Společnost

Zdálo by se, že v době radia, aut, aeroplánův a jiných vynálezů je vlastně zbytečné připomínati triumf techniky. Vždyť je dnes každému známo, jak celý náš život jest velmi úzce spjat s technickou prací. Veřejnost má živý zájem a obdiv pro každou novou technickou myšlenku a mnoho lidí...
Při pohledu do minulosti zjistíme, že v našich zemích jsou již od 13. století záležitosti bezpečnosti práce řešeny jako dlouhodobý proces probíhající v kulturním a hospodářsky vyspělém státě. Na rozhraní 13. a 14. století za panování krále Václava II. vznikl zvláštní horní zákoník pro Kutnou Horu,...
Projev předsedy bavorské vlády Franze Josefa Strausse dne 8. 9. 1980 v Mnichově   Jako předseda vlády této země Vás co nejsrdečněji vítám v bavorské metropoli, v Mnichově. Naplňuje mne radostí a my všichni to pociťujeme jako čest, že dnes se zahajuje v areálu olympijských her...
Projev spolkového kancléře Helmuta Schmidta dne 8. 9. 1980 v Mnichově   Před padesáti lety se konala Světová energetická konference již jednou v Německu: v r. 1930 v Berlíně, s přednáškou Alberta Einsteina o „Problému prostoru, pole a éteru ve fyzice“, s přednáškami o...
Čechy, ležící na křižovatce důležitých obchodních cest, byly odpradávna navštěvovány cizími obchodníky, vezoucími své zboží buď přímo do země nebo dále do sousedních zemí. Chtějíce proniknouti hustým pohraničním lesem, jímž byla země na všech stranách obklopena, byli obchodníci odkázáni na několik...
V anketě o doplnění agendy městského úřadu stavebního král. hlavního města Prahy dne 14. ledna 1909 přednesl stav. rada doc. Ludvík ČÍŽEK.   Sledujíce žádoucí zlepšení čistoty města vůbec a majíce na zřeteli nezměrný význam pro zdravý pobyt stálý, tj. bydlení statisíců obyvatel na území...
Na náhradách škod způsobených loňskou zimní kalamitou se vynaložilo jenom v domech spravovaných OPBH asi dva a půl milionu korun. Aby se to neopakovalo, věnujte pozornost především základním zdrojům nebezpečí a úrazů. Jsou to: střechy, okapy, chodníky, vstupní schody do domu a na dvory,...
Vynález parního stroje vnesl ke dvěma základním složkám městského života – obchodu a řemesla – dvě nové složky, které způsobily nejen úplný převrat v městské výstavbě, ale vyvolaly i rychlý vzrůst městského útvaru. Byla to jednak překotná industrialisace, charakterizovaná novou technikou...
Pětadvacáté výročí (rok 2017) Hasičské vzájemné pojišťovny je vlastně druhou kapitolou v historii. Ta první začala na sklonku 19. století, kdy se zástupci českých hasičských sborů na Moravě a ve Slezsku chopili myšlenky založit hasičskou pojišťovnu, která by poskytovala pojistnou ochranu nejen...
Vystupňované požadavky na uhlí jako surovinu podmiňují dokonalejší podchycení množství jsoucích k dispozici, jejich nejpečlivější rozdělování se zřetelem na účel použití, dopravní poměry, hospodárnost jakož i nejúspornější spotřebu. To je rozhodující pro novou úpravu zásobování průmyslu, která...
1 | 2 >>