SÚRAO: 20 let zkušeností v ukládání radioaktivních odpadů

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla založena v roce 1997. Již 20 let se tak stará o bezpečné ukládání radioaktivních odpadů od více jak stovky registrovaných původců odpadů v České republice. Nejde jen o jaderné elektrárny, ale i o další původce z mnoha odvětví ekonomiky.

Česká republika je s radioaktivitou historicky spjata, mimo jiné díky bohatým ložiskům uranové rudy. Jsme stát s jedním z nejdelších využití radionuklidů na světě. Vždyť již Marie Curie-Sklodowská koncem 19. století pro své výzkumy používala jáchymovský smolinec. Po roce 1945 se využívání radioaktivity stalo klíčovou součástí nejen energetiky, ale i desítek dalších oborů. S tím samozřejmě vyvstal problém zpracování a ukládání radioaktivních odpadů.

První podzemní úložiště RAO bylo uvedeno do provozu v roce 1959 v opuštěném vápencovém dole Alkazar u obce Hostím na Berounsku. Toto úložiště bylo v roce 1964 uzavřeno a následně v roce 1996 stabilizováno celoobjemovým zaplněním speciální betonovou směsí. Další úložiště pro nízko a středněaktivní odpady vznikla postupně u Litoměřic (1964), Jáchymova (1974) a v areálu Jaderné elektrárny Dukovany (1995).

Od počátku devadesátých let se řešila otázka konečné odpovědnosti především za bezpečné ukládání radioaktivních odpadů (RAO). Zodpovědnost byla ze zákona na původcích, ale v této době privatizací, byla roztříštěna mezi více organizací. Cíl byl jasný. Dát veřejnosti tu nejvyšší možnou garanci, že ukládání radioaktivních odpadů bude striktně podřízeno bezpečnosti nikoliv trhu, který se v této době velmi překotně prosazoval. Po schválení a nabytí platnosti atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) byla zodpovědnost za bezpečné ukládání a provoz úložišť převedena na stát a ukládání bylo svěřeno státní organizaci – Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Většina nákladů spojených s provozem všech úložišť je hrazena z jaderného účtu, do něhož přispívají i všichni původci RAO v ČR. Ukazuje se, že právě v otázce nakládání s RAO je gesce státu opodstatněná.

Hlubinné úložiště

od roku

2065

plánuje se zhruba pro

9 000 t

vyhořelého jaderného paliva

 

ÚRAO Bratrství, Jáchymov

od roku

1974

objem uložených odpadů:

do r. 2000 – 603 m3

2000 - 2016 – 324 m3

ÚRAO Dukovany, Rouchovany

od roku

1995

objem uložených odpadů:

1995 - 1999 – 1 468 m3

2000 - 2016 – 6 171 m3

 

ÚRAO Richard, Litoměřice

od roku

1964

objem uložených odpadů

do r. 2000 – 790 m3

2000 - 2016 – 2 615 m3

 

Provozovaná úložiště v ČR

Klíčovou součástí činnosti SÚRAO je zajištění provozu úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO v současné době provozuje tři úložiště radioaktivních odpadů – Bratrství v Jáchymově, Richard v Litoměřicích a úložiště Dukovany. Tato úložiště jsou určena ke konečnému uložení nízko a středněaktivních odpadů pocházejících z využití radioaktivních látek v průmyslu, zdravotnictví či výzkumu a také z provozu jaderných elektráren. V současné době je v úložištích dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních odpadů.

Pro naši bezpečnou budoucnost

Činnosti SÚRAO související s nakládáním s RAO jsou nesmírně komplexní. Pro uložení RAO byl vyvinut přísný a jednotný systém, zahrnující přejímku, evidenci či monitorování

úložišť. SÚRAO také provozuje certifikovanou obalovou zkušebnu, která byla v roce 2006 celá zrekonstruována a vybavena moderním technickým zařízením pro pádové zkoušky, pro tepelnou zkoušku, tlakovou nádobou ke zkouškám těsnosti a další technikou a přípravky potřebnými k realizaci zkoušek.

Expertní týmy jsou aktivní i na poli vědy. Účastní se desítek domácích i mezinárodních projektů týkajících se nakládání s RAO. Pracovníci SÚRAO řeší společně s dalšími týmy například otázky hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště, testování materiálů pro konstrukci obalových souborů, chování horninového masívu v různých podmínkách, změny vlastností bentonitu a desítky dalších problémů.

V loňském roce byla v prostorách bývalého uranového dolu Rožná dokončena unikátní Podzemní výzkumná laboratoř (PVP) Bukov. Laboratoř se nachází v hloubce zhruba 600 metrů, tedy přibližně v úrovni, v jaké je plánováno hlubinné úložiště (HÚ). SÚRAO zde bude provádět desítky experimentů a měření, z nichž získá data o chování hornin a dalších procesech probíhajících ve velkých hloubkách, a to právě s ohledem na technickou proveditelnost budoucího úložiště. PVP Bukov tak přinese neocenitelné informace například o geologii či hydrologických podmínkách a umožní rovněž otestovat řadu technologických řešení. Prostředí PVP Bukov představuje ideální příležitost pro studium chování, odolnosti a použitelnosti materiálových složek plánovaných pro použití v HÚ a ověření a testování inženýrských řešení plánovaných pro výstavbu HÚ.

Pro budoucí generace

Mediálně nejviditelnější aktivitu SÚRAO představuje vyhledávání a hodnocení potenciálních lokalit pro vybudování hlubinného úložiště (HÚ) radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva (VJP). V devadesátých letech minulého století vznikly první studie hodnotící potenciál horninového prostředí v ČR. V současné době SÚRAO zkoumá sedm lokalit vytipovaných pro možné umístění HÚ; zároveň také ověřuje další alternativy. Jde především o zájmová území v širším okolí jaderných elektráren.

Správa úložišť radioaktivních odpadů úspěšně plní svoji úlohu už 20 let a i do budoucna, kdy jsou před ní budoucí výzvy (např. roky 2020–2025 výběr finální a záložní lokality pro vybudování HÚ, r. 2050 zahájení výstavby HÚ a r. 2065 zahájení provozu HÚ), zůstává jejím posláním zajišťovat bezpečné ukládání RAO dosud vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí.


 

Richard

Úložiště Richard slouží již od roku 1964 k ukládání institucionálních odpadů, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Je situováno v komplexu bývalého vápencového dolu blízko Litoměřic. Richard disponuje ideálními izolačními vlastnostmi díky mocným a stabilním vrstvám nepropustných hornin v nadloží i podloží důlních chodeb. Ročně je do tohoto úložiště uloženo několik set obalových souborů s odpadem.

Dukovany

Povrchové úložiště Dukovany zabírá plochu 1,3 hektaru přímo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Je určené především k uložení nízko a středněaktivních odpadů z dukovanské i temelínské elektrárny. Celkový objem úložných prostor je 55 000 m3, což představuje zhruba 180 000 obalových souborů (sudů). Tato kapacita je dostatečná k uložení všech provozních odpadů z obou elektráren, a to i v případě prodloužení jejich plánované životnosti. Úložiště bylo uvedeno do provozu v roce 1995, je to tedy nejmladší české úložiště.

Bratrství

Úložiště Bratrství v Jáchymově je vybudováno v části opuštěných podzemních prostor bývalého stejnojmenného uranového dolu a v provozu je od roku 1974. Ukládají se zde institucionální radioaktivní odpady, které obsahují pouze v přírodě se vyskytující radionuklidy. Odpady této kategorie vznikají především při vyřazování některých typů zářičů z provozu ve zdravotnictví a ve výzkumu. Tvoří pouze malé procento z celkového množství vyprodukovaných radioaktivních odpadů v ČR. Ročně se zde ukládaly desítky obalových souborů. Úložiště má dnes vyčerpanou kapacitu a bude postupně uzavíráno.

 

Celý článek zde:

CI1703_42_43_SÚRAO_20 let_CI_SABLONA.pdf