Prohlášení Rady Asociace speciálních pedagogů

Ve dnech 20. a 21. 4. 2018 se v Hradci Králové konalo jednání Rady a Valné hromady Asociace speciálních pedagogů (dále ASP), které se zúčastnilo 127 delegátů zastupujících více než 1600 členů z jednotlivých krajů naší republiky.
První část byla věnována hodnocení situace v regionálním školství po téměř dvou letech plošné inkluze, ignorující aktuální situaci ve školách. Příspěvek přednesl náměstek primátora Hradce Králové pro školství, se svými zkušenostmi se podělili ředitelka velké pardubické základní školy, pracovník školského poradenského zařízení, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání MŠMT a matka dvou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, která jim chce přes limity dané jejich zdravotním postižením, zajistit odpovídající vzdělání. V následné diskusi reflektovali někteří přítomní své zkušenosti, které se příliš nelišily od zjištění České školní inspekce, z nichž vyplývá nepřipravenost celého experimentu.
 Všechny zatěžují nesmyslně složité a stále se měnící administrativní procesy spojené s poskytováním podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto administrativní nejasnosti mnohdy nedokážou vysvětlit ani orgány k tomuto věcně kompetentní, které za touto nepřehlednou administrativou stojí. Velmi nejednotné jsou způsoby financování podpory ve vzdělávání ve školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, tedy dříve škol speciálních, což těmto školám nedovoluje odpovídajícím způsobem děti vzdělávat. Paradoxně tak dochází k diskriminaci žáků, kteří potřebují skutečně velmi náročnou 
a komplexní péči pedagogů. Školy se potýkají zejména s nedostatkem asistentů pedagoga, chybějí někteří specialisté (školní speciální pedagog, školní psycholog), kteří by měli mezi „běžnými“ pedagogy zajišťovat plnohodnotný odborný přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nedostatečně fungují školská poradenská zařízení, jejichž doporučení bývají často alibistická, plně neodpovídající potřebám žáků a pro školy jen částečně použitelná.
Výhrad a kritiky zaznělo velmi mnoho a neodvíjejí se od strachu ze ztráty pracovního místa, jak často deklarují rigidní zastánci inkluze, ale od strachu o skutečnou odbornost ve vzdělávání všech žáků.
Rada Asociace speciálních pedagogů, podpořená účastníky Valné hromady ASP, žádá Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, aby za stávající situaci způsobenou především jeho přímo řízenou organizací Národním ústavem odborného vzdělávání přijalo plnou odpovědnost a aby důrazně doporučilo novému řediteli této instituce odvolání vedení Sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy.
K tomu nás vede současná nepřipravenost a podcenění realizace implementace systému společného vzdělávání, které probíhá zmatečným a často si ve výkladech zodpovědných osob odporujících způsobem. Tím byl destabilizován celý systém regionálního školství ze strany jejich tvůrců. Financování se stalo neefektivním a celá myšlenka, která by mohla být při odborné přípravě progresivní, se stala naprosto zprofanovanou.
Asociace speciálních pedagogů nabízí pomoc při stabilizaci a dalším rozvoji systému regionálního školství, konečně jak činí po celou dobu své existence.