Svět franchisingu a jak se v něm orientovat

Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

Základní pojmy franchisingu, které musíte znát

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako tzv. „franchisor“ a poskytuje více partnerům – tzv. „franchisantům“ pod svým jménem právo provozovat obchodní činnost. Partnerský vztah je ukotven ve franchisové smlouvě. Franchisor poskytuje franchisantům jméno firmy, know-how, hospodářské a technické metody, procedurální systém a technickou i obchodní podporu. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Franchisant odvádí franchisorovi poplatky za licenci i další služby. Obchodnímu a organizačnímu propojení franchisora a všech jeho franchisantů se říká franchisová síť. Na počátku spolupráce franchisant získává franchisový balík, který je souhrnem práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu.

Dělení franchisingu

Franchisingové systémy můžeme rozdělit do několika skupin podle druhu činnosti, podle druhu know-how předávaného franchisantovi nebo podle organizačního systému.

Podle druhu činnosti rozlišujeme distribuční franchising, franchising služeb, výrobní franchising, případně franchising smíšený. Podle druhu know-how předávaného franchisantovi dělíme na franchising distribuce produktu a franchising formulace podniku. Podle organizace systému rozeznáváme bezprostřední franchising, mnohonásobný franchising, master franchising a regionální zastoupení.

Jak se stát franchisantem

Pro toho, kdo se chce stát franchisantem, je toho rozhodnutí zásadní změnou. V tomto případě není dobré se rozhodovat impulzivně, ale naopak danou věc důkladně promyslet, probrat ji s rodinou a svými blízkými. Franchisant by měl být do svého podniku zapálený, mít vysoké ambice a odvahu občas zariskovat.

Výběr správné franchisy by rovněž měl být pečlivě promyšleným procesem. Potenciálním franchisantům se doporučuje důkladná rešerše dostupných možností a také výběr oboru jim blízkého.

Konečné rozhodnutí by mělo proběhnout po zvážení zásadních vlastností podniku. V prvé řadě by měl být franchisor schopný doložit skutečné výsledky franchisantů z minulosti a dokázat tak, že koncept je úspěšný a aplikovatelný. Je nutné ověřit, zda trh poskytuje pro podnik dostatek odbytových možností i do budoucna a nejedná se pouze o aktuální trend. Franchisový koncept by neměl postrádat konkurenční výhody, měl by být jasně popsán a diferenciován vůči ostatním.

Nedílnou součástí rozhodování by mělo být zvážení všech nákladů. Franchisant by si měl podle materiálů, které mu poskytne franchisor, spočítat, kolik jej celé podnikání bude stát a zohlednit při tom všechny případné náklady.

Dostatečný kapitál = polovina úspěchu

Začít s nulovým kapitálem bohužel není u franchisového systému možné, protože je vždy potřeba mít dostatek prostředků na zakoupení licence i na provoz. Vlastní kapitál musí být dostatečný dle typu licence, kterou chce potenciální franchisant zakoupit. Není však licence, jako licence. I pro ty, kteří zrovna neoplývají miliony, existují varianty s relativně nízkými vstupními poplatky.

Nebývá problémem, když si franchisant do začátku vypůjčí u bank, ale v tomto případě by se mělo jednat o maximálně 50 % vstupního kapitálu, zbytek by měly být jeho vlastní peníze. Jakákoliv půjčka by měla být vyjednána s eticky přijatelnou institucí, například s uznávanou bankou. Do vyhledávání a vyjednávání půjčky se může zapojit také franchisor, který má v tomto ohledu více zkušeností.

Je třeba mít na paměti, že pokud by franchisant nemusel do podniku vkládat žádné vlastní peníze, nebyl by dostatečné motivován k práci na společném úspěchu. Stejně je tomu u příliš bohatých franchisantů, pro které není potenciální neúspěch franchisy dostatečnou hrozbou. Finanční investice, jejíž ztráta by byla pro franchisanta citelná, je významným motivačním faktorem a je často považována za základní rys franchisové transakce.

Aktuální stav a trendy ve franchisingu v ČR a ve světě

Vývoj na českém trhu v posledních letech ukazuje, že se bude franchising jako způsob podnikání čím dál tím více prosazovat a uplatňovat. Zvýšený zájem především zahraničních poskytovatelů o vstup na český trh podporuje několik významných faktorů a změn, které budou rychlejší rozvoj franchisingu v České republice ovlivňovat i v budoucnu.

Jedním z faktorů je například příznivé hospodářsko-politické prostředí, které podporuje zájem zahraničních franchisorů o expanzi na český trh. Rovněž tak změny na světovém trhu a v mezinárodním obchodu, které nutí nebo motivují franchisory k expanzi nebo vyvolávají poptávku po franchisových konceptech, podporují rozvoj franchisingu i na českém trhu.

Dnes je v České republice přes 250 franchisových systémů, problémem však zůstává, že za franchisový systém je považován každý, který to sám o sobě prohlásí. Jedinou organizací u nás, která důkladně prověřuje své členy a tím garantuje principy franchisingu definované Evropskou franchisovou federací, je Česká asociace franchisingu.

Vývoj franchisingu v České republice

Působením změn na světových trzích dochází postupně také ke změnám na českém trhu, a to zejména v těchto oblastech:

 • Narůstající koncentrace kapitálu, vytváření sítí a strategických aliancí.

 • Internacionalizace obchodu, narůstající expanze na nové trhy, zejména ve střední a východní Evropě.

 • Růst konkurence na trhu, enormní konkurenční tlak, postupné snižování pozice individuálních nebo nezávislých podnikatelů na trhu.

 • Zvyšování požadavků na kvalifikaci, znalosti a zkušenosti samostatných podnikatelů i managementu.

 • Malí a střední podnikatelé vyhledávají spojení s franchisovými systémy. Je to pro ně jistá forma ochrany před konkurencí na trhu a snižuje se tak riziko jejich podnikání.

Vývoj franchisingu ve světě

Ke změnám a vývoji dochází samozřejmě také na světových trzích, zde jde však zejména o rozvoj vztahů mezi franchisovými partnery:

 • Rozvíjí se prosazování rovnoprávného postavení mezi franchisory a franchisanty. Z vertikální spolupráce se postupně stává horizontální, prosazuje se tak totální kooperace.

 • Zvyšující se význam vzájemné závislosti franchisových partnerů, dodržování povinností vyplývajících z dohod, obchodních vztahů a pravidel vzájemné spolupráce.

 • Partnership for profit“ – nový trend v oblasti franchisové spolupráce. Znamená to, že i když jsou franchisor a franchisant právně a finančně samostatní podnikatelé, stále více spolupracují a komunikují jako partneři jednoho systému pod jednou značkou s cílem být na trhu co nejlepší, úspěšní, získat co nejvíce zákazníků a vytvářet zisk. Přitom si oba partneři pouze rozdělují role a každý z nich dělá to, co nejlépe umí.

 • Rozvoj franchisových systémů se objevuje v netypických oblastech. Setkat se můžeme s péči o děti a seniory, výstavbou domů, doučováním dětí, kontrolou jakosti potravin, vyhledáváním lidských zdrojů a tak dále.

 • Franchisoví poskytovatelé a jejich centrály se mění na poskytovatele maximálního množství služeb pro své franchisové příjemce.

Český trh rozhodně není od toho světového izolován, a to zejména od vstupu do Evropské unie. Rok od roku zde expandují další a další franchisové systémy ze zahraničí, což přispívá ke globalizaci, propojování trhů a soustavnému rozvoji.

V rámci vstupu do Evropské unie proběhla i rozsáhlá harmonizace českého práva se standardy evropského vnitřního trhu, čímž se například zvýšila ochrana investic, vymahatelnost soudních rozhodnutí apod. Postupně dochází i k harmonizace českého daňového systému. Obchodně je Česká republika velmi intenzivně propojena s ostatními zeměmi Evropské unie.

České franchisy ve světě

Důkazy, že Češi jsou podnikavým národem s potenciálem se rozvíjet, můžeme najít také ve franchisingu. I zde totiž existuje několik příkladů, jak mohou české nápady úspěšně fungovat také v zahraničí.

Zajímavým franchisovým konceptem jsou například Konopné lékárny firmy Carun Pharmacy. Firma byla založena v roce 2010 Jiřím Stablou, který se stal v podstatě průkopníkem ve svém oboru. Se svými produkty z legálního konopí s obsahem THC méně než 0,3 % boduje nejen u nás, ale i v zahraničí, takže univerzální konopnou mast Carun a spoustu dalších produktů si dnes můžete koupit jak v Konopné lékárně v Praze, Brně, Slaném, Hlučíně a dalších českých městech, tak třeba na Floridě, v polských Katovicích či v Londýně. Zakladatel Jiří Stabla se momentálně chystá otevřít také veganskou restauraci na Ibize, kde momentálně žije.

Úspěchy zaznamenává také franchisový koncept restaurací Výtopna založený v roce 2009 v Brně, které se od ostatních stravovacích zařízení liší tím, že jídlo hostům rozváží modelová železnice. V současnosti jsou tyto restaurace zatím v Praze a Brně, ale do budoucna se připravuje expanze do Číny a USA.

Z restauračních zařízení vyniká i český koncept The PUB, proslulý fenoménem samoobslužného čepování. Orosená piva si takto kromě České republiky mohou dopřávat zákazníci v Berlíně, Vídni, Košicích či Bukurešti.

Inspirací může být firma Extéria poradenské kanceláře BOZP a PO, která se úspěšně rozšířila na Slovensko a chystá se expandovat také do Rakouska.

Výhody franchisového podnikáni oproti budování vlastní firmy

Franchising je dynamicky se rozvíjejícím způsobem podnikání, který přináší nesporné výhody jak pro podnikatele, tak pro celou společnost. Zároveň je zde, jako všude, potřeba dát si pozor na různá úskalí a možná rizika.

Franchisové systémy budují zpravidla výrobci, obchodní společnosti, sdružení prodejců, ale také progresivní podnikatelé v obchodu, gastronomii a službách. Franchisor soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze svého výrobku a ze svých služeb vyvinul úspěšný produkt: úspěšnou obchodní koncepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává, dosáhne rychleji a efektivněji svého cíle a přinese mu to další výhody. Přínosy má však franchising také pro samotné franchisanty, jedná se především o ulehčení startu podnikání. Jaké jsou tedy hlavní výhody?

 • Vyvážená cesta k ekonomickému úspěchu

Franchisant může rychleji a s větší jistotou dosáhnout ekonomického úspěchu, a to díky užitku ze zkušeností, které získal od franchisora.

 • Připojení se k úspěšnému systému a ověřené koncepci

Díky odzkoušené koncepci a využíváním společné značky franchisové systémy vystupují s určitou, předem danou tržní silou. Franchisant se tak vyhýbá velkému množství překážek a omylů. Také se stává rychle známým.

 • Každý si může najít obor podnikání

Ve většině případů si zájemci mohou najít obor, ve kterém mají třeba jen minimální nebo žádnou praxi. Na začátku bývají franchisanti vždy důkladně proškolováni, takže dosahují schopnosti samostatně řídit podnik. Pro všechny zájemce o franchisové podnikání se nabízí mnoho obchodních a podnikatelských možností.

 • Franchisanti i jejich zaměstnanci si zvyšují kvalifikaci sofistikovanými školicími programy

Neustálá podpora a pomoc franchisora je ve franchisových systémech standardem a naprostou samozřejmostí. K zvláštním službám ze strany franchisora patří silná podpora franchisové centrály. Franchisant může téměř ve všech oblastech počítat s širokou podporou centrály. Jako odměnu za tyto služby platí franchisant průběžné franchisové poplatky, někdy taky nazývané licenční poplatky nebo royalties.

 • Příslušnost k franchisovému konceptu se vyplatí

Franchising umožňuje výměnu myšlenek a zkušeností. Na rozdíl od podnikatele, který podniká samostatně a ostatní z oboru se na něj dívají jako na konkurenta, franchisanté mají užitek z toho, že jsou všichni na „stejné lodi“ a je pro ně výhodné si pomáhat. Jednou ze zásad franchisingu stanovuje pro určitý region stanovený počet poboček, aby nedocházelo ke konkurenci ve vlastní síti.

 • Společný reklamní a marketingový fond

Společný reklamní a marketingový fond umožňuje vytvářet centrální reklamu s velkou účinností. Franchisové systémy jsou postaveny na růstu a fungují nadregionálně. Rozsáhlé reklamní kampaně jsou tedy účelné. Protože všichni franchisoví partneři jsou zavázáni k příspěvku na náklady propagace, mohou být s úspěchem financovány i dražší a velkorysejší propagační akce. To přináší zpravidla i vyšší účinnost reklamy.

Základním principem franchisingu je společná síla. Když mají všichni stejný zájem, odpadají myšlenky na vzájemnou konkurenci, což podporuje rozvoj celého systému.

Nevýhody?

Jako u všech typů podnikání je i zde potřeba počítat s určitými slabšími stránkami. Zde se jedná zejména o to, že franchisant vždy bude alespoň částečně omezen franchisorem, což mu brání v prosazování vlastní podnikatelské kreativity a samostatnosti. Musí se řídit pravidly z provozní příručky a musí dodržovat všechna ustanovení Franchisové smlouvy. Franchisor si také vyhrazuje právo na kontrolu provozovny. Franchisant je povinen platit franchisové poplatky (licenční, průběžný, marketingový…a další). Návratnost jeho vloženého kapitálu bude nejspíše pomalejší, ale zato jistější. Hrozí také poškození dobrého jména franchisorem nebo jiným franchisantem. Jakýkoliv problém v rámci sítě může negativně ovlivnit i všechny nevinné franchisanty.

Česká asociace franchisingu a soutěž Franchisa roku

Česká asociace franchisingu (zkráceně ČAF) je nezisková profesní organizace, která sdružuje na národní úrovni poskytovatele franchisingu a odborníky z oblasti práva a poradenství. Asociace vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou menší tuzemské franchisové systémy, ale i velké a známé mezinárodní značky.

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta i správní rada a dozorčí rada.

V roce 2017 vyhlašuje Česká asociace franchisingu druhý ročník soutěže Franchisa roku. Jejím záměrem je zviditelnění franchisingu jako jedné z množných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu.

Ceny jsou v soutěži Franchisa roku udělovány ve třech kategoriích, a to: Franchisor roku, Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Franchisový systém se do soutěže může nominovat sám, nebo tak může učinit kdokoliv jiný. Pro platné přihlášení je však potřeba poté řádně vyplnit a odeslat přihlášku. Nominování i přihlašování do soutěže probíhá od 15. října 2016 do 15. března 2017. Poté vybere odborná porota v každé kategorii vítěze, kteří obdrží čestný certifikát a roční členský příspěvek v České asociaci franchisingu. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním večeru Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising v Praze 31. 5.

Jiří Krajča, odborník ze soutěže Franchisa roku 2017, 

https://www.franchisa-roku.cz

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_17_48_50_Svět franchisingu_CI_SABLONA.pdf