ČOI letos zatím zjistila 5 případů diskriminačního chování podnikatelů

Česká obchodní inspekce uskutečnila v 1. čtvrtletí tohoto roku kontroly zaměřené na diskriminaci spotřebitelů. Cílem akce bylo prověřit, zda ze strany prodávajících nedochází k některé z forem tohoto nežádoucího jednání. ČOI provedla 102 kontrol a v 5 případech zjistila podezření na některou z forem diskriminačního jednání.
Inspekce dlouhodobě sleduje, zda na českém trhu nedochází k diskriminaci spotřebitele. V období od 2. ledna do 31. března 2019 provedla celkem 102 kontrol. Inspektoři, vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, kontrolovali také plnění povinností daných dalšími právními předpisy.
ČOI zaznamenala v 5 případech podezření na některou z forem diskriminace, což z celkového počtu provedených kontrol představuje 4,9 %. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 41 případech, tj. 40,2 % z celkového počtu 102 kontrol.
Zjištěné nedostatky
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
V 5 případech vzniklo podezření na porušení ustanovení § 6, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. Konkrétně se jednalo o 3 případy, kdy anglicky hovořícím spotřebitelům byl připočítán tzv. servis a česky hovořícím spotřebitelům napočítán nebyl. Dále byl v 1 případě realitní makléřkou odmítnut pronájem bytu cizinci a v 1 případě nebyl hendikepované spotřebitelce na invalidním vozíku umožněn vstup na výstavu TITANIC, z důvodu přítomnosti asistenčního psa, který byl spotřebitelce přidělen jako kompenzační pomůcka.
Další, nejčastější, porušení tohoto zákona se týkalo nedodržení zásad poctivosti prodeje (§ 3 v 19 případech) a neseznámení spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12 v 11 případech). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno v menším rozsahu.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2019 v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním pravomocně uložila 7 pokut v celkové výši 125 000 Kč.
Za další porušení právních předpisů v tomto období pravomocně uložila celkem 48 pokut v hodnotě 246 000 Kč.
Dále uložila zákaz prodeje na 10 kusů výrobků v celkové hodnotě 2 243,60 Kč a zákaz používání na 6 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. (14.6.2019)