Už žádné ošizené potraviny nebo opakování Dieselgate…

Nová politika pro evropské spotřebitele jim zaručí možnost plně vyžívat svých práv podle právních předpisů Unie. Svěří tak například kvalifikovaným subjektům pravomoc podávat jménem spotřebitelů hromadné žaloby a orgánům členských států na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat přísnější sankce. Nová politika bude obsahovat:
  • Posílení práv spotřebitelů na internetu
  • Nástroje, které pomohou spotřebitelům domoci se svých práv a získat odškodnění
  • Zavedení účinných sankcí za porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů
  • Boj proti dvojí kvalitě spotřebních výrobků
  • Lepší podmínky pro podniky
Evropská unie sice již má jedna z nejpřísnějších pravidel na ochranu spotřebitele na světě, avšak nedávné případy jako skandál Dieselgate ukázaly, že je obtížné je v praxi plně uplatňovat. Nová politika pro spotřebitele svěří kvalifikovaným subjektům pravomoc podávat jménem spotřebitelů hromadné žaloby a orgánům členských států na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat přísnější sankce. Rozšíří rovněž ochranu spotřebitelů při nákupech on-line a vyjasní, že zavádějící praktiky dvojí kvality výrobků jsou zakázány.
První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Dnes představená nová politika (11. 4.) usiluje o dosažení spravedlivějšího jednotného trhu, který přinese prospěch spotřebitelům i podnikům. Zavádíme evropské právo na hromadnou žalobu v případech, kdy skupiny spotřebitelů utrpěly újmu, jako jsme to zažili v nedávné minulosti, včetně odpovídajících záruk, aby nemohlo docházet ke zneužívání. Spotřebitelé budou vědět, od koho nakupují on-line a zda si prodávající zaplatil za to, aby se objevil ve výsledcích vyhledávání. Většině obchodníků, kteří dodržují pravidla, ubude zátěž a těch pár, kteří vědomě zneužívají důvěry evropských spotřebitelů, bude potrestáno přísnějšími pokutami.
Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu doplnila: „V globalizovaném světě, kde mají velké podniky obrovskou výhodu oproti jednotlivým spotřebitelům, musíme postavení obou stran narovnat. Hromadné žaloby na evropský způsob přinesou větší spravedlnost spotřebitelům, nikoliv více zakázek advokátním kancelářím. 
A s vyššími sankcemi, které se budou odvíjet od ročního obratu společnosti, budou mít úřady na ochranu spotřebitelů 
konečně nástroj na potrestání podvodníků. Podvody se nesmějí vyplácet.“
Co vše bude nová politika pro spotřebitele obnášet:
 
1. Posílení práv spotřebitelů na internetu
  • Větší transparentnost na trhu on-line – při nákupu v internetových obchodech budou muset být spotřebitelé jasně informováni o tom, zda nakupují výrobky nebo služby od profesionálního prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, zda jsou v případě nějakého problému chráněni spotřebitelskými právy.
  • Větší transparentnost výsledků vyhledávání na platformách on-line – při vyhledávání on-line budou spotřebitelé jasně informováni, pokud si určitý výsledek vyhledávání obchodník zaplatil. Navíc budou muset internetové obchody spotřebitele informovat o hlavních parametrech určujících pořadí výsledků. Nová spotřebitelská práva pro „bezplatné“ digitální služby – pokud spotřebitelé za digitální služby platí, požívají určitých práv na informace a mají 14 dní na zrušení smlouvy (právo odstoupit od smlouvy). Nová politika pro spotřebitele nyní toto právo rozšíří i na „bezplatné“ digitální služby, za něž sice spotřebitelé neplatí penězi, ale kterým poskytují své osobní údaje. Tak je tomu obvykle u služeb cloudových úložišť, sociálních médií či e-mailových účtů.
2. Nástroje, které pomohou spotřebitelům domoci se svých práv a získat odškodnění
  • Hromadné žaloby na evropský způsob – podle nové politiky pro spotřebitele budou moci např. spotřebitelské organizace požadovat nápravu, například odškodnění, výměnu nebo opravu, jménem skupiny spotřebitelů, kteří byli poškozeni nezákonnými obchodními praktikami. V některých členských státech již spotřebitelé mohou podat hromadnou žalobu k soudu, nyní však bude tato možnost zavedena ve všech zemích EU.
Například v případech typu Dieselgate se budou oběti nekalých obchodních praktik, jako je klamavá reklama výrobců automobilů, porušujících regulační rámec Unie pro schvalování typu vozidel nebo právní předpisy v oblasti životního prostředí moci podle této směrnice společně domáhat nápravy prostřednictvím hromadné žaloby. Tuto možnost dříve právo Unie nestanovovalo.
Tento model obsahuje silné záruky a výrazně se liší od hromadných žalob amerického typu. Hromadné žaloby nebudou otevřeny advokátním kancelářím, ale pouze subjektům, jakými jsou např. spotřebitelské organizace, jež nevytvářejí zisk, splňují přísná kritéria způsobilosti a jsou pod dohledem veřejného orgánu. Tento nový systém zajistí evropským spotřebitelům možnost plně využívat svých práv a získat náhradu škody; současně bude předcházet riziku zneužití nebo neopodstatněnosti soudních sporů.
  • Lepší ochrana proti nekalým obchodním praktikám – nová politika zajistí, aby spotřebitelé ve všech členských státech měli právo požadovat individuální prostředky nápravy (např. finanční kompenzace a ukončení smlouvy), pokud se stanou obětí nekalých obchodních praktik, jako je agresivní nebo zavádějící marketing. Tato ochrana je v současné době v rámci EU velmi nejednotná.
3. Zavedení účinných sankcí za porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů
Úřady na ochranu spotřebitelů EU nemají dostatečné pravomoci k ukládání sankcí za praktiky způsobující „hromadnou újmu“ velkému počtu spotřebitelů v EU. Výše pokut se v současnosti v jednotlivých členských státech velmi liší. Často jsou příliš nízké na to, aby měly odrazující účinek, a to zejména v případě velkých a přeshraničně působících podniků.
Podle návrhu budou mít vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat koordinovaným způsobem účinné, přiměřené a odrazující sankce. V případě rozsáhlého porušování právních předpisů postihující spotřebitele v několika členských státech EU bude možné uložit pokutu v maximální výši 4 % ročního obratu obchodníka v každém příslušném členském státě. Členské státy mohou zavést i vyšší maximální pokuty.
 
4. Boj proti dvojí kvalitě spotřebních výrobků
V návaznosti na pokyny Komise ze září 2017 bude v rámci nové politiky pro spotřebitele aktualizována směrnice o nekalých obchodních praktikách, aby bylo jasné, že vnitrostátní orgány mohou posuzovat a řešit klamavé obchodní praktiky, včetně uvádění výrobků na trh jako totožných v několika zemích EU, ačkoli se jejich složení nebo vlastnosti výrazně liší.
 
5. Lepší podmínky pro podniky
Nová politika zbaví podniky zbytečné administrativní zátěže, například zrušením jejich povinností souvisejících s právem spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé už například nebudou moci vracet výrobky, které již používali (místo aby je pouze vyzkoušeli), a prodejci již nebudou muset vracet spotřebitelům peníze, dokud vracené zboží skutečně neobdrží.
Nová pravidla rovněž zavádějí větší flexibilitu do způsobu, jakým mohou obchodníci komunikovat se spotřebiteli. Místo elektronické pošty budou moci rovněž využívat webové formuláře nebo chat za předpokladu, že spotřebitelé budou mít možnost komunikaci s obchodníkem vysledovat.