovaná na základě konkrétních potřeb a preferencí a sdílet tato oznámení na sociálních médiích.
Na internetových stránkách je podnikům k dispozici i zvláštní nástroj určený k rychlému a účinnému informování vnitrostátních orgánů o výrobku, který uvedly na trh a který by mohl být nebezpečný.