H

  Ze spisů římských autorů, Catona st.: De re rustica a Plinia st.: Historia natur., jsou známy h. tvaru pytlovitého. Ve středověku se objevují...
  Na basreliefu nalezeném v Tellohu (v Chaldei) a pocházejícím asi z 3. tisíciletí př. Kr. je zobrazen harfeník; na jedné...
  Vznikla z primitivní brnkačky. Vynálezcem je pravděpodobně H. Scheibler z Krefeldu, sestrojil ji r. 1816.
  Vynálezcem je Ch. F. Buschmann, výrobce hud. nástrojů v Berlíně. Sestrojil ji r. 1822.
  Souborný název klávesových nástrojů, u nichž se tóny vyluzují mosaznými neb ocelovými volnými jazýčky, rozkmitávanými vzduchem z měchů....
  R. 1715 vynalezl kovorytec Greyl v Augspurku hasicí bombu naplněnou vodou, která se přiváděla k výbuchu střelným prachem se...
Pravlastí hedvábí je pravděpodobně Čína, odtud se jeho výroba rozšířila postupně do jiných zemí. R. 1272 zlepšil Boloňan Borghesano di Lucca...
  Chem. prvek, vzácný plyn, chemicky netečný, lehčí vodíku, objevil, nevěda o tom r. 1888 amer. badatel W. F. Hillébrand; r. 1895 opakoval H-ův...
  Je vyobrazena na jednom staroasyrském reliefu z Ninive. R. 1671 ji zavedl S. Morland do anglického loďstva.
  Získati h. chem. čistý se pokoušeli, ale marně, r. 1808 angl. chemik Davy a švéd. chemik Berzelius. Trochu nečistého h. připravil dánský fyzik...
  Pradávná olovnice ani její moderní sestra nestačí měřit přesně a rychle velké hloubky. R. 1913 navrhl něm. technik A. Behm zařízení...
  Leonardo da Vinci navrhl kol r. 1500 čelisťová h. na vytahování kamení z vody a lopatkové h. se 4 lopatkami na hřídeli, k uvolňování...
  O h. s. se zmiňuje Vitruvius v knize De architektura (asi z r. 24 př. Kr.). V Pompejích byly nalezeny h. s . s kamennou...
  Od r. 1841 se hnojí superfosfáty, asi od téže doby také síranem amonným, od r. 1870 Thomasovou struskou, od r. 1896 dusíkatým vápnem.
  Pazourkový h. je znám již z doby kamenné. Řekové a Římané znali h. s držákem dřevěným i železným. Theofilus Presbyter uvádí ve svém...
  První známý h. s. navrhl r. 1751 Francouz N. Focq. První h. s. na dřevo si dal patentovat r. 1776 Angličan Leon. Hatton. H. s. na kov velmi...
  Vyvinul se ze šalmaje poč. 17. století ve Francii. R. 1690 opatřen 2 klapkami, r. 1727 přidal G. Hoffmann z Rastenburku (Něm.) další 2...
  Snad nejstarší zmínka o bicích (věžních) hodinách je z r. 1318 v Danteově „Božské komedii“ (v „Ráji“). Kolem r. 1575 se objevuje...
  E. h. jejichž mechanismus dostává proudové nárazy z vlastního zdroje, sestrojil r. 1840 A. Bain. H. bez vlastního zdroje, jejichž ručičky...
  Vyvinuly se ze stojacích h., jakmile se začaly hotovit velmi ploché, v podobě krabic. Za vynálezce k. h. je pokládán norimberský zámečník...
  S kyvadlem se setkáváme po prvé u Leonarda da Vinci a J. Bessona (16. století), užívali ho k pohybu pump. K pohybu hodin užili...
  Kdy se po prvé objevily, není bezpečně známo, tím méně, kdo je složil z ozubených soukolí, známých již ve starověku a ze závaží, jichž se...
  Tj. hodiny bez vlastního mechanismu, jen s ručičkami poháněnými nárazy stlačeného vzduchu z potrubí řízenými ústředními hodinami, si...
  Jsou, podle všeho, vynálezem až pozdního středověku. Domnělé p. h. starověké, o nichž se zmiňuje Aristoteles a Vitruvius, byly jednoduché...
  Někdy koncem 50. aneb počátkem 60. let 8. století po Kr. daroval papež Pavel I. francouzskému králi Pipinovi Malému vodní hodiny...
  Pokládají se za vynález učiněný buď A. Kettererem nebo Dilgerem a Hummelem v 30. letech 18. století v Schönwaldu v Černém lese...
  Německý chemik a člověk mnohých plánů J. J. Becher, zřídil r. 1682, jak píše ve své Närrische Weisheit, v Mohuči hodny, které se...
  Jsou nejstarším časoměrem, užívaným již v předhistorických dobách. Nejstarší zmínka o s. h. je z doby kol r. 1100 př. Kr.,...
  Objevují se počátkem 15. století. Mají nový poháněcí mechanismus: silnou závitnicovou pružinu navinutou na tzv. „závitku“ (šneku)...
  Jsou známy již ve starověku v Číně, v Indii, v Asyrii a v Egyptě. V 7. století př. Kr. byly v Asyrii veřejné v....
  Měřící na zlomek minuty (při závodech, dostizích apod.) si dal r. 1822 patentovat v Anglii F. Fatton.
  Nejstarší, velmi primitivní regulace je známa z obrázkového technického rukopisu Villarda de Honnecourt (kol r. 1250). První vahadlová...
  R. 1818 se objevilo v amerických novinách oznámení, že byla vynalezena „parní břitva“, stroj to, sám připravující mýdlovou pěnu i...
Počátky h. se ztrácejí před 12. tisíc. před Kr., kdy pračlověk dobýval pazourku pro své rozmanité nástroje. Zprvu se omezil jen na dobývání...
  Provazová je známa již starým Řekům a Římanům; v císařské době ji lékaři doporučovali ze zdravotních důvodů.
  Vyvinuly se pravděpodobně z pravěkého hrubého nářadí zhotoveného ze stromku s osekanými kořeny. Římané užívali h. se železnými...
  Vyskytují se již v mladší době kamenné, jak dosvědčují četné nálezy hliněných n. kostěných figurek, zvířecích a lidských, i miniaturních...
  Jsou známy již z doby bronzové. Theofilus Presbyter popisuje jejich výrobu v zápustkách ve svém technickém receptáři Diversarum...
  Vynalezení se přisuzuje anglickému konstruktéru prvního parního bucharu Nasmythovi. O. h. se objevuje po prvé r. 1872 v Americe.
  Vzniklo pravděpodobně z košíkářství, pletené nádoby se omazaly hlínou a při vypalování se zjistilo, že nádoba drží i bez pletiva....
  Prvním případem hromadnější výroby byla manufaktura zřízená švédským inženýrem Ch. Polhemem (psaném též Polhammer) v Stirnsundu (ve...
  Rr. 1610 postavil A. Langenbuscher z Augsburgu h. a. hrající celé nešpory (2000 taktů). R. 1792 sestrojil opat Vogler automatické varhany...
  Nejstarším typem jsou nástroje, u nichž se tóny vzbuzují alternátory (generátory střídavého proudu). Prvním toho druhu bylo „telharmonium“...
  Nejstarší zmínka o h. je asi z r. 400 po Kr., v dopisu biskupa Synesia učené Hypathii, a to o h. se stupnicí. G. Personne de...
  Přístroj k měření rychlosti vody. Nejstarší je nejspíše tzv. „vodní kvadrant“ D. Guglielminiho z r. 1690, záležející v podstatě...