Z encyklopedie

Je samočinná zbraň na podstavci, střílející náboj pěchotní pušky, zařízená na nepřetržitou střelbu (400 – 1000 ran za min.). Od ruční samočinné zbraně se liší větší vahou a užitím pásových zásobníků pro náboje. Podstata její je v tom, že se využije rozpětí plynů, vzniklých při zapálení prachu,...
Souborný název pro válečná tažení, podnikaná od XI. do XIII. století od křesť. národů za účelem dobytí Palestiny a odevzdání jí do křesťanských rukou. Účastníci (křižáci) nosili na prsou červený kříž. K první výpravě dal popud papež Urban II. v Clermontoně, když se mu doneslo, že křesťané...
Správní rozdělení státu na menší oblasti (kraje), jež jsou jednotlivě spravovány po stránce soudní, finanční a správní. V hist. zemích (Č., M. a Slez.) bylo zavedeno k. z. již od XI. století. Centrem organisace byl hrad (proto také bývá nazýváno z. hradské), v němž jednotliví úředníci...
Při výrobě světla svítícím plamenem odlučuje hořlavina uhlík v nejjemnějším rozdělení. Uhlík se spalovací teplotou rozžhaví až do jasného žáru, vydává pak světlo a spaluje se na okraji plamene. Všecky plápolavé hořáky musí býti tak stavěny, aby k hořlavině ve spalovacím ohništi proudilo...
Dráhy bezkolejné Nebo také dráhy bez kolejnic s vrchním přívodem proudu. Mají omezenou možnost vyhýbání se, uspoří se ale drahých kolejových staveb. Jelikož chybí odvod proudu kolejnicí, musí býti vrchní vedení dvojí, s dvojím smykadlem odbíracím a odvádějícím. (Elektr. omnibus, též...
V nejširším smyslu každá kolejová dráha se želez. kolejnicemi pro dopravu osob a zboží atd. v provozu silou lidskou, zvířecí, parou, elektřinou atd. Rozeznáváme: 1. podle účelu dopravního: a) dráhy veřejné dopravy a soukromé (přípojky, průmysl. dráhy atd.), b) strateg. dráhy, pro obranu...
Takové, u kterých je pohonná síla dodávána elektricky. Rozeznáváme elektrické dráhy s dodáváním proudu. Tj. takové, které odebírají proud z ústředny, a elektrické dráhy bez přívodu proudu, tj. takové, které si energii samy vyrábějí nebo ji vozí s sebou. Podle účelu rozeznáváme:...
Subjektem všeob. daně výdělkové jsou osoby přirozené, právnické a sdružení osob na podkladě právním, které v tuzemsku vlastním jménem provozují výdělečný podnik nebo vykonávají zaměstnání, směřující k dosažení zisku. Předmětem daně je každý výděleč. podnik a zaměstnání. Vyžaduje se, aby...
Podle zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním mohou jako samostatné dávky vybírati tyto obce: 1. dávku z nájemného nebo z používaných místností, 2. dávku z přechodného ubytování, 3. dávku z návěstí...
Již r. 4241 př. Kr. byl v dol. Egyptě zaveden kalendář o 365 dnech. Dávno předtím dělil se rok na růz. období, jež vázána byla na běh měsíce. Doba tato mívala vždy střídavě 26 a 30 dní, později počítal se rok na 13 n. 12 měs., 354 n. 384 dní, ale nastalé komplikace vedly ke zmatkům. Tu ustálil...
Je daň nepřímá, spotřební. Zavedena byla v býv. Rakousku cís. nář. z 29. srpna 1916 č. 278 ř. z.; po stát. převratu byla pro země historické převzata, pak byla rozšířena na Slovensko zák. z 9. října 1919 č. 550 Sb. z. a n. a vlád. nař. ze 17. října 1919 č. 551 Sb. z. a n. a na Podkarp. Rus zákonem...
Je daň československá nepřímá, spotřební z hotového výrobku. Zavedena byla v zemích historických za bývalého Rakouska zákonem z 26. května 1882 č. 55 ř. z.; na Slovensku a Podkarpatské Rusi uh. zák. č.  XVIII./1888, kteréžto shodné zákony po státním převratu převzaté pozměněny...
Je nepřímá daň spotřební. Zavedena byla v Československu zákonem ze dne 12. srpna 1921 č. 338 Sb. z. a n., a prov. nař. z 12. května 1922 č. 142 Sb. z. a n., doplněným vlád. nař. ze dne 22. prosince 1925 č. 7 Sb. z. a n. z r. 1926. Předmětem daně je vodní síla použitá k pohonu,...
Je to daň nepřímá, spotřební. Zavedena byla v Československu zákonem ze dne 9. dubna 1920 č. 260 Sb. z. a n., doplněným zákonem ze dne 12. srpna 1921 č. 296 Sb. z. a n. Nově byla upravena zákonem ze dne 23. prosince 1923 č. 1 Sb. z. a n. r. 1924 doplněným zákonem ze dne 1. července 1926 č. 116...
Úbytek lesů kolem Prahy, které poskytovaly dříví, vedl ke snaze nahradit dřevo uhlím. O hledání uhlí a o pokusech jeho těžby na pražském území se dovídáme ze starších zpráv a archívních zápisů. Slojky uhlí v lupcích a jílech na bázi křídové tabule měřily obvykle jen několik palců (mocnost nad 20 cm...
Jest to velmi důležitý, přímo základní obdělávací výkon v polním hospodářství, spočívající v tom, že zvláštním, k tomu cíli sestrojeným orebným nářadím (pluhem) se odděluje svrchní vrstva ornice od spodiny, rozdrobuje a obrací. Orbou dociluje se zkypření půdy. Stane se prostupnou a...
Desky zemské O tom, kdy d. z. vznikly, se mínění rozchází; jisto však je, že o jednání před sněmy psaly se zápisy zejména o citaci jednotlivých stran, povolaných k soudu sněmovnímu, a když pak za Přemysla Otakara II. zemský sněm se přetvořil v zemský soud, a zápisy o sněmu činěné...
Ve smyslu národohospodářském považujeme za práci každou vědomou činnost člověka, která jest podnikána k ukojení lidských potřeb určitými zevními prostředky. Děliti tuto práci můžeme s několika hledisek:  Podle obsahu, rozeznáváme práci hmotnou a duševní, podle toho, zdali...
Všecky okolnosti a poměry, které vylučují nebo obmezují způsobilost k uzavření manželského svazku. Podle A) círk. práva jsou p. m.: a) vylučující, tj. takové, které nedají vůbec vzniknouti platnému manželství, a b) zabraňující, tj. takové, které nedají vzniknouti toliko manželství dovolenému,...
V širším smyslu všechny právní předpisy, týkající se manželství a právních poměrů s ním souvisících, k němuž obzvl. náleží majetkové právo  manž. a ustanovení církevně-právní; v užším smyslu soukromoprávní předpisy, týkající se uzavření, rozloučení a rozvedení manželství,...
Jest spojení muže a ženy, nastalé podle zákonných předpisů za příčinou úplného životního společenství. O právních zásadách právo manželské. Dějiny: V době předhistorické seskupení jsou lidé v hordy, mužové a ženy žijí zde ve vespolném manželství, v pohlavní promiskuitě (heterismus)....
Původně lid ozbrojený, sbor, zřízený, aby střehl pořádek a veřejnou bezpečnost uvnitř země. Původ vzalo toto zařízení ve Francii a podle toho zavedeno i v Prusku. Teprve později zřízeny sbory takové také v Rakousku, nejdříve pro Benátsko a Lombardsko. Z těchto sborů zřízen byl pak 5....
Hranice mezi Československem a Maďarskem byla prozatímně stanovena 28. XI. 1918 frc. ppl. Vixem; tvořila ji ř. Ipola až k Lučenci a odtamtud demarkační čára vedená přes Rim Sobotu do Užhorodu. Ježto ČSR s touto čarou nebyla spokojena, žádala za její rektifikaci a bylo v únoru 1919...
Za carské vlády stala se pověstnou „Ruská státní policie“, která dovoleným i nedovoleným, zákonným i nezákonným způsobem zmocňovala se svých obětí, o nichž měla mínění, že jsou škodlivými a rozkladnými živly státu. O přehmatech této policie, kteráž byla vybavena velkou mocí, zvěděl tu a tam svět,...
Zakládáním škol při chrámech a knížecích sídlech počala se účinlivěji šířiti vzdělanost v nižších vrstvách obyvatelstva a tím zároveň známost a obliba knih. A byť i nezachovaly se z těchto dob u nás žádné doklady tehdejší úpravy knih, nelze přec pochybovati, že dobře byla u nás známa jak...
Problém slepecké péče patří v moderním státě k naléhavým úkolům sociálním. Před válkou nebylo tohoto předmětu tolik dbáno; ale po válce, když mnoho lidí nečekaně přibylo mezi slepce, obrátila se pozornost i k nim a ke všem otázkám, týkajícím se jejich života. Ukázaly se...