Věda a technika

V českých zemích lze vysledovat úsilí o bezpečnost práce již v 19. století, kdy dochází k bouřlivé industrializaci. České země se stávají průmyslovou baštou Rakousko – Uherska. Zejména šlo o parní stroje, stavebnictví, strojírenství, důlní a hutní výrobu, textilní továrny a cukrovary. S rozvojem...
Ohlédneme-li se o 200 let dozadu, vidíme ve světě technický a hospodářský rozmach, jaký nemá obdoby v dějinách. Lidstvo se dostalo v této době do zvláštní historicky jedinečné situace, charakterizované takřka lavinovitým rozvojem vědy a techniky. Je to jako záblesk světla v temnotách...
Sto let uplynulo od okamžiku, kdy nastoupil František Křižík svou životní pouť. Dnes, kdy z odstupu hodnotíme jeho dílo, máme před sebou život naplněný prací, odvahou a vytrvalostí. Křižík byl průkopníkem, vynálezcem, podnikatelem, dobrým člověkem a mužem, který ve své době bojoval...
1897 – 1937 několik jubileí O jarním veletrhu sešli se k obvyklým poradám jarním členové elektrárenské skupiny ESČ. Před čtyřiceti lety, kdy zájem technické i širší, hlavně pražské veřejnosti upoutaly debaty o pražské elektrárenské otázce, elektrotechnici, nepočetná skupina, neměli tehdá svého...
Jsou úsloví, rčení i pořekadla, která všichni známe a někdy jich i užíváme, ale jsou v nich slovní spojení, jejichž původní význam i vznik nám dnes stále více uniká. Tak třeba každý ví, že když přijde březen, za kamna vlezem. A zůstaneme tam pro jistotu i v dubnu. Ale zkuste to. Víc než...
Vodní poměry v Čechách, jež tvoří jednotný vodopisný celek, byly upravovány již od středověku odborníky, znalými nejen zásad vodního stavitelství, ale dbalými i účelového hospodaření vodou, s hlediska širšího. Vodní stavitelé jihočeští jako mistr Želízko, Josef Štěpánek z Netolic,...
_Z historie 1906_CI_SABLONA.pdf 
Úvod V roce 1987 zpracoval Český statistický úřad obsáhlou studii o výzkumné a vývojové základně (VVZ) k 31. 12. 1986, která tvořila jednotnou soustavu výzkumných a vývojových pracovišť v rámci ČSFR a ČSR. Zahrnuje výzkumná a vývojová pracoviště bez ohledu na jejich územní...
Zprávy o týdenních schůzích Spolku architektův  a inženýrů v král. Českém v listopadu 1903 Pan arch. Züngl podal 6. 11. zprávu o sjezdu odborníků pro topení a větrání na výstavě v Drážďanech, kamž vyslán byl jako zástupce obce Pražské.  Z obsáhlé, do detailů...
Jest všeobecně známo, že české země oplývají velkým nerostným bohatstvím a pokud se množství různých nerostů týče, vyrovná se jim málokteré stejně velké území na světě. Přesto však ani v Čechách, ani v sesterské Moravě a Slezsku nemáme solných ložisek, takže tento důležitý nerost nemohli...
1 | 2 | 3 >>