Přispíváme k tomu, že v rámci plnění funkcí parlamentu, mají poslanci a senátoři přístup k nestranným a odborným informacím

Na otázky CzechIndustry odpovídá Štěpán Pecháček, ředitel Parlamentního institutu
 
Pane řediteli, Parlamentní institut je specifickým pracovištěm pro Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky. Na co vše se zaměřuje?
Primárně se zaměřuje na poskytování odborných informací pro poslance a senátory. Cílem práce PI je vytváření studií 
a analýz na základě dotazů členů parlamentu. Ve své práci musíme zaručit nestrannost poskytovaných informací a jejich odbornou kvalitu. Přispíváme tak k tomu, že v rámci plnění funkcí parlamentu, zejména kontrolní a legislativní, mají poslanci 
a senátoři přístup k nestranným a odborným informacím. Tím je zaručena pluralita informací potřebná pro posuzování materiálů předkládaných poslancům vládou i jinými zájmovými skupinami. Protože se PI přímo nepodílí na rozhodovacím procesu a nemá na projednávaných záležitostech žádný zájem, může zaručit, spolu s dalšími pracovními postupy, nestrannost svých informací. Tato činnost se obecně nazývá parlamentní či legislativní výzkum a pracoviště podobná PI najdeme ve všech demokratických parlamentech.
Konkrétně se zaměřujeme na poskytování informací z oblasti práva, ekonomie, politologie, historie a dalších příbuzných oborů.
Kromě parlamentního výzkumu se věnujeme také oblasti evropských záležitostí a oblasti komunikace a vzdělávání, která je zaměřená na veřejnost.
Přibližte nám jeho historii.
PI vznikl v roce 1991 jako součást administrativy Federálního shromáždění. Došlo k tomu na základě iniciativy skupiny poslanců, kteří pociťovali v době začínající politické, ekonomické a sociální transformace nedostatek informací ke své práci. Předobrazem PI byla výzkumná služba Kongresu USA, která také v počátcích činnosti poskytla PI odbornou i materiální pomoc. Odborná spočívala ve školeních tehdejších výzkumných pracovníků, materiální především v poskytnutí odborné literatury a technického vybavení.
Po rozpadu Československa se PI stal, společně s Parlamentní knihovnou, součástí Kanceláře Poslanecké sněmovny. Specifikem obou těchto pracovišť je, že své služby poskytují jak Poslanecké sněmovně, tak Senátu. Od počátku své existence jsme tedy součástí parlamentní administrativy.
V roce 1998, kdy započala hlavní etapa vyjednávání o našem členství v EU, a Parlament se musel zabývat aproximací evropského práva, bylo rozhodnuto, že za tuto činnost bude v odborné rovině odpovědný právě PI. Po vstupu ČR do EU byl následně PI rozdělen do tří oddělení.
Na co se především specializují?
Oddělení všeobecných studií se věnuje původnímu záměru PI, tedy parlamentnímu výzkumu, Oddělení pro záležitosti Evropské unie slouží jako odborné zázemí pro výbor pro evropské záležitosti a poskytuje mu informace pro projednávání návrhů Evropské unie. Tento výbor má v rámci Poslanecké sněmovny významné postavení, protože se v zastoupení Sněmovny vyjadřuje k návrhům evropské legislativy a vede dialog s vládou o pozici České republiky na Radě ministrů. Oddělení komunikace a vzdělávání připravuje odborné materiály informující o činnosti Poslanecké sněmovny a organizuje odborné semináře zejména pro studenty středních a vysokých škol a pedagogy. Jde o činnost, která je spojená s otevřeností PS veřejnosti, proto toto oddělení také organizuje prohlídky Poslanecké sněmovny spojené s odborným výkladem o historii 
a činnosti Sněmovny.
Ve své práci všechna tři oddělení, resp. jejich pracovníci, úzce spolupracují a podílí se na všech činnostech PI.
Studie, přehledy a další materiály jsou určeny pouze pro poslance a senátory, nebo i pro další odbornou či laickou veřejnost?
Na našich webových stránkách jsou dostupné studie a další informační materiály, které jsou opatřeny ISSN a které splňují formální podmínky pro zveřejnění. Kromě toho také musíme operativně řešit dotazy poslanců nebo senátorů, často v krátkém časovém rámci, a tyto dílčí výstupy pracovního charakteru (které mají různou formu, vč. osobních či telefonických konzultací) následně dopracováváme právě do podoby písemných informačních materiálů, které se zveřejňují.
Pracujete i pro další subjekty mimo Parlament ČR?
Jednoduchá odpověď by byla, že nepracujeme, ale realita je složitější. Odpovídáme například dotazy pro kolegy z jiných parlamentů, kteří se nás mohou dotazovat prostřednictvím sítě European Centre for Parliamentary Research and Documentation na záležitosti týkající se situace v různých oblastech v České republice. Recipročně se my můžeme dotazovat jich a získávat tak podklady pro zpracování komparativních studií pro členy parlamentu. Dalším aspektem meziparlamentní spolupráce je předávání zkušeností do zahraničí - zatímco před 26 lety PI čerpal zahraniční zkušenosti zejména z USA, později v předvstupním období z EU, nyní můžeme naopak naše zkušenosti předávat dál v rámci projektů Evropské unie, a to za účelem naplnění zahraničněpolitických priorit a cílů ČR a EU ve státech Východního partnerství, resp. Evropsko-středomořského partnerství. V současné době např. Kancelář Poslanecké sněmovny implementuje v rámci konsorcia tvořeného společně s Národní radou Slovenské republiky a Národním shromážděním Maďarska twinningový projekt na podporu moldavského parlamentu v oblasti aproximace evropské legislativy. I tyto činnosti mají ale především velký smysl pro vnitřní rozvoj a zkvalitnění domácích služeb pro naše poslance a senátory, z mezinárodního srovnání plynou cenné a nezbytné podněty pro rozvoj našich služeb a pracovních postupů a umíme lépe věcně odpovídat na dotazy, když máme informace 
o aktuálním mezinárodním srovnání a kontakty do zahraničí.
Mimo poslance a senátory však pracujeme hlavně pro českou veřejnost. Vždyť celé jedno oddělení PI se zaměřuje na komunikaci s veřejností a vzdělávací aktivity.
A jak je to s přednáškami a semináři?
Jak jsem již uvedl, organizujeme přednášky pro veřejnost týkající se především práce parlamentu a obecně informování o parlamentní formě vlády. Zaměřujeme se hlavně na pedagogy a studenty středních škol. Pořádáme také semináře pro studeny vysokých škol, například pro budoucí novináře. To všechno jsou cílové skupiny, které mohou informace získané na našich seminářích přenášet dál.
Pořádáme ovšem také semináře pro nově zvolené poslance. Jsme právě na začátku nového volebního období, v Poslanecké sněmovně je velký počet nově zvolených poslanců a je třeba jim nabídnout informace o fungování Sněmovny a významu mandátu poslance.
Organizujeme ale také například stáže studentů vysokých škol u poslanců, v letošním roce z důvodu voleb neproběhnou, ale počítáme s jejich dalším pokračováním od podzimu příštího roku. Další významnou akcí je organizace ceny F. L. Riegra, kterou předseda Poslanecké sněmovny uděluje za nejlepší studentskou kvalifikační práci týkající se parlamentu. V zásadě jsou to všechno aktivity, které představují Poslaneckou sněmovnu jako instituci otevřenou veřejnosti a úzce s ní spolupracující.
V rámci institutu působí v Bruselu stálý zástupce Poslanecké sněmovny při Evropském parlamentu. Jaké jsou jeho hlavní funkce?
Jak jsem již uvedl, v rámci PI působí oddělení pro záležitosti Evropské unie, které poskytuje odborné zázemí pro Výbor pro evropské záležitosti. Český parlament je plně zapojen do diskuse o návrzích evropské legislativy, zejména pokud jde o posuzování principu subsidiarity. Aby mohl plně prezentovat svůj názor, potřebuje k tomu spolupráci s dalšími národními parlamenty. S těmi musí koordinovat svoje postoje a hledat spojence pro jejich prosazení. Evropská legislativa dnes podléhá schválení ze strany EP, Poslanecká sněmovna proto musí spolupracovat i s europoslanci zvolenými za Českou republiku. Ke zprostředkování těchto kontaktů vysílají všechny komory národních parlamentů k EP své zástupce.
Další oblastí je zprostředkovávání kontaktů v rámci přípravy meziparlamentních konferencí. Lisabonská smlouva umožnila, zejména díky protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů, vznik zvláštní meziparlamentní konference pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Kromě toho existuje meziparlamentní konference zabývající se hospodářskou a rozpočtovou politikou členských zemí EU nebo meziparlamentní skupina pro kontrolu Europolu. Také zde je nutná koordinace mezi národními parlamenty, což je další oblastí činnosti stálé zástupkyně. Důležité také je, aby byly o činnosti Poslanecké sněmovny informovány evropské instituce, či stálé zastoupení ČR při EU. A v neposlední řadě je třeba informovat poslance PS o činnosti Evropského parlamentu. To vše je v kostce hlavní náplň zástupkyně Poslanecké sněmovny při EP.
Spolupracujete s vysokými školami, v jakých oblastech především
Již jsem uvedl stáže u poslanců a cenu F. L. Riegra. Kromě toho má Kancelář Poslanecké sněmovny podepsány dohody o spolupráci s některými vysokými školami. Pro jejich studenty organizujeme stáže přímo v Parlamentním institutu.
V rámci činnosti zabezpečujete prohlídky Poslanecké sněmovny. Za jakých podmínek a jak mají postupovat zájemci o ně?
Veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách PS v sekci Informační středisko PS. Obecně platí, že prohlídku je nutné rezervovat s časovým předstihem. Prohlídky nemohou být organizovány v době schůzí Poslanecké sněmovny, což významně snižuje kapacitu prohlídek. Je také třeba brát v úvahu, že budovy PS jsou objekty chráněné ochrannou službou Policie ČR, proto je třeba projít bezpečnostní prohlídkou při vstupu do objektu. I tak se nám však daří organizovat prohlídky pro více jak 20 000 návštěvníků ročně.
Veřejnost kromě toho může využít k návštěvě PS dny otevřených dveří, které se konají ve významných dnech naší státnosti. V těchto dnech se veřejnost dostane i do prostor, které jsou jinak nepřístupné.
V příštím roce si připomeneme 100 let od vzniku Československé republiky. Jaké akce a tiskové materiály k tomuto výročí připravujete?
Sto let existence republiky je tak významná událost, že se na jejím připomenutí v rámci Poslanecké sněmovny nemůže podílet pouze Parlamentní institut, ale podílet se na této činnosti bude například i Parlamentní knihovna nebo Tiskový odbor. PI upraví svoje prohlídky, a to tak, že na začátku každé prohlídky bude zmíněno toto výročí a návštěvníci se seznámí s důležitými dokumenty. Během prohlídky budou připomenuta místa, kde došlo k důležitým událostem spojeným s vytvářením naší státnosti.
Z pohledu Poslanecké sněmovny nejde ale pouze o připomenutí 100 let republiky, ale také o připomenutí 50 let od vzniku České národní rady, coby institucionálního předchůdce dnešní Poslanecké sněmovny. K tomuto tématu budeme ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV v květnu roku 2018 pořádat mezinárodní odbornou konferenci. Výročí založení Československa a problému kontinuity demokratických a ústavních tradic se budou věnovat i vzdělávací semináře organizované pro pedagogy a vysokoškolské a středoškolské studenty. (prosinec 2017)