Výzva k posílení spolupráce EU v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním

Komise vydala soubor doporučení zaměřujících se na možnosti posílení spolupráce EU v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním. Díky očkování se každoročně na celém světě daří zachránit 1 až 3 miliony životů. Podle Světové zdravotnické organizace v nadcházejícím desetiletí očkování ochrání dalších 25 milionů lidí.
Nicméně podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se několik zemí EU kvůli nedostatečné proočkovanosti potýká s nebývalým rozšířením spalniček a opětovným výskytem jiných nemocí, kterým lze předcházet očkováním, a v EU na tyto nemoci stále umírají děti a dospělí.
Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis k tomu uvedl: „Očkování je jedním z nejúčinnějších a nákladově nejefektivnějších opatření v oblasti veřejného zdraví, která byla zavedena ve 20. století. Pro mne jako lékaře je velmi těžké být svědkem toho, jak děti umírají kvůli nízkému využívání očkování, váhavému postoji k němu či nedostatku očkovacích látek. Infekční onemocnění nejsou omezena vnitrostátními hranicemi. Slabiny v imunizaci v jednom členském státě ohrožují zdraví a bezpečnost občanů v celé EU. Spolupráce v této oblasti je v zájmu nás všech. Proto bych rád apeloval na to, abychom děti chránili a očkovali je.“
Komise se zaměřuje na tři hlavní pilíře opatření:
1. opatření proti váhavosti vůči očkování a na zlepšování proočkovanosti;
2. udržitelné politiky očkování v EU;
3. koordinace na úrovni EU a přispění EU k celosvětovému zdraví.
 
Návrh obsahuje 20 opatření, v rámci kterých se mimo jiné Komisi a členským státům doporučuje:
  • do roku 2020 vypracovat a realizovat vnitrostátní a/nebo regionální plány očkování, včetně dosažení alespoň 95% proočkovanosti proti spalničkám,
  • zavést rutinní kontroly očkovanosti a pravidelné možnosti nechat se v různých fázích života očkovat, například ve školách a na pracovišti,
  • navrhnout možnosti společného očkovacího průkazu, který by bylo možné elektronicky konzultovat v zahraničí,
  • zřídit do roku 2019 Evropský informační portál pro otázky očkování, kde by byly online k dispozici objektivní, transparentní a aktuální důkazy o přínosech a bezpečnosti očkovacích látek,
  • zmírnit rizika související s nedostatkem očkovacích látek vytvořením virtuální databanky EU shromažďující informace o zásobách očkovacích látek a poptávce po nich, která by usnadňovala dobrovolnou výměnu informací o dostupných očkovacích látkách a výpadcích základních očkovacích látek,
  • poskytnout všem zdravotnickým pracovníkům potřebná školení, aby v otázkách očkování a řešení případů váhavosti vystupovali přesvědčivě,
  • vytvořit koalici na podporu očkování sdružující evropské asociace zdravotnických pracovníků a příslušné asociace studentů v oboru, která bude zavazovat k poskytování přesných informací veřejnosti, vyvracení mýtů a výměně osvědčených postupů,
  • zavést Evropský systém sdílení informací, v rámci kterého mají být shromažďovány poznatky a do roku 2020 vypracovány pokyny k základnímu očkovacímu plánu s informacemi o dávkách a věku podání, na kterých se členské státy EU shodnou a které budou pro všechny země společné;
  • posilovat partnerství a spolupráci v oblasti očkování s mezinárodními partnery.
Aktuální stav: hlavní slabiny v oblasti očkování v EU
Podle nejnovějších údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se počty případů spalniček v řadě zemí EU a EHP nadále zvyšují. Za období dvanácti měsíců od 1. března 2017 do 28. února 2018 bylo prostřednictvím evropského systému sledování nahlášeno 14 813 případů spalniček. Z toho 86 % osob, u kterých byly k dispozici informace o prodělaném očkování, nebylo očkováno. ECDC dále odhaduje, že každoročně nejméně 40 000 osob umírá na chřipku, a to částečně z důvodu nízké proočkovanosti.
 
Další kroky
O návrhu Komise bude jednat Rada a cílem je, aby byl přijat do konce roku 2018 a okamžitě vstoupil v platnost. Poté bude Komise každé tři roky předkládat zprávu o pokroku při provádění doporučení. Dále též v rámci iniciativy Zdravotní stav populace v EU vypracuje zprávu monitorující důvěru v očkování v EU, ve které bude sledovat postoje vůči očkování. (25.4.2018)