Přínosy spolupráce s Evropskou organizací pro jaderný výzkum

Editor Tomáš Kubeš, za podklady děkujeme členům Výboru pro spolupráci ČR s CERN

CERN, oficiálně Evropská organizace pro jaderný výzkum, v září tohoto roku (2014) oslavila 60. výročí svého založení. Rozsahem i významem své činnosti v dnešní době daleko překračuje původní představy svých zakladatelů. Čím však může být spolupráce s CERN zajímavá pro vás?

Co je to CERN

CERN vznikl na půdě UNESCO jako první vskutku panevropská mezivládní organizace. Jejím hlavním cílem je všestranný výzkum fundamentálních zákonů mikrosvěta, je však zároveň zdrojem moderních technologií vyvinutých pro potřeby výzkumu mikrosvěta. Ty významným způsobem ovlivňují celou společnost (v CERN například vznikl World Wide Web). CERN je nejdůležitější světovou laboratoří fyziky elementárních částic, provozující největší urychlovač na světě LHC. Výzkum zasahuje i do jiných oblastí, jako je například astrofyzika a klimatologie. Velká pozornost je věnována využití znalostí a technologií vyvinutých pro výzkum mikrosvěta pro diagnostické a terapeutické metody v medicíně.

CERN má v současné době 21 řádných členů, s mnoha dalšími existují různé formy spolupráce. V roce 2010 přijala Rada CERN s ohledem na stále větší internacionalizaci vědy a výzkumu zásadní rozhodnutí otevřít členství v CERN všem státům světa bez ohledu na geografickou polohu. Prvním neevropským členem CERN se stal v roce 2014 Izrael.

 

Spolupráce ČR s CERN

Česká republika se stala řádným členem CERN po svém vzniku v roce 1993. O rok dříve bylo do CERN přijato tehdejší Československo. Jednotlivci a skupiny spolupracovali s CERN od šedesátých let minulého století, ale rozhodující změna nastala až po listopadu 1989, kdy se obec českých fyziků elementárních částic rozhodla usilovat o co nejrychlejší přistoupení k CERN. Důležitou okolností pro úspěch těchto snah byla naše účast v DELPHI, který byl v tehdejší době jedním ze 4 hlavních experimentů v CERN. ČR je zapojena do širokého spektra experimentů a projektů R&D využívajících unikátní infrastrukturu urychlovačů. Hlavními jsou v současné době experimenty ATLAS a ALICE na urychlovači LHC. Do výzkumu v CERN je zapojena řada ústavů Akademie věd, vysokých škol a podílí se na něm i několik tuzemských podniků. Pro ČR je členství v CERN důležité nejen z hlediska účasti na špičkových experimentech, ale také vzhledem k příležitostem, které poskytuje mladým vědcům i technikům. Rozšiřují si své znalosti a dovednosti, které pak mohou uplatnit doma. Členství v CERN České republice rovněž poskytuje přístup k unikátním technologiím a otevírá českým podnikům možnost ucházet se o významné každoročně vypisované zakázky.

 

Podpora pro české podniky

Pro zlepšení toku informací mezi nákupním oddělením CERN a firmami pracují v členských státech koordinátoři pro styk s průmyslem (ILO – Industrial Liaison Officer). Tuto činnost v České republice zajišťuje Ing. Oldřich Veselý, specialista agentury CzechTrade. Informace o vypisovaných výběrových řízeních jsou zveřejňovány v on-line databázi na portálu BusinessInfo.cz a rozesílány českým firmám prostřednictvím služby „CzechTrade denně“.  Agentura též nabízí související poradenské služby.

 

Jak se ucházet o zakázky

Prvním krokem nového dodavatele je registrace v databázi dodavatelů CERN, kterou lze provést prostřednictvím on-line formuláře. Po zapsání do databáze dodavatelů začne firma sledovat vypsaná výběrová řízení, k tomu může využít služeb agentury CzechTrade (služba „CzechTrade denně“).

Firmy, které projeví zájem o účast ve výběrovém řízení na dodávku zboží nebo služeb pro CERN, mají reference a zkušenosti ze srovnatelných dodávek a vyhovují zadaným požadavkům, obdrží kompletní specifikace a kontakt na specialistu nákupního oddělení CERN, což jim umožní podání nabídky. CERN posoudí nabídky podle předem stanovených kritérií a vybere dodavatele, se kterým podepíše kontrakt.

Uzavření kontraktu na dodávky pro CERN znamená pro každou firmu nejen vítězství ve tvrdé mezinárodní konkurenci, ale rovněž výbornou referenci, dosvědčující technologickou a kvalitativní úroveň výroby.

 

Příklady úspěšných dodávek českých firem

 

Zdroje nízkého napětí pro projekt ALICE (AREM PRO, s.r.o.): Systém napájecích zdrojů byl speciálně vyvinut pro napájení detektorů na experimentu ALICE. Systém má modulární koncepci. Každý modul se skládá ze dvou sekcí po třech zdrojích. Sekce tvoří závislé bloky, kdy překročení proudu nebo jiná vybraná událost v libovolném zdroji způsobí vypnutí všech zdrojů v sekci. Procesory jednotlivých zdrojů modulu komunikují s centrálním procesorem modulu. Ten pak zajišťuje komunikaci mezi moduly a s nadřízeným systémem.

 

Turbocirkulátory (ATEKO a.s.): CERN dlouhodobě testoval cirkulátory různých typů a výrobců, všechny požadavky však dokázal splnit jen produkt firmy ATEKO. Vysoká účinnost, snadná řiditelnost, tichý provoz bez vibrací a mimořádně dlouhá životnost turbocirkulátorů firmy ATEKO, vedla CERN k jejich opakovaným objednávkám. Zkušenosti z výroby a reference, získané dodávkami pro CERN, pomohly firmě ATEKO k získání řady zakázek i pro jiné odběratele.

 

Pixelové senzory (ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.): Společnost ON Semiconductor Czech Republic vyvinula ve spolupráci s FZÚ AV ČR speciální technologii výroby velkoplošných čipů pixelových senzorů, pro použití ve vnitřním křemíkovém detektoru systému ATLAS. Za úspěšné splnění zakázky ve vynikající kvalitě bylo firmě ON Semicoductor Czech Republic uděleno v roce 2007 prestižní ocenění „ATLAS Industrial Award“.

„Čipy senzorů ATLAS jsou historicky největší čipy vyrobené společností ON Semiconductor. Během vývoje technologie a výroby čipů byly získány cenné technické, konstrukční a technologické poznatky, které byly později zúročeny při úspěšném vývoji technologie a designu vysokonapěťových výkonových tranzistorů IGBT, které již byly zavedeny do výroby a jsou k dispozici zákazníkům.“ říká Pavel Freundlich, ředitel výzkumu a vývoje společnosti ON Semiconductor.

 

Vakuové systémy (VAKUUM Praha, s r.o.): Firma VAKUUM Praha, s.r.o., dodala několik typů vakuových systémů pro soustavy detektorů na experimentech TOTEM a ATLAS. První část této zakázky získala firma díky své dlouholeté spolupráci s českými vědci, konkrétně v kooperaci s FZÚ AV ČR.

„Tato spolupráce pomohla ke zvýšení technologické úrovně firmy VAKUUM PRAHA, zvláště pak v oblasti výroby ultravakuových systémů. Samozřejmě tím nadále vzrostla prestiž firmy a upevnilo to její postavení na trhu vakuové techniky, protože být na seznamu schválených a kvalifikovaných dodavatelů pro CERN je nejlepší referencí pro získávání dalších zakázek“, uvádí ředitel VAKUUM Praha, s.r.o., Pavel Hedbávný.

 

Užitečné odkazy

Celý článek ke stažení zde:

Přínosy spolupráce_CERN_CI.pdf