Upozornění pro žadatele dotace programů OP PIK o povinnosti dodržovat pokyny řídicího orgánu OP PIK pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Řídicí orgán OP PIK upozorňuje, že s ohledem na posílení transparentnosti v oblasti poskytování dotací, byly zavedeny do výzev vyhlašovaných od 1. 6. 2018 níže uvedená opatření.
Zavedení těchto povinností bylo avizováno s dostatečným předstihem dne 22. 3. 2018, aby potenciální žadatelé měli dostatek času zajistit jejich plnění.
Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Uvedená povinnost se bude vztahovat pouze na subjekty, které musí účetní závěrku zveřejnit ze zákona.
Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2018 je zápis těchto skutečností do registru osvobozen od poplatku.
Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Na základě poznatků Agentury pro podnikání a Inovace na tyto povinnosti žadatele opakovaně upozorňujeme.
Z dosavadního průběhu příjmu žádostí je patrné, že v této oblasti dochází k vysoké chybovosti. Žadatelé nemají v době podání žádosti zveřejněny potřebné dokumenty ve sbírce listin a nejsou zapsáni v registru skutečných majitelů. Nesplnění těchto povinností následně vede k zamítnutí žádosti.
Dovolujeme si proto upozornit, aby žadatelé těmto novým povinnostem věnovali patřičnou pozornost a zajistili jejich splnění v souladu s textem příslušné výzvy, ještě před podáním žádosti o podporu. Tímto postupem bude urychlena administrace žádostí a sníží se riziko zamítnutí žádosti. (MPO 16.8.2018)