Zaujalo nás: Národní program reforem & Strategický dokument národní hospodářské politiky

07/30/2014 10:25

Národní program reforem České republiky 2014

1. Úvod

Národní program reforem ČR 2014 (NPR) představuje klíčový strategický dokument národní hospodářské politiky, jež v souladu s ekonomickými prioritami Evropské unie (EU) stanovuje plán klíčových opatření na podporu hospodářského růstu v ČR. Reformy v něm obsažené reagují na současnou hospodářskou situaci a vycházejí z priorit definovaných vládou České republiky.

Dle aktuální ekonomické prognózy se EU i ČR postupně vrací k ekonomickému růstu. Hospodářské oživení je však dosud křehké a pozvolné. Tempo růstu, stejně jako jeho udržitelnost, zůstává zatím nejisté. V tomto kontextu je hlavním cílem vlády podpořit oživování hospodářství a zároveň zvyšovat potenciál dalšího růstu.

Reformní opatření obsažená v NPR směřují k naplňování národních cílů stanovených v rámci Strategie Evropa 2020 a zároveň reflektují doporučení obsažená v Integrovaných hlavních směrech a jednotlivých vlajkových iniciativách EU. Vláda přitom věnuje hlavní pozornost implementaci doporučení Rady, která ČR obdržela v roce 2013.

Vzhledem k tomu, že NPR není legislativním, nýbrž koncepčním materiálem, je třeba na opatření v něm zmiňovaná pohlížet jako na politické cíle vlády. Dokument představuje ústřední dokument, v němž se prolínají reformní linie jednotlivých sektorů státní politiky podporující zvyšování konkurenceschopnosti a prosperity ČR. Program je rámcově koncipován na celé období uskutečňování Strategie Evropa 2020 se zvláštním zřetelem na to, aby zásadní reformní kroky probíhali v nejbližším časovém období. S ohledem na roční periodicitu aktualizace národních programů reforem je hlavní pozornost směřována na opatření, která mohou být realizována či alespoň započata v roce 2014.

NPR je současně provázán s dalšími strategickými dokumenty v oblasti hospodářství a udržitelného rozvoje, s nimiž je plně synergický. Ze své povahy není cílem tohoto programu tyto materiály nahrazovat, nýbrž je vůči nim komplementárním dokumentem shrnujícím priority napříč hospodářskou politikou ČR. NPR současně vytyčuje směry, na jejichž základě by měly být budoucí sektorové koncepční materiály utvářeny.

Cílem vlády je zároveň efektivní využívání prostředků evropských fondů v současném i budoucím programovacím období, přičemž důraz klade na přínosy politiky soudržnosti pro konkurenceschopnost a hospodářských růst. NPR je v tomto duchu synergický s Dohodou o partnerství pro programové období 2014 až 2020, která stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů.

V části makroekonomické a fiskální politiky je NPR doplňován Konvergenčním programem 2014, jež konkrétněji specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a podává detailnější výčet nejvýznamnějších připravovaných opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Celá zpráva ke stežení zde:

NPR-2014 - příloha 1.pdf
NPR-2014- přiloha 2.pdf
NPR-2014-priloha 3.pdf