Víc než polovina kontrolovaných hraček loni u kontrol neprošla

Hračky jsou výrobky, které musí splňovat bezpečnostní a technické parametry tak, aby neohrožovaly zdraví dítěte. Česká obchodní inspekce průběžně provádí kontroly dětských hraček, které jsou v nabídce a prodeji na českém trhu. V roce 2017 uskutečnila 1 522 kontrol u výrobců, dovozců do Evropské unie a distributorů hraček. U nich pak zkontrolovala 4 890 modelů hraček a ve 2 888 případech zjistila porušení právních předpisů. Za to uložila Česká obchodní inspekce celkem 1 284 pokut ve výši 14 551 000 Kč
Česká obchodní inspekce v roce 2017 kontrolovala dodržování zákonů při nabídce a prodeji dětských hraček. Především se zaměřila se na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.
Inspektoři ČOI uskutečnili celkem 1 522 kontrol hraček určených pro děti ve věku do 14 let. Kontroly provedli u 13 výrobců, 20 dovozců do EU a 1 489 distributorů hraček. Inspektoři zkontrolovali 4 890 modelů hraček a u 2 888 modelů byly zjištěny nedostatky. Z celkového počtu 1 522 kontrol bylo 998 kontrol se zjištěním porušení právních předpisů a z toho v 803 případech byl porušen zákon č. 22/1997 Sb.
Zjištěné nedostatky
Inspektoři ČOI při kontrolách především zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček a zda jsou výrobky vybaveny povinnými informacemi a označením. U 2 888 modelů hraček byly zjištěny nedostatky:
  • v 1 973 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce
  • v 1 783 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce
  • v 1 302 případech to byly nedostatky v průvodní dokumentaci, kdy zcela chyběly upozornění, instrukce či varování
  • v 1 263 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci, kdy chyběly upozornění, instrukce či varování v českém jazyce 
  • v 1 009 případech se jednalo o nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem
  • v 951 případech inspektoři zjistili, že na hračkách nabízených k prodeji chybí povinné značení hraček značkou shody CE, kterým v písemné formě výrobce nebo dovozce ujišťuje o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a v zemích EU
  • v 53 případech došlo k distribuci výrobků, u kterých distributor nebyl schopen doložit údaje potřebné k identifikaci hospodářských subjektů, které mu dodaly stanovený výrobek
U některých hraček se jednalo o nedostatky kumulované a v některých případech se dokonce vyskytl i prodej hraček bez jakýchkoli požadovaných informací.
V rámci kontrol se inspektoři ČOI také zaměřili na hračky, které by mohly závažným způsobem ohrozit zdraví a bezpečnost dítěte. Takové hračky jsou zařazeny do systému RAPEX. ČOI do tohoto systému nahlásila 12 modelů hraček. Obvykle se jednalo o nedodržení bezpečnostních parametrů z hlediska konstrukčních či chemických vlastností jako např. nadlimitní množství esterů kyseliny ftalové u měkkých plastových hraček. Na trhu byly rovněž nalezeny hračky, u kterých byly identifikovány malé části či přístupné knoflíkové baterie. 
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila celkem 1 284 pokut v celkové výši 14 551 000 Kč. Z toho uložila 510 pokut na místě ve výši 1 279 000 Kč a 774 pokut ve správním řízení ve  výši 13 272 600 Kč.  Dále zakázala 431 modelů hraček. (5.6.2018)