Snažím se, aby naši zaměstnanci věděli, že si jich firma cení,

řekl nám Zdeněk Žídek, generální ředitel společnosti GA Energo technik, v interview, které bylo věnováno nejen 20 letům společnosti

Společnost GA Energo technik si připomíná 20 let od svého založení. Můžete nám přiblížit cestu, kterou prošla?

Začínali jsme jako malá firma, já, táta, náš společník Václav Hubač a pět zaměstnanců. Naše představy o úspěchu spočívaly v tom, že budeme mít každý měsíc na výplaty. Měli jsme ale výhodu, protože jsme nešli do neznámého prostředí. Všichni jsme se v energetice pohybovali, takže jsme věděli, že na rozvoj ekonomiky zareaguje rychlým rozvojem také energetika. Na začátku jsme zajišťovali projekci a elektromontáže pro nízké napětí, což se obešlo bez velkých finančních investic do technologií. Další roky se nám dařilo, začali jsme získávat zakázky dokonce i mimo energetiku a museli jsme přibírat další zaměstnance.  Tehdy jsme poprvé začali o naší firmě uvažovat už ne jako o „živnosti“, ale jako o společnosti s potenciálem pro další rozvoj a s možností proniknout do dalších okruhů zakázek.

A dnešek?

Řekl bych, že je to jako s dětmi. Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. Jako malá firma jsme měli co do počtu větší konkurenci, živobytí jsme si ale mohli zajistit i větším množstvím malých zakázek. Dnes máme zodpovědnost nejen za nás tři, ale především za bezmála 450 našich zaměstnanců, a to už je obrovský závazek.  Navíc konkurence je dnes silnější a dravější, než tomu bylo, řekněme, pře deseti lety.

V roce 1998 jste uzavřeli smlouvu se strategickým partnerem – společností GA Holding, krátce poté následoval kapitálový vstup do společnosti. Co to znamenalo pro další rozvoj firmy, v čem spatřujete hlavní přínos tohoto spojení?

Ve chvíli, kdy jsme se na českém energetickém trhu začali prosazovat, začaly nás samy kontaktovat některé nadnárodní společnosti s nabídkami kapitálového vstupu. Měli jsme zkušenost, kvalitní a pracovité zaměstnance a dobře jsme se v oboru orientovali. Potřebovali jsme však získat zkušenosti s moderními technologiemi a postupy, které už byly v Evropě běžné, ale k nám se ještě prakticky nedostaly. Nakonec jsme se rozhodli, že si sami najdeme partnera, který by nám toto umožnil, zároveň by respektoval česká specifika a nechal nás fungovat podle našich představ. Přesně to jsme našli právě v GA Holding a dodnes z toho spojení obě strany těží.

Dnes patříte mezi přední elektromontážní firmy v České republice, dceřinou společnost máte i na Slovensku. V čem je podle Vašeho názoru síla společnosti?

Poskytovat vysokou kvalitu práce, držet ceny v reálných mezích a neztrácet krok s modernizací. To se nám během uplynulých dvaceti let vždy vyplatilo a řídit se tím budeme i v budoucnu.

Jaké služby nabízíte?

Poskytujeme komplexní služby pro energetiku. Pokrýváme veškeré procesy jednotlivých dodávek od zpracování všech stupňů projektové dokumentace přes inženýrskou činnost ve výstavbě, realizaci staveb, montážní práce, zkoušky a revize až po následnou údržbu a servis. A to pro všechny napěťové úrovně, tedy NN, VN a VVN. Specifickou činností je pohotovostní havarijní služba, kterou zajišťujeme pro společnosti ČEZ a ČEPS a poskytujeme ji i provozovatelům zařízení produkujícím elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

S tím jsou spojeny i specifické technologické postupy pro zkrácení doby odstávky zařízení a minimalizující následné polní škody. Můžete nám o nich říci více?   

Pro zkrácení odstávky zařízení, přesněji řečeno pro rychlé obnovení dodávek elektrické energie po závažné havárii liniového vedení nebo zajištění dodávek při plánovaných zásadních rekonstrukcích vedení, disponujeme tzv. náhradní přenosovou trasou (NPT). Jedná se o modulární sestavu, která je díky své variabilitě použitelná pro dočasný přenos elektrické energie o napěťové hladině od 22 kV do 400 kV. Stožáry se nebudují na betonových základech, jako je tomu u stabilních stožárů, ale pouze na patkách a jsou kotveny lanovými kotvami, takže je možné umístit je i do špatně přístupného terénu. Jsme v této oblasti dlouhodobým partnerem společností ČEZ a ČEPS, pro něž držíme v pohotovosti potřebný počet kilometrů tohoto dočasného vedení.

Druhou technologií, kterou zmiňujete, je pontonová cesta. Jelikož elektrické vedení, především pak VN a VVN, je často umístěno mimo obydlená území, a tedy na nezpevněných plochách, může při opravách nebo výstavbě dojít manipulací těžkou technikou k zásadním nebo nevratným zásahům do pozemku. Majiteli tak může vzniknout i výrazná škoda. Navíc také pro techniku je například rozmoklý terén obtížný. Nechali jsme si proto přímo pro naše potřeby vyrobit sestavu odolných pružných desek z recyklovaného plastu, z nich můžeme sestavit přístupovou komunikaci na dané místo. Po skončení prací se cesta snadno demontuje a pozemek zůstává bez poškození.

Můžete nám přiblížit některé zajímavé zakázky z posledního období, kdo jsou vaši zákazníci?

Aktuálně realizujeme z liniových staveb například výměnu vedení o kapacitě 400 kV za nové v trase mezi rozvodnami u Třebovic a Studénky. Jelikož jde o vedení na průmyslovém okraji Ostravy, je výstavba náročnější, protože je realizována v zástavbě. Ze zahraničních zakázek bych pak mohl zmínit výstavbu rozvodny 110/30 kV sloužící k vyvedení elektrického výkonu z rakouských větrných farem v regionu Burgenland. Tu jsme zajišťovali nejen stavebně, ale i projekčně.

Našimi zákazníky jsou přední výrobci a dodavatelé elektrické energie, významné výrobní podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři, města, obce a další. Konkrétně bych pak mohl jmenovat například ČEZ, ČEPS, E.ON, SIEMENS, VUJE, UNIPETROL RPA, ZSE, ŽĎAS, Elektotrans nebo obce Růžová, Velký Šenov, Jiříkov, Heřmanov a další.

Žijeme v čase klimatických změn, který klade vysoké nároky na provoz, údržbu, modernizaci a obnovu přenosových sítí, což si žádá nová řešení. Připravujete se na ně, technologie, kterou využíváte, je, obrazně řečeno, z vaší kuchyně, nebo spolupracujete s dalšími odborníky a firmami?

Jelikož máme, troufnu si říct, velmi kvalitní divizi Projekty, část technologií si naprojektujeme podle našich požadavků sami a výrobu pak zadáme u specializovaných firem. Část moderních technologií lze přímo koupit a část, to, co nemohou zpracovat naši projektanti, jsou schopni naši dodavatelé vyrobit podle svých plánů zahrnujících naše požadavky. Ve vývoji technologií pak intenzivně spolupracujeme především s naším kapitálovým partnerem GA Holding. Příkladem vlastní projekce je právě třeba již zmíněná NPT, která sice vznikla na německém základu, ten však naši projektanti výrazně modifikovali pro české podmínky. Konstruována je navíc tak, aby byla maximálně odolná i v kalamitním počasí, což už jsme také prověřili při povodních.  

Abyste obstáli v konkurenci, musíte nabízet víc než firmy, které se zabývají stejným druhem činnosti, být jedineční. V čem jste?

Abychom obstáli, musíme být vždy o krok napřed před požadavky zákazníků. Musíme být schopni nabízet nové pracovní postupy a vyvíjet i netypická řešení a inovace, které mohou investorovi například snížit náklady nebo zkrátit dobu realizace. A velmi důležitá je také kvalita práce, pokud se na každou zakázku budete vracet kvůli reklamacím, brzo na to doplatíte.

Slogan, že o všem rozhodují lidé, dodnes neztratil nic na své aktuálnosti. Máte na 450 zaměstnanců, takže už se nedá hovořit o rodinné firmě v tradičním pojetí. Daří se vám v lidech udržovat duch loajality a sounáležitosti se společností? Jak je motivujete?

Vzhledem k tomu, že máme jednotlivá střediska rozmístěna prakticky po celé republice, není možný tak úzký kontakt všech zaměstnanců, jako tomu bylo v počátku, když jsme sídlili všichni pod jednou střechou. Snažím se však o to, aby naši zaměstnanci věděli, že si jich firma cení. Zažili jsme i slabá období, ale věděli jsme, že pokud bychom se zbavili kvalitních lidí, těžko bychom v silnějších dobách obstáli. Systematicky také investujeme do vzdělávání našich zaměstnanců, a to nejen v oboru, ale také například do výuky jazyků. Naši montéři vyjíždějí často na zahraniční zakázky a dostatečná jazyková vybavenost našich lidí je u zahraničních investorů velmi vítána. Pokud se vám podaří vytvořit takto profesionální tým, víte, že se o něj můžete opřít. A toho si vážíte.

Práce, které provádíte, vyžadují vysoký profesionální přístup a odpovědnost každého jedince. Jak probíhá odborná příprava na nové postupy a řešení?

Po teoretické přípravě simulujeme reálné prostředí, ve kterém jsou tyto specifické činnosti prováděny přímo v areálu firmy. Stejně je tomu například i při školeních bezpečnosti práce, kdy jednou ze standardních dovedností našich montérů musí být sundání zraněného kolegy ze stožáru. Pro taková cvičení máme u nás stabilně postaven stožár náhradní přenosové trasy. V některých případech také spolupracujeme s naším partnerem GA Holding, který má ve svých prostorách vybudovaný výcvikový polygon. 

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zániku, napsal klasik. Chtěl bych se proto na závěr zeptat na Vaše plány do příštích let, jaká by měla být společnost GA Energo technik, až bude slavit třicáté narozeniny?

V nejbližší době nás čeká aplikace nejmodernějších postupů v oblasti výstavby a údržby nízkého a vysokého napětí, které povedou k dalšímu zvýšení produktivity, ovšem při zachování vysokých kvalitativních nároků a bezpečnosti práce. Z dlouhodobého hlediska se chceme etablovat také na poli dodávek pro města a obce. Především by se jednalo o výstavbu, údržbu a správu veřejného osvětlení, při které používáme vyspělé technologie umožňující dosáhnout úspor elektrické energie až desítky procent. Příležitost vidíme také v inteligentních sítích a tažení internetu optickými kabely. Díky mnohonásobně větší přenosové kapacitě a prakticky neomezené dostupnosti mohou koncoví zákazníci nejen získat luxus rychlého připojení, ale mohou začít využívat také spotřebiče nejnovějších generací, které lze prostřednictvím internetu vzdáleně ovládat, a docílit tak podstatných úspor elektřiny. Tato zařízení jsou například v Německu již běžná.