Česká energetika má i dnes možnost rozumné budoucnosti, transformace a zachování konkurenční výhody

Minulé konference Asociace energetických manažerů se zabývaly především aktuální situací v energetice, deformacemi tržního prostředí, vedoucími k nedostatku investic do inovací zdrojů a spolehlivých soustav, a nekonzistentní energetickou politikou Evropské unie, jedna z konferencí byla tematicky orientována na zvyšující se riziko blackoutu. Toto riziko je rovněž důsledkem nevhodné evropské politiky.

Na loňském setkání českých odborníků zaznělo, že evropský trh neexistuje a EU se namísto jeho rozvoje dala především cestou klimatických opatření. Nesmyslnost i škodlivost některých z nich, především „klimatická“ opatření vedoucí svými důsledky k ničení deštných pralesů za účelem dotované produkce biopaliv, konstatovala už minulá setkání energetiků. Konzistentní systém a ucelená dlouhodobá vize EU stále neexistuje, neexistuje ani model trhu nebo čehokoli, co má být místo něj. Co se od loňského roku změnilo, je to, že se vize 20-20-20 plíživě transformuje na 40-30-40, což může být pro tradiční evropskou civilizaci za jistých podmínek velmi riskantní (viz dále). Zásadním problémem strategického oboru jsou investice a dlouhodobá stabilita energetického prostředí, ve kterém jsou investiční cykly na více desítek let v porovnání s aktuální politikou ochrany klimatu a aktuálními cenovými signály. K tomu přibyl imperativ dodržování technických a fyzikálních zákonů.

Letošní jarní konference AEM jednala ve dnech 25. a 26. února v Praze za účasti cca osmdesáti členů a dalších účastníků z řad odborné veřejnosti. Jejímu zahájení a úvodnímu bloku byl přítomen náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavel Šolc a dále zástupce Mezinárodní energetické agentury Vladimír Kubeček. Zaměření konference se soustředilo na situaci v Evropské unii, její současnou i plánovanou politiku a výhledy a perspektivu budoucnosti České republiky.

Ředitelka AEM Zuzana Šolcová zahájila jednání konference nastolením otázky, zda z Evropy nemizí průmysl a zda není čas zamyslet se především nad cenovými dopady plánů EU v oblasti ochrany klimatu na náš všední život.

Úvodní přehledný referát popsal měnící se globální energetickou situaci. V méně vyspělých společnostech je denním problémem sběr biomasy na domácí topeniště a nečisté vaření má za důsledek řadu úmrtí. Do roku 2035 bude růst poptávky po energii ze 65 procent v Asii. V roce 2020 dojde podle odhadů ropa z břidlic v USA. Nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se dá očekávat v Asii a v Latinské Americe, a to především energie vodní. V Evropě se velký nárůst objemu nepředpokládá. Přitom jsou paradoxně světové dotace obnovitelných zdrojů alokovány z 57 % v EU a z 21 % v USA.

Plyn vychází v současnosti všude násobně dráž než v USA. Vzhledem k tomu, že třetina dlouhodobých kontraktů Evropě končí v této dekádě, byla by možnost vyjednat výhodnější ceny plynu. Vyžadovalo by to ovšem společnou a jednotnou politiku vyjednávání, což není příliš reálné. Pokud jde o ekologické zpracování ropy, neexistuje jednotná politika ve snižování emisí v mezinárodní dopravě (kvalita a emise motorů) a také při zacházení s obaly a plasty.

Pro mezinárodní investice platí to samé, co na úrovni národní. Investice se musejí připravovat a stavět předem. Například pokud dojde v USA ropa v roce 2020 a nikdo by předem neinvestoval, může to znamenat problém světového formátu, zejména při malé možnosti zvýšení těžby. V dalších referátech bylo konstatováno, že některé plány a připravované investice už přeci jen existují.

V referátu Pavla Šolce a následujících bylo připomenuto, že obnovitelné zdroje energie nejsou cílem, ale nástrojem. Aby tento nástroj plnil své funkce, musí být splněny jisté podmínky. Nemusí jít jen o cenovou přiměřenost, ale i o bezpečnost a ekologičnost samu. Pokud nejsou takové podmínky splněny, docházíme často k výsledkům opačným, což jsme v České republice už zažili.

Evropská unie ještě ani nezhodnotila implementaci kritéria 20-20-20 (v roce 2020 dosáhnout 20% snížení emisí CO2, 20% podíl obnovitelných zdrojů energie a 20 % energetických úspor) a už hodlá požadavky navyšovat. Zatímco Komise navrhuje v roce 2030 snížení CO2 na 40 %, OZE na 27 % jako indikativní cíl a účinnost v rovině obecné podpořit a vyhodnotit, navrhuje Evropský parlament kritérium 40-30-40, což je nereálné technicky a zejména nákladově. Vážný komparativní problém představuje skutečnost, že v oblasti ochrany klimatu jsou snahy EU dosud osamoceny a nejsou celosvětově sdíleny.

Česká republika podporuje pouze dekarbonizaci, tj. snížení produkce CO2, což souvisí i s návrhem aktualizace Státní energetické koncepce a pokračováním v jaderném programu. Jinak bychom museli dále pálit uhlí a produkci CO2 naopak navýšit. Česká republika nepodporuje dotovaný nárůst obnovitelných zdrojů energie na národní úrovni, avšak to neznamená nemožnost alternativní podpory OZE především v infrastruktuře (domácnosti, malé a střední podniky) a jejich částečné ekologizace a samozásobení.

Na úrovni EU i na úrovni národní se do středu zájmu dostává problematika sítí a jejich propojení a dále úzce související problematika adekvátnosti zdrojů a zdrojového mixu. Přeshraniční konektivita bývá někdy chápána jako jeden z nových cílů EU. V oblasti sítí a jejich regulace se může Česká republika zapojovat i do mezinárodních projektů, kde zvýšenou poptávku na mezinárodní přenosy vyvolaly především implementace OZE v okolních státech. Náhodné změny výroby u obnovitelných zdrojů vyvolávají velké nestability v zatížení sítí, například v českých podmínkách vyvolá přechod mraků přes naše území ten samý efekt jako výpadek největších klasických bloků. Obojí není predikabilní. Různé „scénáře“ adekvátnosti výroby elektřiny v ČR jsou v obecné rovině vyrovnány, ale liší se o +/- 2,5 GW (srovnatelné s výkonem nového Temelína). Musíme hledat rovné podmínky pro centrální a decentrální zdroje.

Uhlí v České republice jako energetická surovina nekončí, je s ním počítáno i v energetickém mixu aktualizované Státní energetické koncepce. Otázkou je stabilní energetická politika a nové investice. Některá zařízení jsou ze 70. let minulého století. Německý, francouzský i další zahraniční průmysl využívá četné dojednané nesystémové výjimky, které znamenají nižší poplatky za OZE, které český průmysl nemá. I z těchto důvodů se snižuje konkurenceschopnost českého průmyslu.

Evropské cíle se navzájem „kanibalizují“ a nejsou prolnuty, například politika OZE a úspor ovlivňuje i celkovou produkci CO2. Členské státy EU v tom nejsou jednotné, názory na emise jsou většinou shodné a souhlasné, názory na OZE různé a názory na účinnost obecné a nejednoznačné. Evropská unie chce intervenovat do vnitřních záležitostí členských států pomocí „schvalování“ energického mixu, který je podle Lisabonské smlouvy výlučně v národní kompetenci. Diskutována byla i nutnost stabilní regulační politiky. EU chce v oblasti platby za připojený výkon přejít od megawatthodin na megawatty, tedy od zpoplatnění přenesené energie do zpoplatnění připojeného výkonu. Příprava a implementace energetické legislativy trvá nejméně 2 roky a celý proces by měl být transparentní a stabilní.

Česká republika plánuje jít cestou alternativních schémat podpory, užívat nástroje finančního inženýrství, nikoli dotovaných výkupů. V oblasti úspor je legislativa EU složitá, měnící se a je obtížně srozumitelná. Implementace úspor je administrativně stejně komplikovaná, jako je tomu v jiných oblastech: jednu směrnici nemáme ještě implementovánu a z Bruselu již požadují novou.

Vážný problém spatřují odborníci v řídicím mechanismu celého evropského trhu. Původní tržní model byl zdeformován natolik, že dnes existuje jeden trh s energií a druhý „trh“ s dotacemi. Krom toho plíživě vzniká třetí trh s platbami za připojenou kapacitu. Ta je mnohde pojímána jako platba za bezpečnost systému, která je výlučně v národní kompetenci. Podle názoru některých zahraničních kolegů by měly tyto tři „trhy“ spolu dokonce soutěžit. Model takové „soutěže“ ale není v současnosti známý ani v ekonomické teorii. Takové uspořádání nemůže bez politických intervencí nikdy vygenerovat „férovou“ cenu ani motivaci k investicím v oblasti konvenčních zdrojů. Česká republika by v této oblasti uvítala nejlépe návrat k původnímu trhu, k bezpečnosti a konkurenceschopnosti dodávek bez vnucených deformací. Vzhledem ke kupní síle obyvatelstva máme třetí nejdražší energetické náklady v Evropě, což je i sociálně neúnosné.

Druhý den jednání byl věnován tradičním fosilním komoditám, tedy uhlí a také těm, které se do České republiky dovážejí, tedy plynu a ropě. Infrastruktura plynovodů v Evropě se zdá být dostatečnou, nehrozí riziko ani při současné nestabilní situaci na Ukrajině. Je to také dáno letošní teplou zimou a dostatečným množstvím plynu akumulovaného v zásobnících. Zajímavé jsou aktivity propojení sever-jih (Polsko-Chorvatsko), nicméně až na menší úseky je celý projekt v daný okamžik předmětem spíše mezinárodních i komerčních vyjednávání než realizace. Visegrádská čtyřka má vlastní zajímavou politiku, jedná se i o rozšíření na Rumunsko a Bulharsko.

Břidlicový plyn má v České republice omezené možnosti, břidlice jsou měkčí, takže vrty se mohou dříve ucpat a hlavně leží pod chráněnými krajinnými oblastmi. Také podle odhadů geologů nejsou zásoby břidličné plynu na území ČR nijak výrazné. Zatím jediným územím, na kterém se břidličný plyn těží ve velkém množství, jsou USA. Možnost těžby na území USA je také dána velkými plochami neobydlených území, což je v podmínkách hustého osídlení zejména ve střední Evropě nemožné. V důsledku těžby břidličného plynu v USA se na světové trhy v současnosti dostává americké uhlí za nízkou cenu, protože z amerického trhu ho vytěsňuje levnější břidlicový plyn.

Významnou komoditou je ropa, které je Evropa jednoznačně dovozcem. Ropa je především vstupem do chemického průmyslu a poté až energetickou surovinou. Ubývá rafinérií, zpracování klesá, konkurenci představuje metan. Evropská energetická politika nerespektuje strategické a průmyslové potřeby a utahuje a šroubuje legislativu. Zavření rafinerií v ČR by mělo fatální důsledky pro další navázané zpracovatelské podniky. Státní firma MERO je prosperující strategickou společností. V případě krize má Česká republika zásoby ropy na 90 dní. Odhady světových zásob ropy závisí především na tom, jak se počítají. 20 až 30 let se říká, že máme zásoby ropy na asi 50 až 60 let, a říká se to i dnes. V současnosti se produkuje 89 milionů barelů denně a může se produkovat až 95 milionů barelů. Nicméně možnost doplnit výpadek produkce v důsledku nepředvídaných událostí (politická nestabilita, živelní událost) je velmi omezena. Odhaduje se, že kolem roku 2015 nebude stíhat těžba poptávku. Výhodou je, že od loňského roku je Česká republika akcionářem ropovodu IKL, takže má zajištěny přednostní dodávky ropy a také můžeme dovézt ropu tankerem do Terstu. Nejsme tedy monopolně závislí na ruské ropě. Vlivem zavírání rafinerií jsou i ropovody méně vytíženy.

Závěrem je nutno konstatovat, že nejen Česká republika, ale i Evropská unie stály již v minulosti v energetice na rozcestí a za rok se tato jejich pozice významně nezměnila, s výjimkou skutečnosti, že svět běží kolem. Nesystematická klimatická politika a politika obnovitelných zdrojů nás může poškodit, což se v České republice již stalo. U možných investorů vládne naprostá bezradnost. Při rozhodování převládá nedostatek účelného technického i "selského" rozumu, konkurenceschopnosti a dlouhodobého národohospodářského uvažování na úrovni Unie i jejích členských států. To je stále častěji zaměňováno ideologií a krátkodobými arbitrážními výhodami, které poškozují systém i celek.

Energetici doufají zaujmout pozornost nových českých politických garnitur a konečně začít hledat a nalézat dlouhodobý konsensus přes celé politické a především společenské spektrum. Stále trvá naděje, že česká energetika má i dnes ještě možnost rozumné budoucnosti, transformace a zachování konkurenční výhody. Stále platí, že bez politiků lze reformovat nebo stabilizovat obor poměrně obtížně, ale pouhým respektováním bruselské politiky a zpolitizovaných zájmů jednotlivých národních i mezinárodních uskupení to jde ještě obtížněji.

Celý článek ke stažení ZDE: