Nové procesy a koncepty rozvoje průmyslu stojí na pilířích inovací a vzdělanosti

Jaké jsou ambice a vize českého průmyslu, jakými cestami se bude ubírat, je Průmysl 4.0 jen výzva nebo také hrozba, co vše sebou přináší reindustrializace, jak dále v technickém vzdělávání, potřebujeme centra firemního výzkumu, držíme krok s trendy v technických inovacích a jejich aplikaci – na tyto další otázky hledali odpověď účastníci prestižní konference ARVe 2015, která se konala 11. června ve velkém sále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze, Na Františku. S příspěvky na ní vystoupili:

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu,hovořil na téma Ambice a vize českého průmyslu v následujících tematických okruzích

• výjimečné postavení českého průmyslu při tvorbě HDP a přidané hodnoty

• Česko není montovnou a takové případné chápání musí být změněno

• nové procesy a koncepty rozvoje průmyslu stojí na pilířích inovace a vzdělanosti, na zkušenostech a flexibilitě inženýrského umu

• jakékoliv zaváhání v přizpůsobení se trendům rozvoje jak v inovacích a jejich aplikacích, tak v rozšiřování kvality vzdělanosti se může vymstít

• díky pozici a síle našeho průmyslu je citlivost na zachycení změn v rozvoji rozhodující, ale máme na to, abychom svoji pozici udrželi a rozvíjeli, aby prestiž Česka rostla

 

Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR, se věnoval výzvám a hrozbám Industrie 4.0

Německá vládní iniciativa Industrie 4.0 je motivována technologickým pokrokem, zejména konvergencí a prorůstáním komunikačních, výpočetních a automatizačních technologií. Pro český průmysl tato iniciativa přináší řadu výzev, zejména v oblasti technologické, organizační i v oblasti lidských zdrojů. Všechny tyto výzvy vyžadují dlouhodobý koncepční přístup, v opačném případě se mění v hrozby. Proto je zapotřebí reagovat již dnes, začít se podřizovat koncepcím i standardům Industrie 4.0, jinak ve střednědobém výhledu můžeme ztratit jako subdodavatelé německého trhu na konkurenceschopnosti. Je třeba budovat národní centra technologické podpory zavádění Industrie 4.0, např. z prostředků OP PIK. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat výchově nového typu inženýrů, kteří budou ovládat interdisciplinární myšlení opírající se o teorii rozsáhlých distribuovaných výrobních a logistických systémů schopných autonomní činnosti bez centrálního řídícího elementu.

 

Jaroslav Doležal, emeritní NationalExecutive společnosti Honeywell v České republice, se věnoval skutečnosti, že lidský faktor neztrácí svoji důležitost

Ve světě stále více zahlcovaném a pohlcovaném informacemi a technologiemi se na první pohled jaksi vytrácí vliv lidského činitele a jeho stále zásadní a nezastupitelný vliv a význam. Současné výdobytky vědy a techniky jsou sice úžasná věc, ale relevantní vize a snaha o jejich implementaci ještě dlouhou dobu budou člověka-zprostředkovatele a člověka-dohlížitele v té které fázi nutně vyžadovat. Je také více než zřejmé, že i jeho role se budou vyvíjet a dosti odlišovat od dnešních standardů a pracovních popisů.

 

Petr Knap, Partner, EY Česká republika, se věnovalčeskému podnikání ve světle hlavních světových trendů

Svět je stále více globálně propojený a řada z určujících trendů je patrná i v České republice. Mezi jinými jsme svědky rychle se rozšiřujících technologických možností ve světě kolem nás i pokračující globalizace této stále více digitalizované světové ekonomiky. Tyto trendy dobře sledují a využívají ve svůj prospěch i úspěšní čeští podnikatelé. To jsme mohli vypozorovat v průběhu 15 ročníků české verze soutěže EY Podnikatel roku. Na vzorku úspěšných účastníků můžeme demonstrovat kreativitu a životaschopnost českého podnikání. Také se můžeme inspirovat schopností těch nejlepších kormidlovat ve vzbouřených vodách evropské či světové ekonomiky a tak úspěšně posilovat páteř české ekonomiky.

Další informace včetně prezentací jsou nahttp: www.arve2015.jmm.cz

Celý článek ke stažení zde: TTIP pdf.pdf