Za největší úspěch považuji, že jsem se dokázal obklopit schopnými lidmi, se kterými mohu svoje záměry a vize plnit,

řekl CzechIndustry Luboš Novák, generální ředitel společnosti MEGA

Pane generální řediteli, můžete nám představit společnost MEGA?

Vznikla privatizací Výzkumného ústavu uranového průmyslu v roce 1991, kdy se vytvořil samostatný státní podnik. O rok později byl dán do kuponové privatizace mezi prvními podniky. Začátky byly velice těžké, nicméně s problémy jsme se postupně vypořádali a dnes je MEGA, a. s., flexibilní společností, jejíž činnost je směrována do tří základních směrů. Dominantní jsou technologie membránových procesů, dále distribuce materiálů pro průmyslové užití společnosti PPG Industries na českém a slovenském trhu a konečně komplexní dodávky specializované na ekologické služby. V průběhu času, jak jsme se rozvíjeli, tak jsme vytvořili dceřiné společnosti. Jsou to MEGA-TEC s.r.o., Bystřice pod Perštejnem, MEGA ProfiLine v ruském Stavropolu a konečně MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem, což je inovační centrum, které tvoří základ pro další rozvoj firmy.

Jste zakladatelem společnosti MEGA a stoprocentním majitelem, daří se Vám naplňovat cíle, které jste si předsevzal při jejím vzniku?

Celkem se mi to daří. Chtěl jsem vybudovat firmu, jež bude mít špičkovou pozici na trhu, se kterou budou chtít všichni spolupracovat, protože má schopné zaměstnance, které práce těší a nabízí high-tech řešení, jež jsou jedinečná. Život však přináší nejedno překvapení, to se týká i podnikání. Obrazně řečeno, nelze stále uhánět automobilem po dálnici, někdy musíte jet i po polní cestě plné výmolů. A pak záleží na vašich schopnostech, jak se s tím vypořádáte, zda dojedete do cíle včas a s co nejmenšími ztrátami.

Máme zpracovanou pětiletou strategii rozvoje do roku 2018. Cílem je vybudovat inženýrskou inovační společnost s vysokou odborností a kvalitou specialistů, která svou činností podporuje skupinu firem MEGA a navíc vykryje poptávku inovačních a inženýrských služeb u ostatních zákazníků v oblasti smluvního výzkumu, inženýrských služeb, laboratorních inovací technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou a také v oblasti průmyslového vzdělávání, vykrytí prostoru mezi univerzitním prostředím a požadavky průmyslových zákazníků.

Úkoly, které jsme si předsevzali, jsou velice náročné. Za důležité považuji to, že máme naprosto jasná pravidla a konkrétní úkoly pro všechny úrovně řízení včetně vrcholového managementu – kdo, co, za kolik, a také, že ji zaměstnanci vzali za svou a plníme ji. Cílovým stavem je být dále malým středním podnikem s ročním obratem 1,2 miliardy korun. Jsme ve druhém roce její realizace a pevně věřím, že naše záměry dotáhneme, řečeno sportovní terminologií, do vítězného cíle.

Strategie zahrnuje požadavky a závazky, které lze shrnout do následujících strategických cílů:

- vytvořit dostatečně kvalitní zázemí na špičkové technické i materiální úrovni pro realizaci činností společnosti,

- směřovat výzkumné aktivity do oblastí vysoce kvalitních produktů a inovačních technologií s vysokou přidanou hodnotou, které obecně maximálně podporují nebo respektují ochranu životního prostředí a přispívají ke zkvalitnění lidského života i společnosti,

- dosáhnout úrovně světových průmyslových lídrů oboru a dlouhodobě se tam udržet,

- naplnit vizi: membránové procesy a technologie do každé domácnosti,

- vytvářet vlastní marketingovou inovační strategii a přispívat k rozvoji a popularizaci oboru, což má pro společnost strategický význam,

- zaměstnávat vysoce kvalifikované odborníky a poskytovat jim podporu a zázemí v jejich dalším profesním růstu, jejich prostřednictvím následně zajišťovat činnost a rozvoj oboru,

- trvale zvyšovat hodnotu a prestiž společnosti, vést k odpovědnosti nejen vlastníky, ale i management a všechny zaměstnance.

 

Co považujeme za osobní největší úspěch, kterého jste v podnikání dosáhl?

To, že jsem se dokázal obklopit schopnými lidmi, se kterými mohu svoje záměry a vize plnit. Firma má tak dostatečný potenciál na to, aby obstála v konkurenci mnohonásobně větších společností. Těší mne, že náš projekt zvítězil ve výběrovém řízení v Plzeňském Prazdroji nebo například v Brazílii, kde jsme o zakázku soutěžili s americkou společností General Electric v projektu DEPURBAIX, jednalo se o kapacitně druhou největší aplikaci membránových technologií ve světě.

Za úspěch považuji, že se podařilo přes řadu problémů prosadit a postavit ve Stráži pod Ralskem membránové centrum evropského formátu. Umožní nám to mít velice dobré podmínky pro další práci, konkrétně rychlý transfer poznatků v oboru nejen z ČR, ale prakticky z celého světa a jejich užití. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty z domácího prostředí i zahraničí.

V úvodu jste zmínil, že dceřiná společnost MemBrain – membránové inovační centrum, tvoří základ dalšího rozvoje firmy. Můžete to konkretizovat?

Membránové inovační centrum je špičkové výzkumné zařízení na evropské úrovni, které propojuje Východ se Západem. První forma této myšlenky byla vtisknuta i do projektu MemBridge, jenž byl koordinován European Membrane House ve Francii. MEGA byla jedním z účastníků tohoto projektu.

Když budu více konkrétní, tak to je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Zákazníkům jejím prostřednictvím nabízíme vývoj technologického řešení separace a čištění kapalných směsí či roztoků a plynů na základě aktuálních vědeckých poznatků v oboru membránových technologií. Podporujeme proces vedoucí k vývoji nových výrobků, technologií a jejich zavedení do praxe.

Se zákazníky a partnery spolupracujeme na inovačním procesu v celém rozsahu činností od analýzy a vyhodnocení základních inovačních podnětů, přes přípravu a finální řešení výzkumných projektů až po efektivní transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe, včetně fáze oceňování technologií a spolupráce na rané komercionalizaci konečných produktů. Jedná se o komerční inovační aktivity, zahrnující výzkum a implementaci nových materiálů, rozvoj nových laboratorních metod, inovace stávajících nebo vývoj nových technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Vyrábíte, zjednodušeně řečeno, membrány. V jakých odvětví průmyslu nacházejí především uplatnění?

Membrána jako taková je základní komponenta, my realizujeme celý technologický proces od analýzy problémů, přes pilotáže, projekční zpravování, výrobu, dodávku až po servis. Samozřejmě zajistit dodávku na klíč může i překupník, ale my zakázky uskutečňujeme na bázi našich membrán. Srdce technologie tvoří naše výrobky, naše zkušenosti, naše poznání a um.

Jaký konkrétní efekt přináší uplatnění membrán v průmyslu a dalších odvětvích?

Jejich uplatnění je velice široké. Jsou schopné čistit vodu, osvědčily se v oblasti životního prostředí, lze s jejich pomocí získávat živiny a cenné látky, to vše na úrovni molekul. Lze je využít prakticky ve všech oblastech lidské činnosti, mají nižší energetické nároky oproti klasickým postupům. Je možné jejich prostřednictvím realizovat uzavřené technologické celky, tedy zcela bezodpadovou technologii. S našimi membránami se můžete setkat v automobilovém průmyslu, energetice a teplárenství, strojírenství, v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Společnost jako je vaše se neobejde bez výzkumu a vývoje. Provádíte ho vlastními silami nebo spolupracujete s dalšími subjekty?

Já jsem vyšel z výzkumu, první membránu jsem vyrobil vlastníma rukama v podstatě na koleně. Zázemí s tím dnešním bylo nesrovnatelné, také výzkum a vývoj v oboru se zaměřoval na jiné oblasti než dnes. MEGA byla vždy inovativní společností, vždy měla divizi výzkumu, ale až teď máme zázemí a hnací motor, jak jsem o tom hovořil. Výzkum znamená inovace a nové aplikace – zvláště v oblasti elektromembránových procesů, na které jsme zaměřeni. Abych byl konkrétní, tak jsme vyvinuli například řešení, které slouží k čištění bioplynu. To otvírá široké možnosti pro zemědělce, kteří ho pak mohou využít například v dopravě a stát se tak do určité míry nezávislými na dodávkách pohonných hmot.  

Znovu bych rád zdůraznil, že membránové inovační centrum je otevřené pro nová řešení v oboru, které nebude sloužit jen pro naše potřeby, ale i další subjekty.

Myslíte si, že je u nás podpora výzkumu a vývoji, zejména aplikovanému, dostatečná?

Podle mého tomu tak není. Aplikovaný výzkum není dostatečně podporován. Obecně by mu měla být věnována větší pozornost i ve vazbě na základní výzkum, který by měl na něm participovat. Ve vzájemné symbióze by měla vznikat komerční řešení. Podle mého se stále jedná o pozůstatek minulosti, kdy se do aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem zapojovaly vysoké školy, zatímco akademie věd byla „nadřazena a uzavřena sama do sebe“.   

Tlak na aplikovaný výzkum by měl být zvýšen i ve vazbě na Českou akademii věd. Kritéria pro AV jsou publikace, nikoliv spoluúčast na konkrétních výsledcích aplikovatelných v businessu. A to je špatné.

Rád bych se zeptal, zda společnost jako je vaše mít aplikovaný výzkum na odpovídající úrovni, i když z předcházejícího je odpověď zřejmá?

Jsme důkaz toho, že to možné je, ale samozřejmě to přináší spoustu starostí a problémů. Vodítkem pro nás je trh. MEGA není společností, která by se zabývala sériovou výrobou. V našich řešeních vycházíme z požadavků a konkrétních potřeb zákazníků. O to je naše pozice náročnější a naopak naše práce kreativnější.

Nejednou slyšíme, že „kapacity“ na aplikovaný výzkum mají velké korporace, přitom je známo, že jejich úspěch je mnohdy založen na získání malých firem s jejich výsledky, které pak uplatňují jako své.

Mnohdy tomu tak je. Akvizice je jedna z forem. To druhou je, že máte tým lidí, který bedlivě sleduje výsledky výzkumu a vývoje doma i v zahraničí a snaží se je uplatnit ve vlastní práci, ve společnosti, kterou reprezentují. To je náš případ.

Jaké máte plány do příštích let?

Prokázat, že se dá bádat efektivně a ukázat, že transfer z výzkumu do komerce je možný, jsou-li k tomu vytvořeny podmínky materiální i lidské, ale hlavně když je výzkum správně řízen a zacílen. To, co se má zkoumat, nám řekne, jak už jsem uvedl, jen trh. Podněty musíme hledat tam a být připraveni na ně rychle reagovat.

Můžete nám přiblížit svoji profesní dráhu, které momenty považujete ve svém životě za rozhodující?

Zásadní moment byl rok 1985, kdy se prokázalo, že jsme schopni průmyslově vyrábět membrány, jejich první aplikace byla v Dolní Rožínce, kde se řešila problematika odkaliště. Testovaly se zde dvě linky, jedna od japonské společnosti Asahi Glass a československá Novákova linka vyvinutá v Diamu – výsledkem těchto srovnávacích testů bylo, že naše technologie pracovala dvacet let, zatímco japonské membrány to nevydržely. Nemuseli jsme tedy zbožně vzhlížet k zahraničním firmám ani v  podmínkách, které zde před rokem 1989 byly… Museli jsme žádat o devizové prostředky na koupi potřebného zařízení, musel jsem prosadit pořízení unikátních strojů atd. Nicméně přes všechny těžkosti se realizovala první bezodpadová technologie pro uranový průmysl u nás – již v 80. letech. V tomto trendu pokračujeme i dnes…

Dále to byly roky 1989 a 1990, kdy díky perspektivám z hlediska klesající tendence rozvoje uranového průmyslu, bylo složité rozhodnutí, zda výzkumný ústav převzít a snažit se ho osamostatnit a restrukturalizovat, či nikoliv. Filozofii dalšího pokračování jsem postavil na výsledcích vědy a výzkumu. Šel jsem do toho, i když začátky privatizace byly víc než kruté. Úroky z úvěrů byly tehdy 23 procent a více (někdy až 40 %). Potýkali jsme se s tím, ale nakonec to zvládli. Moje rodina asi ani mnohdy netušila, do jakého rizika jsem šel…

Zde bych rád udělal krátkou poznámku. Je o mně známo, že u ostatních si cením především lidskosti a férového přístupu. Myslím, že jako jeden z mála doceňuji intelektuální kvalitu vědců ve východní Evropě, minimálně v elektrochemii. Vychází to z mých zkušeností v době, kdy jsem pracoval ve výzkumu. 

S předcházející souvisí následující otázka. Čím jste chtěl být jako malý kluk?

Od mala jsem hodně sportoval, zajímala mne technika, pak mne chytla chemie. Na vysoké škole jsem si vybral ten nejtěžší obor. Dal mi široký přehled a odborné zázemí. Následná oponentura se pro mne stala přípravou na vědeckou dráhu. Začínal jsem jako výzkumník. Po určitých zkušenostech, kdy chyběl konkrétní výsledek, jsem se rozhodl, že chci vytvořit něco hmatatelného, aby po mně něco zbylo. A tak jsem přešel od vědy k praxi. Výsledky vlastního výzkumu a vývoje jsem zrealizoval v komerční oblasti, mnou založená firma dnes představuje světovou špičku v oboru. Pozn. red. Ing. Novák je autorem nebo spoluautorem více než 20 patentů a přes 150 výzkumných zpráv.

Určitý vliv na to měla i vzpomínka z mého dětství. Bydleli jsme v Litoměřicích, a když jsme viděli kouřící komíny v Lovosicích, tak jsem říkal mamince „Mami, já ty dýmy vyřeším“. Je to dobrý pocit, když jedete a vidíte konkrétní výsledky své práce, která přináší lidem užitek, třeba v oblasti životního prostředí, ale i dalších sférách.

Ještě jednu zkušenosti bych v této souvislosti chtěl uvést. Je diametrální rozdíl mezi tím něco vyvinout v laboratoři a pak to zprovoznit. Mohl bych uvést mnoho příkladů objevů, které se povedly v laboratorních podmínkách, ale nikdy nebyly uvedeny do praxe...    

Každý z nás se řídí určitými vzory. Které osobnosti ovlivnily váš život a proč?

Můj vzor je Tomáš Baťa, bohužel podle mého není vzorem pro naše politiky (Stát pro 40 milionů – kniha, kterou doporučuji přečíst). On měl promyšleno, jak vše propojit s Evropou. Veškerý pokrok je u něho postaven takříkajíc na zdravém selském rozumu. Počítače, analýzy, statistiky vám mohou pomoci rozhodnout se, ale jen ten, kdo to má v hlavě srovnané, ví, co chce, a najde správnou cestu, využije těchto podpůrných prostředků, ale rozhodne se sám díky již zmíněnému zdravému selskému rozumu.

Osobně se nepovažuji za vědce/podnikatele, který našel skulinu na trhu, jak o mně před časem napsal jeden novinář, ale od počátku jsem měl vyšší cíle, než jen osobní prospěch a zisk. A vždy jsem intenzivně pracoval, aby jich dosáhl. Přitom, upřímně, mé vize a plány sahají daleko za to, co se dnes realizuje. Elektromembránové technologie z České republiky po celém světě čistí vodu používanou v průmyslu, pomáhají získávat cenné látky a živiny a udržují kvalitu životního prostředí – to je hlavní poslání firmy, kterou jsem založil. Věřím, že se mi ještě podaří naplnit některé z dalších plánů, které jsem měl už jako vysokoškolský student. 

Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, jež by měla významným způsobem změnit průmysl a procesy, které v něm probíhají.  Nakolik může ovlivnit společnosti jako je vaše?

Industry 4.0 je velké téma. Může ovlivnit i naši společnost. Je to v podstatě využití internetu a kybernetizace. Variabilní v závislosti na odvětví. Ale bude se týkat z našeho pohledu spíše výrobního procesu, kdy budeme schopni rychleji a kvalitněji vyhodnocovat, analyzovat, vyrábět… Ale stejně musíte číst mezi řádky… v tom vám nepomůže počítač. Potřebujete zdravý rozum a zkušenosti.

Celý článek ke stažení zde:CI03_15_06_08_Za největší úspěch_MEGA_CI_SABLONA.pdf (539283)