ÚJV Řež - zde se potkávají technologie, inovace a lidé

Je málo značek v této zemi, které se mohou pochlubit šedesátiletou, nepřerušovanou historií jako ÚJV Řež, a. s. Tato nestátní organizace je svým zaměřením a rozsahem činností unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě.

Společnost ÚJV Řež prošla od svého založení jako Ústav jaderné fysiky v roce 1955 přes rozdělení a vznik Ústavu jaderného výzkumu až po současnost významnými změnami. Na začátku byl pionýrský výzkum jádra. Postupně se stala respektovaným výzkumným pracovištěm. Na rozdíl od původní státní rozpočtové organizace je dnes ÚJV Řež soukromou společností, která podniká na volném trhu v konkurenčním prostředí. Funguje jako poměrně velká firma, která musí pružně reagovat na změny vnějšího prostředí.

„Musíme se chovat jako podnikatelský subjekt, který nejen zkoumá, ale především řeší zadané problémy, vyrábí a podniká. Koncentrujeme v sobě zkušenosti z šedesáti let jaderného výzkumu a praxe, ale současně vytváříme podmínky pro růst odborníků, kteří jednou budou zavádět do života nové generace jaderných zařízení a nové technologie. Nejedná se pouze o teoretické výpočty a modely. Ve specializovaných laboratořích, na výkonných zařízeních výpočty ověřujeme a hledáme odpovědi na otázky bezpečného využívání moderních technologií a to nejen těch jaderných,“ upřesňuje Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a. s.

Společnost pro 21. století

I když žijeme v technologicky překotné době, ÚJV Řež zůstává i nadále u svého základního zaměření na segment trhu energetika. Prioritou je oblast jaderné energetiky, tj. cílení na provozované bloky i připravované nové jaderné zdroje. Společnost se dále zaměřuje na klasickou energetiku a teplárenství včetně tzv. malé energetiky a obnovitelné zdroje energie (OZE). Své specifické místo zaujímá problematika nakládání s radioaktivními odpady a výzkumy spojené s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště. Část obchodních aktivit ÚJV Řež se zaměřuje na segment zdravotnictví v oblasti vývoje a výroby radiofarmak, především pro metodu pozitronové emisní tomografie (PET).

Technologie

Představují základní kámen úspěchu. V laboratořích, dílnách a provozech v Řeži, (ale podobně i v Plzni, Brně nebo Uherském Brodě), najdete jedinečná zařízení, která by mohla nést značku Made in ÚJV Řež. Jsou úzce propojena s bezpečností jaderných energetických zařízení, ochranou životního prostředí nebo přispívají ke znalostem v nukleární medicíně.

Inovace

Jsou výzvou, na kterou v ÚJV Řež slyší, ať už jde o využití vodíku v energetice a dopravě, výzkum reaktorů IV generace, vývoj speciálních SW produktů pro výpočty, rozbory a analýzy. S nápady specialistů z Řeže se potkáte v nejedné jaderné elektrárně nejen u nás, ale i v zahraničí.

Lidé

Jsou bez nadsázky rozhodujícím faktorem nejen v rozvoji společnosti. Zaměstnanecká skladba je v České republice, pro komerční podnik unikátní, protože více jak 60 % pracovníků má vysokoškolské vzdělání. Odborníci z ÚJV Řež jsou zapojeni do mezinárodních institucí, kde často zasedají v řídících orgánech. A samotná Řež je místem, kde se setkávají představitelé z významných mezinárodních organizací, expertních sdružení nebo výzkumných center a informují odbornou veřejnost.

Budoucnost se značkou ÚJV Řež

Nosnou činností ÚJV Řež je a bude přicházet ke klientům s návrhem řešení na další zvyšování bezpečného a efektivního provozování elektráren a nabízet projekty na zlepšení účinnosti energetických zařízení a prodloužení životnosti jednotlivých komponent. K tomu, je potřeba dlouhodobého monitoringu, testů a analýz. „To umíme a chceme v tom být ještě lepší. Výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů je také součástí našeho zájmu. Dále jsou to aktivity v jaderných oblastech, které sice přímo nesouvisí s výrobou elektrické energie, např. bezpečné zpracování radioaktivních odpadů, likvidace vyřazených jaderných zařízení, vývoj a výroba radiofarmak. Možnosti využití jaderného záření jsou mnohem širší, než si lidé uvědomují, zdaleka to není jen jaderná elektrárna. V oblastech mírového využití je to vedle zmíněné energetiky a zdravotnictví také potravinářství, technická diagnostika materiálů, zušlechťování materiálů a výrobků, měřicí přístroje a metody, archeologie a řada dalších oborů,“ zdůrazňuje Karel Křížek.

Více na: www.ujv.cz

Celý článek ke stažení zde:CI03_15_44_45_ÚJV Řež_CI_SABLONA.pdf