Investice do zahraničních trhů je růstovou příležitostí!

České podniky prý nechtějí investovat v rozvojových zemích. Dokonce tam jen vyvážet je vysoce rizikové, jak je patrno z výroční zprávy Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s..(EGAP). Také poslední průzkumy názorů generálních ředitelů českých podniků ukazují na velkou opatrnost.

"Firmy sázejí na větší jistotu v podobě známých trhů. Naše zkušenosti ze spolupráce s českými podniky ukazují, že vstup na zahraniční trh představuje zcela zásadní rozhodnutí v životě firmy. Zvládnout nové podnikatelské prostředí, odlišný daňový či právní systém

a specifické požadavky zákazníků znamená dlouhodobou investici, a to nejen finanční, která vyžaduje odvahu. Tu by mělo firmám dodat očekávané oživení české i globální ekonomiky.“ uvádí Věra Výtvarová, vedoucí partnerka Auditorských služeb PwC Česká republika.

Jedním z řešení vstupu na nové trhy je napojení podnikatelských aktivit na rozvojovou pomoc, zejména na podporu podnikatelského prostředí v rozvojových zemích.

Odpovědi státních úřadů na dotazy podnikatelů týkající se podpory rizikového podnikání nejsou pro potenciálního investora povzbuzující. Rozvojová pomoc je určena místním podnikům, nikoliv českým subjektům. Mohou se však účastnit výběrového řízení na dodávku do konkrétního projektu pomoci v některé ze zemí, definovaných českou, nebo unijní zahraniční politikou. Rámec poskytování pomoci Českou republikou, stejně jako přehled jejích partnerských zemí, uvádí stránky České rozvojové agentury.

Podnikatel prahnoucí po aktivitě v rozvojové zemi však nenajde ani zmínku o případné podpoře svých investičních záměrů, což je především získání dostatečného přehledu o místních podmínkách podnikatelského prostředí.

Jak uvádí zpráva OSN z r. 2013 o výsledcích pomoci rozvojovým zemím v rámci programu OSN  - Rozvojové cíle tisíciletí, přes určitý pokrok, výsledky nedosáhly předpokládaného rozsahu.

Odsunutí podpory soukromého podnikání v rozvojových zemích na okraj úvah o jejich ekonomickém udržitelném růstu, přineslo své negativní ovoce.

 

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS), která prosazuje oboustrannou účast soukromého sektoru v rozvojové pomoci, konstatuje, že celosvětově vynaložené náklady na rozvoj podnikatelských struktur a na prostředí k řádnému podnikání jsou vysoké, zatímco výsledky často nedosahovaly očekávané či slibované úrovně. Hledá proto cesty, jak s minimálními veřejnými prostředky a zapojením soukromého kapitálu, dosahovat přijatelnějších výsledků.

Nyní připravuje konferenci o modelech podpory malého a středního podnikání v rozvojových zemích. Pomoc již zavedeným a rozvíjejícím se místním firmám je poskytována za minimálních nákladů a za vysoké efektivnosti dosahovaných výsledků.

Je založena na dobrovolné účasti expertů z vyspělé země. Zejména nizozemská a belgická varianta expertního dobrovolnictví je velmi populární v afrických zemích. Programy jsou částečně financovány z veřejných prostředků a částečně z příspěvků soukromých subjektů.

Zárukou férového přístupu k jednotlivým podnikatelským projektům, se všemi rozvojovými hledisky, je kontrola dárcovského státu. Daným mechanismem jsou také vyloučeny vysoké transakční náklady či zneužití fondů prostředníky.

 

Program konference je sestaven tak, aby ukázal, jaké jsou současné aktivity a možnosti ČR v podpoře soukromého podnikání. Zároveň však poukáže na význam a smysl dobrovolnické práce jak na obecné rovině, tak i na konkrétních příkladech zmíněné belgické praxe.

„Konferenci považujeme za začátek hlubší analýzy, která by měla přinést komplexní pohled na rozvojovou spolupráci mezi subjekty z rozvojové a vyspělé země“, uvedla ředitelka pořádající organizace, Věra Venclíková. Nejde totiž jen o podnikatelské subjekty, protože specialisté pomáhají také místním univerzitám v zavádění technických studijních programů či různým občanským sdružením získávat kvalitnější kompetence.

„Chceme pro myšlenku expertního dobrovolnictví získat soukromé podniky, stejně jako neziskovou a akademickou sféru, protože všichni mohou mít své protějšky v rozvojových zemích a svou zkušeností a expertizou pomoci“, zdůraznila ředitelka Venclíková zaměření konference na celou rozvojovou konstituenci. Důležitým aspektem takové spolupráce pak zůstává významná zkušenost z místa, které je jinak dostupné jen s obtížemi.

Předsedkyně výkonného výboru Platformy podnikatelů, Dagmar Kuchtová ze Svazu průmyslu a dopravy, poukazuje také na společnou snahu rozšířit dosah účinků expertní pomoci. „Chtěli bychom, aby se podobných projektů účastnili také absolventi technických a zemědělských škol a univerzit. Znamenalo by to získání specifické zkušenosti ze zahraničí, která dnešním uchazečům o práci v organizacích zaměřených na aktivity v třetím světě chybí“ uvedla.

Konference je organizována ve spolupráci s významnými představiteli rozvojové konstituence a uskuteční se 23. Dubna 2014, od 8:30 ve velkém sále Černínského paláce, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podrobné informace o programu, včetně vstupu do registračního formuláře lze najít na webu Platformy: www.ppzrs.org

Pozvánka ke stažení zde:

pozvánka