Stavby SMP CZ v Elektrárně Dukovany

Od dubna minulého roku SMP CZ, a. s., divize 8 realizuje práce v Jaderné elektrárně Dukovany na akci „Koncový jímač tepla“. Generálním dodavatelem a hlavním projektantem je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Konečný termín realizace předmětu díla na bloku HVB I a HVB II je 01/2016. Hlavním úkolem společnosti SMP CZ jsou práce na bloku HVB II a veškeré železobetonové konstrukce na obou blocích, které provádí pro hlavního dodavatele akce, Metrostav a.s., divize 2.

Stavba se nachází v prostoru chladících věží každého hlavního výrobního bloku. Předmětem prací jsou zejména liniové stavby, potrubní trasy TVD 1, 2, 3 napojené na stávající potrubí TVD (Technická voda důležitá) HVB  a nový KJT (Koncový jímač tepla) jako nový technický prostředek, jenž bude sloužit pro odvod tepla ze systému TVD a který vyplynul ze zátěžových testů v EDU. Trubní trasy jsou tvořeny technologickým ocelovým potrubím DN 1000 mm. Jelikož trasy navrženého potrubí křižují stávající propojovací kanály v okruhu chladících věží, musí být pod těmito kanály provedeny protlaky z ocelového potrubí DN 1200 mm. Po jednotlivých trasách TVD  jsou umístěny dva typy šachet. Jednak jsou to revizní šachty a dále šachty v místech změn výškové úrovně potrubí, právě v souvislosti s protlaky. Šachty jsou železobetonové monolitické provedené technologií „bílá vana“.

Součástí zakázky jsou další související a doprovodné objekty, kabelové trasy pro systémy TSFO, přeložka vnějšího osvětlení, kanalizace, železobetonové kabelové kanály, demontáže stávajících potrubních tras, prostupy v centrálních čerpacích stanicích, komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy.

V současné době máme úspěšně dokončené veškeré práce v odstávkách. A to jak napojení potrubí a připojovací železobetonové šachty na stávající trasy TVD 1,2,3, výměnu stávajících armatur v šachtách u chladících věží, tak i práce v Čerpací stanici. Během 3 odstávek, kdy každá trvala 10 dní, se pracovalo současně na 3 pracovištích.  Dále jsou dokončeny všechny protlaky, železobetonové protlakové šachty na HVB II a téměř všechny potrubní trasy TVD. Rovněž jsou provedeny železobetonové kabelové kanály a předána stavební připravenost pro elektro.

Nyní provádíme zastropení železobetonových protlakových šachet na HVB II a zhotovení revizních šachet. Rovněž se uskutečňují betonáže železobetonových šachet na HVB I. Práce probíhají téměř bez omezení, díky i mírné zimě. Na jaře potom budou naplno pokračovat práce na trubních trasách TVD, dokončením úseku TVD3 HVB II, připojením potrubí TVD1,2,3 do vlastního Koncového jímače tepla.

Následně budou prováděny zásypy trubních tras, kompletace veškerých železobetonových šachet, zastropení kabelových kanálů a realizace souvisejících objektů pro kabelové trasy zabezpečení TSFO, venkovní osvětlení. Na závěr budou provedeny komunikace a konečné terénní úpravy.

l

Další zakázkou realizovanou naší společností SMP CZ, a. s., v Elektrárně Dukovany je Rekonstrukce systémů stabilního skrápěcího zařízení za aerosolové stabilní hasicí zařízení v hermetických prostorech, kterou provádíme ve sdružení se spol. RUBING s.r.o, přímo pro investora ČEZ, a.s., kde  nyní probíhají projektové a přípravné práce.

Předmětem tohoto díla je dodávka a montáž systémů aerosolového stabilního hasicího zařízení s napojením na detekci stávajícího systému EPS.

Nová technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných objektů a prostor požárních úseků. Stávající stabilní skrápěcí zařízení bude demontováno a nahrazeno za aerosolové stálé hasicí zařízení.

Nová koncepce hasicí techniky spočívá v instalaci aerosolového stabilního hasicího zařízení, které působí na plameny požáru a využívá tzv. inhibičního efektu hasícího aerosolu. Základní částí jsou generátory hasícího aerosolu, které je nutno kompletovat při montáži vhodným startérem. Generátory jsou beztlaké plechové nádoby, které emitují aerosol pouze v případě nutnosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou dekompozicí zdrojové směsi zalisované do generátoru při výrobě. Detekce požáru bude zajištěna stávajícím systémem EPS.

Součástí bude rovněž instalace nadřazené ústředny aerosolového stabilního hasicího zařízení, která bude propojena okruhově jedním nebo dvěma kabely s dílčími ústřednami pro jednotlivé požární úseky.

Realizace zakázky bude probíhat po etapách v 6 odstávkách jednotlivých bloků  EDU1 – EDU4, ve 24 požárních úsecích v rozmezí roků 2015 – 2017 a v době trvání každé odstávky od 10 – 51 dnů.

Pevně věříme, že i tuto zakázku zvládneme ke spokojenosti konečného zákazníka ČEZ a.s., a navážeme tak na předchozí úspěšně realizované stavby z oblasti energetiky.

Celý článek ke stažení zde:

CI01_2015_10_11_Stavby SMP CZ_Dukovany.pdf