Žijeme v čase, který je díky novým technologiím Dobou datovou,

řekl CzechIndustry Jiří Stich, ředitel Telco, Media a Utility společnosti Atos

Pane řediteli, můžete nám v krátkosti představit společnost ATOS?

Společnost Atos IT Solutions and Services vznikla v roce 2011 spojením dvou významných evropských IT společností. Německé Siemens IT Solutions and Services a francouzské Atos Origin. V době sloučení měly obě společnosti každá přibližně 40 tisíc zaměstnanců, tudíž tak vznikla největší evropská IT společnost. Tato společnost dále roste a to nejen v Evropě, ale doslova po celém světě. Mezi poslední akvizice patří například francouzská společnost Bull, která je významným hráčem v oblasti speciálních bezpečnostních technologií a High Performance Computingu. Velmi zajímavé je, že Atos již od roku 2002 zajišťuje kompletní ICT služby pro všechny olympijské a paralympijské hry, což je jedna z nejnáročnějších úloh, které si v tomto oboru můžete představit. V České republice pracuje více než 300 lidí s širokou škálou znalostí a přibližně stejný počet i na Slovensku. V posledním roce dochází k výraznějšímu propojování obou států na úrovni delivery a top managementu. Sdílení expertních znalostí a řešení v obou republikách, které se více jak 70 let vyvíjely společně a v mnoha oblastech jsou si velmi podobné, nám dává smysl.  

Jste ředitelem Telco, Media a Utility. Co vše spadá do vaší kompetence?

Jak již název napovídá, jsem zodpovědný za rozvoj businessu se zákazníky z telekomunikací, mediálními společnostmi typu vydavatelství, televizní a rozhlasové společnosti a podobně a v neposlední řadě se zákazníky z utilitních firem, hlavně s energetickými společnostmi. Vcelku tvoří rozmanité portfolio zákazníků a jim na míru připravovaných řešení. Díky tomu se jedná o velmi zajímavou a pestrou práci. Spolu se svým týmem jsem zodpovědný za identifikaci příležitostí, přípravu vhodných řešení a jejich následnou implementaci. Naším cílem je nebýt jen prodejcem powerpointových řešení, ale skutečným partnerem, který je schopen přinést svému zákazníkovi, partnerovi, řešení s reálnou hodnotou. 

Nedávno jste vystoupil na konferenci Česká energetika v proměnách času s prezentací nazvanou Bohatství ukryté v datech. Je možné v této souvislosti konstatovat, že data jsou všemocná?

Data nejsou všemocná, data jsou nezbytná. Chceme-li cokoliv řídit, vyhodnocovat a měřit, musíte k tomu mít data. Žijeme v čase, který je díky novým technologiím Dobou datovou. A chceme-li být úspěšní, musíme se dokázat zorientovat v tom ohromném množství informací. Výzvou přítomnosti není data vyprodukovat, ale data zanalyzovat, vyhodnotit a na jejich základě přijmout optimální a efektivní řešení. A to vše v mnoha případech v reálném čase.

Energetika je nejkonzervativnějším technickým oborem, přesto i ona prochází určitým vývojem, který je evoluční, podle Vás se jedná o pohyb po spirále. Můžete to konkretizovat?

Obecně si myslím, že veškerý vývoj je pohybem po spirále a energetika není výjimkou. Kdysi začínala od lokálních zdrojů, využívala síly vody, později páry a nejprve zásobovala elektřinou jen samotného výrobce. Teprve později byly nataženy první dráty do sousedních domů. Následně vznikaly městské energetické závody pro zajištění elektrifikace měst. Až o mnoho později byly tyto lokální distribuční sítě postupně propojovány, až nakonec vznikly národní distribuční soustavy a se vznikem přenosových soustav vznikla i Panevropská energetická síť. Dlouhou dobu pak byla energetika v zásadě založená na toku elektronů od zdroje připojeného do nejvyšších napěťových úrovní do míst s rozvody nízkého napětí. A nyní přichází doba, kdy jsou výrobní zdroje připojeny na nejnižší napěťové úrovni a počet a výkon těchto zdrojů bude nadále růst. To způsobuje řadu před tím neznámých problémů, které je třeba řešit. Přetoky energie z nižších napěťových úrovní do vyšších, těžko predikovatelnou výrobu z obnovitelných zdrojů, potřebu vytvořit nová pravidla pro provozování distribučních soustav v takto komplikovaném prostředí.       

Technologický vývoj, jak jste uvedl v předcházející odpovědi, nelze zastavit. Má své kladné i záporné stránky. Které to jsou především?

Technologický vývoj naštěstí skutečně nelze zastavit. A rozvíjet dědictví vědců jakými byli například Nikola Tesla nebo Thomas Alva Edison je velká výzva pro vědecké týmy po celém světě. Nemám rád konspirativní teorie, a proto nevěřím, že například vývoj baterií pro elektromobily blokují těžaři ropy. Věřím, že vědecké týmy hledají a vyvíjejí nová řešení. Že já se dočkám účinného akumulátoru, který způsobí druhou průmyslovou revoluci. A moje vnoučata budou třeba využívat energii vytvořenou termojadernou fúzí.  Každá technologická změna má svá úskalí. Tím největším je správné načasování. I geniální řešení, které přijde příliš brzy a svět na něj není připravený, je odsouzeno k neúspěchu. To co nám chybí je vize. Vize toho co chceme a jak to chceme dosáhnout. Ale to je spíš společensko-politický problém.

Podle Vás se v energetice nabízí paralela s telekomunikacemi. Přitom jejich postavení ve společnosti je dosti odlišné. V čem je tedy ona paralela?

Energetika se nachází ve fázi, ve které byli operátoři pevných linek při příchodu mobilních komunikací. Nejprve měli pocit, že jim nic nehrozí, protože oni mají ty dráty. Později se snažili s mobilními operátory bojovat a nakonec se propojili a využívají předností obou technologií. Museli také urazit cestu od prodeje komodity k prodeji služby, protože to je to, co je klíčem k úspěchu. Museli se naučit využívat data, která měla ve svých sítích a od svých zákazníků k dispozici. Na základě těchto dat pak vyvíjet nové služby. Toto energetiky teprve čeká.

Doba si žádá inteligentní měření v inteligentních sítích… To jsou ovšem další náklady, které v konečném „vyúčtování“ uhradí koncový spotřebitel. Nešijeme si na sebe bič v podobě dalšího růstu ceny elektřiny?

Myslím, že by bylo fair říkat lidem pravdu. Je cílem Smart Metering nebo chcete-li chytré měření spotřeby? Ne není. Jsou efektivnější a levnější cesty jak získat jednou za rok hodnotu z elektroměru. Například samoodečtem, kdy uzavřu dohodu se spotřebitelem, že nahlásí-li mi přes internetový portál nebo mobilní telefon hodnotu odečtenou z displeje elektroměru, tak já mu svoji úsporu zohledním v ceně a jen si vytvořím proces, kterým budu namátkově kontrolovat, jestli mne zákazník nešidí a případný postih za šizení bude mít na zákazníka odrazující charakter, pak nemusím Smart Metering zavádět. Smart Metering není cíl, je to zdroj dat, které budou energetické společnosti potřebovat, aby byly schopny uřídit své distribuční soustavy v nových podmínkách. Hlavním cílem distribučních společností bylo, je a bude zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku energie. A v prostředí, kdy budou střechy domů osazeny fotovoltaickými panely, kdy díky novým akumulátorům dojde k rozvoji elektromobility, kdy bude poptávka po inteligentních domech, inteligentních domácnostech, kdy velká část výrobních zdrojů bude obtížně predikovatelná, kdy nás budou ovlivňovat politicko-energetická rozhodnutí našich sousedů, kdy budeme muset naplňovat cíle Evropské unie, bude zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky energie bez inteligentních sítí nemožné. Nyní všichni považují elektřinu za samozřejmost, zvykli jsme si na to, že nás obklopují elektrospotřebiče a nedovedeme si bez nich představit svůj život. Výpadek komunikačních sítí nebude mít zdaleka tak devastující dopad na společnost, jaký bude mít případný elektrický blackout. Chceme-li se mu vyhnout, nezbyde než do inteligentních sítí investovat. Měli bychom se tedy lidí zeptat, jestli chtějí riskovat všechny negativní dopady výpadků elektřiny nebo jestli jsou ochotni spolupodílet se na nutných investicích. Je třeba tuto otázku položit co nejrychleji, protože čas běží a riziko stoupá. Měli bychom využít toho, že cena silové elektřiny je nepřirozeně nízká a nevydrží už příliš dlouho. Většina investic do distribučních sítí má dlouhodobý charakter a realizuje se s výhledem na 20 a více let. Odkládáním potřebných investic se vystavujeme nebezpečí, že až je budeme realizovat v režimu krizových opatření v době vyšších cen silové elektřiny, bude dopad na zákazníky nebo na státní rozpočty výrazně dramatičtější než by byl nyní. Současně musíme být schopni připravit taková řešení, která by přinesla přidanou hodnotu všem účastníkům trhu s energií, tedy výrobcům, distributorům, obchodníkům, zákazníkům i státním orgánům. Na druhou stranu souhlasím s tím, že stejná chyba jako nedělat nic, je vyhazovat peníze oknem. Vše bychom tedy měli předem otestovat, využít potenciálu simulačních nástrojů a data důkladně zanalyzovat, abychom je správně chápali a interpretovali. Zde vidím ohromný prostor pro spolupráci expertů z řad energetiků, z akademické sféry a z ICT společností.        

Výsledkem předcházejícího je Analýza dat distribuční soustavy. Co přinese energetickým společnostem, jak se s ní dále budete nakládat?

Analýza dat distribuční soustavy je jedním malým dílkem ze stavebnice Inteligentních sítí. Slouží k identifikaci dostupných dat, k jejich rozdělení podle typu, příjemců a hodnoty jednotlivých dat, podle způsobu práce s nimi, případně určit chybějící data. Na základě této analýzy lze vytvořit datový model distribuční soustavy a díky tomu identifikovat procesy a místa v síti, kde se data duplikují, kde se dělají se stejnými daty podobné úlohy s naprosto odlišnými a tudíž zkreslujícími výstupy. Taková analýza pomůže zodpovědným zástupcům energetických společností zefektivnit jejich provoz, stanovit priority dalšího rozvoje sítí a otevře otázku, jak nejlépe takováto data zhodnotit ve prospěch businessu.

Atos ve stručnosti nabízí zúročení bohatství, které je v datech. Je na to česká, potažmo evropská energetika připravena?

Ano, je. Některé společnosti více, jiné méně, ale situace je rok od roku lepší. Pamatuji si doby, kdy jsem byl pro energetiky technologický snílek a utopista a hovořili se mnou s blahosklonným úsměvem. Nyní si i ti nejkonzervativnější odborníci z řad energetiků uvědomují, že se bude muset něco dělat. Pořád se lišíme v detailech kdy a pokud hned, tak v jaké míře, ale to, že se musíme připravit na velké změny, na tom se myslím již shodujeme. V některých zemích je z tohoto pohledu situace lepší, v dalších horší, ale věřím tomu, že zejména energetika by mohla být výkladní skříní České republiky v rámci EU, protože není mnoho oborů, ve kterých bychom mohli tak výrazně obohatit další členské země expertními znalostmi našich odborníků jako v energetice. Jen bychom měli vylézt z ulity provincionalismu a nízkého sebevědomí.

Vaše řešení je použitelné jen pro energetiku nebo i další utility?

Neměli bychom se na Inteligentní sítě dívat jako na izolovaná řešení. Inteligentní sítě musí být budovány tak, aby jejich přednosti mohlo využívat víc subjektů, než jen energetici. Tou jednodušší variantou je multiutilitní měření, kdy za pomoci jednotné infrastruktury dokážeme provést odečty elektřiny, plynu, vody a tepla. Tou sofistikovanější variantou jsou Inteligentní domácnosti, kdy na této infrastruktuře provádíme různé automatizované procesy od zabezpečení budovy, regulace osvětlení, teploty, ale třeba i stahování hudby do elektromobilu při dobíjení jeho akumulátoru. Je důležité, abychom měli jasnou představu o očekávaných funkcionalitách a vše budovali dostatečně otevřeně, abychom zbytečně nevytvářeli x různých paralelních inteligentních sítí. To je role nás vizionářů.

Jste povahou optimista nebo pesimista? Jak se tedy bude vyvíjet energetika, pokud tomu bude podle představ, které prezentujete?

Jsem optimista. Svět optimistů je veselejší a příjemnější. Někdy optimismus přináší zklamání, ale většinou přináší radost. Energetika podle mne bude postupně zavádět nové technologie a bude své sítě dělat stále inteligentnější a inteligentnější. Rychlost této změny bude záviset z velké části na vnějších vlivech. Na ceně ropy a plynu, na situaci na východ od nás. Na tom, kdy dojde k prvnímu velkému evropskému blackoutu. Protože jsem optimista, věřím, že v dohledné době k žádné takové dramatické události nedojde, ale už jen možnost, že by k nim mohlo dojít, by nás mělo motivovat k akci. Je třeba mluvit s lidmi. Vysvětlovat jim proč je to nutné, co to bude stát, co jim to přinese. Věřím, že díky technologickému vývoji dojde ke vzniku produktů, které způsobí tlak zákazníků na zavádění technologických novinek, podobně jako když Steve Jobs změnil svět mobilních komunikací. Změna pojetí energetiky není věcí energetiků, je to věc nás všech. Náš společný problém, hrozba, která je zároveň výzvou a podaří-li se nám s ní úspěšně vypořádat i konkurenční výhodou naší ekonomiky.  

Celý članek ke stažení zde:

CI01_2015_08_09_Žijeme v čase_ATOS.pdf