Začátek žní s sebou nese i první polní požáry

Letos, téměř o měsíc dříve oproti jiným rokům, začaly koncem června žňové práce například ve středních Čechách nebo na jižní Moravě. V souvislosti s tím, jak se na polích intenzivně pracuje, tak roste počet požárů polních porostů, strnišť i zemědělské techniky. MV-GŘ HZS ČR připomíná metodickou pomůcku pro obce i samotné zemědělce, jak se chovat bezpečně a počet těchto mimořádných událostí snížit.
Příklady mimořádných událostí posledních dní:
V sobotu 30. června večer řešili hasiči HZS Středočeského kraje první požár kombajnu v této sezóně na Kolínsku. Přestože první jednotka byla na místě do deseti minut od ohlášení požáru, kombajn už byl zasažen v plném rozsahu a plameny se začínaly pomalu rozšiřovat i na posekané pole. Hasiči provedli prvotní zásah, a tím zabránili rozšíření požáru na neposekanou část s řepkou.
V Jihomoravském kraji v neděli 1. července hasiči řešili požár remízku a pole s obilím u obce Miroslav. O dva dny později to byl požár seníku s balíky slámy u obce Velké Němčice.
V úterý 3. července se požár odpadu v nepoužívané silážní jámě u obce Netřeba na Mělnicku rozšířil i na přilehlé pole se vzrostlou pšenicí. Vzhledem k nárazovému větru se požár velmi rychle šířil na okolní obce. Velitel zásahu vyhlásil třetí poplachový stupeň. Prověřována byla dostupnost letecké techniky na hašení. Omezit rozvoj požáru pomohl místní zemědělec s těžkou technikou. Plocha požáru byla odhadnuta na 60 hektarů a předběžná výše škody byla majitelem pole stanovena na 1,3 milionu korun. Na objasnění příčiny vzniku požáru spolupracuje vyšetřovatel HZS ČR s kriminalisty.
Častou příčinou těchto požárů je technická závada zemědělské techniky (traktory, kombajny, automobily) nebo lidská nedbalost (např. se vznítí sláma od rozžhaveného výfuku automobilu). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky. Vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapalitelnou směs.
Zemědělci by proto měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.
Také lidé by měli být při pobytu ve volné přírodě maximálně opatrní. Nejčastější příčinou požárů je totiž lidská nedbalost. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zpracovalo metodickou pomůcku pro období žňových prací určenou pro kraje, obce i samotné zemědělce. Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku.
Základní rady pro zemědělce
 • Při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí).
 • Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu.
 • Veškerou techniku určenou pro žňové práce zabezpečit proti možnému způsobení požáru, (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů) a vybavit vhodnými spojovacími prostředky v případě potřeby přivolání pomoci (radiostanice, telefon).
 • Mít připravenou dostatečnou zásobu vody v cisternách nebo fekálních vozech. Nespotřebovávat vodu z nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům.
 • Při sklizni obilovin a řepky pole rozdělit ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o velikost max. 25 ha. Oborat nově založené stohy na strništi v šíři 10 m. Po sklizni strniště co nejrychleji zorat. Mít připraven na poli traktor s pluhem k oborání případného místa požáru.
 • Nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných materiálů.
 • Materiál náchylný k samovznícení neskladovat vlhký a nedosušený.
 • V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.
Základní rady pro občany
 • V období žňových prací nekouřit, nepoužívat otevřený oheň a neodhazovat doutnající předměty v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů.
 • Zábavní pyrotechniku odpalovat na místech k tomu určených, v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy.
 • Nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí.
 • Poučit své děti, aby ve stohu neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.
Další informace a rady od hasičů https://www.hzscr.cz/clanek/rady-od-hasicu-k-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru-pri-sklizni.aspx (GŘ HZS, 4.7.2018)