Z encyklopedie

V médiích byla publikována řada článků o roli banderovců za druhé světové války. Květen 1945 však neznamenal konec jejich činnosti, jak vypovídají následující řádky. Přinášíme pasáž z knihy Spiknutí proti republice, kterou vydalo nakladatelství Melantrich v roce 1949   Kapitola o...
V souvislosti s přechodem na elektromobilitu ve světě výrazně vzrostla poptávka po lithiu, které se využívá při výrobě baterií. Nemalé množství je ho v minerálech ložiska Cínovec a ve výsypce - odvalu hlušiny Cínovecké deponie, tedy odpadu, který vznikl těžbou cínu a wolframu...
První elektrické osvětlení v Praze se datuje rokem 1881. Krátce nato se začínají budovat první elektrárny, které zpočátku sloužily jako zdroj energie pro osvětlení, brzo však začaly dodávat elektřinu soukromým odběratelům. Páru sloužící k pohonu strojů začala během několika let nahrazovat...
Vodstvo je nesmírně důležitým činitelem v životě lidstva. Na poměrech vodstva závisí vznik a trvání lidských sídel, vodstvo, mohutný zdroj přírodních sil, podmiňuje i stupeň hospodářské jich potence. Vodní hospodářství, tj. činnost směřující k tomu, aby člověk využitkoval vodstva dle...
Pojem „vodní hospodářství“ nebýval dříve dostatečně ujasněn; teprve v posledních dobách počíná plná a správná podstata jeho býti chápána, ač se ještě zhusta užívá onoho pojmu nevhodně i v kruzích odborných. Vodní hospodářství jest soubor praktického zužitkování veškerých poznatků o vodě...
Úvod Stoupající rozvoj automobilové a letecké dopravy posledních let vynutil si zájem technického světa a národohospodářů o jeho hmoty provozní. V dobách vzniku prvých automobilových motorů zpracovávána ropa hlavně, aby získán petrolej a oleje mazavé, a benzin byl vedlejším produktem, jehož...
Když se v minulém století zdařilo přehřátý, koksárenský i plynárenský dehet rozložiti v čisté látky, bylo to podnětem nejen neobyčejně úspěšným výzkumům vědeckým, ale vedlo to i ke vzniku industrie dehtových barviv, která byla později krystalizačním střediskem, z něhož vzrostly...
Podle povahy energie, ve kterou záření zdroje přechází, dělí se z. na z. světelné, tepelné atd. Dělení toto není přesné, poněvadž se často u téhož zdroje mění původní v několik energií tvarů různých. Tak např. hořící svíce nejenom svítí, ale také hřeje, je to jak zdroj světelný, tak i tepelný....
Od Šumavy a Krušných Hor až k Tatrám rozprostírá se žírný kraj, vzdělávaný od dávnověku lidem československým, jenž proměnil lesy v ornou půdu a vytrvalou pílí, pracovitostí a ráznou podnikavostí povznesl české zemědělství k výši takové, že zaujímá nejen první místo mezi zeměmi...
Nejlevnější potraviny a spotřební zboží měli v roce 1921 Pražané, i když v různých částech Prahy byly patrné cenové rozdíly. Ze Žižkova se rozhodně vyplatilo vyrazit na nákup do centra. O něco dráž bylo ve slovenské Bratislavě, ale zdaleka nejvyšší ceny zaplatili za potraviny obyvatelé části...
Chudému lidu bývalo vždycky a všade zle a v dobách neúrody nejhůře. Ježto do nedávna nebylo drah, mohlo se k nám voziti obilí z ciziny toliko po nápravě anebo po lodích. Byla cesta netoliko zdlouhavá, nýbrž i nedostatečná, ježto sto vozů sotva mohlo dovézti tolik nákladu, co se dnes...
Alchymií (vlastně správně alchymií) nazývali staří učenci umění, ve skutečnosti však jen pokusy vyráběti drahé kovy z levnějších. Později zabývala se alchymie i jinou snahou. Pokoušelať se vytvořiti lék, který slul „kamenem mudrců“, jenž by požíváním v nepatrných dávkách zbystřoval lidský...
Má-li sdílení vědomostí míti nějaký úspěch, musí se díti za duševní součinnosti děti, a duševní součinnost jen tenkrát se dosáhne – na stupni výchovy elementární – předchází-li jí součinnost tělesná. Dětem se totiž nedostává vlastních oslovujících představ, jež mohou vzniknouti jenom...
Peníze dříve a dnes V nejstarších dobách, kdy se obchodovalo na výměnu, užívalo lidstvo jako platidla různých předmětů. Byl to zejména dobytek, ovce, kůže, polní plodiny a různé jiné produkty, představující určitou hodnotu a nahrazující peníze; ještě dnes platí některé africké kmeny dosud...
Historický úvod Pivo znali již staří Egypťané. Herodot (450 př. Kr.) vypravuje o Egypťanech, že připravovali „víno z ječmene“. Plinius zmiňuje se  o domácí přípravě piva z ječmene ve Španělsku a v Galii. Tacitus vypravuje, že pivo z obilí připravované bylo oblíbeným...
Úvod Podle historických zpráv Pliniových a Diskoridesových byl již v starověku vyráběn na Krétě, v Egyptě na ostrově Chiosu u Malé Asie pšeničný škrob. Pšenice se udržela jako jediná surovina k výrobě škrobu až do konce 18. století, nepřihlížíme-li k primitivní výrobě škrobu...
Tužky, tj. tuhové tyčinky, opatřené dřevěným obalem, vyrobeny byly po prvé v Anglii asi v polovině sedmnáctého století (1658). Tehdejší anglická tuha nejlepší jakosti, dobývaná v balvanech, byla rozřezávána v tyčinky, které se zasazovaly do dřeva. Koncem sedmnáctého století...
Korek jest vnější kůra dubu plutu, rostoucího v zemích kolem západní části Středozemního moře. Nejlepší zboží přichází do obchodu ze Španělska, zvláště z Katalonie z okolí města Gerony, kde plut pěstují v rozsáhlé míře po lesnicku. Ale též jižní Španělsko (Andalusie a Valencie),...
Ač máme zprávy, že uměnímilovné kruhy císařského Říma sbíraly mince, klademe počátek soustavného sběratelství mincí do XIV. století (Petrarca, Karel IV., Pisano). Ještě za Rudolfa II. obsahují sbírky hlavně mince antické, kterých se také týká většina vzrůstající numismatické literatury. Doba...
Historie mýdla sahá až do šerého dávnověku. Již Plinius činí zmínku o výrobě mýdla z oleje, mastku, popela a vápna, uváděje, že tvrdá mýdla se vyrábějí z týchž látek, ale s přísadou soli. Podle Plinia kupovali Římané měkká a tvrdá mýdla z Galie a Germanie, samostatně počali je...
Vzrůst vzdělanosti jest od prvopočátku provázen vzrůstem čistotnosti. Již staří egyptští kněží učili, že bůh nenávidí nečistoty, vody si vážili jako živlu životodárného, a proto též uctívali vodní zvířata, jako byl krokodýl, a vodní ptáky, jako byl Ibis posvátný. Časté koupele ukládali jako...
Ty tam jsou doby, kdy moře odstrašovalo člověka, ale přece trvalo celý starověk a středověk, než se lidé odvážili na širý oceán. Nebylo ani možno jinak, neboť tehdy ještě nebyl znám kompas, který námořníka orientuje (obeznamuje) i na volném, rozlehlém moři ve dne i v noci, v klidu i...
Původ a rozšíření Čokoláda, jak ji dnes známe, má svůj původ ve střední Americe, kde byl Inky připravován hustý kašovitý nápoj, zvaný Chocolatl (choco = pěniti, atl = voda), tím způsobem, že mezi dvěma kameny hrubě umletá kakaová zrna a obilí byly smíšeny a vařeny ve vodě a k tomu se přidávalo...
Historický vývoj Z různých pozůstatků, nářadí a zbraní předhistorického člověka, nalezených na místech jeho bývalých sídlišť a pohřebišť se soudí, že dokud nedospěl k polnímu hospodářství a chovu dobytka, živil se jednak masem, které si opatřoval lovem divokých zvířat, a jednak také...
Řemeslo pekařů opravdu nebylo lehké. Vyčerpávající noční práce u válu a u pece, v některých pekárnách až v neuvěřitelně špatných pracovních podmínkách, byla pro každého z nich přímo škodlivá. A pak v ranních hodinách, namísto odpočinku, ještě roznášeli chléb a pečivo po domech....
Když děkan Kosmas ve své Kronice Čechů popisoval Libušino poselstvo vyslané do Stadic k Přemyslu Oráčovi, uvedl, že je Přemysl pohostil chlebem a sýrem z lýčené mošny, rozložené na trávníku. Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české, též v shodě s bájemi se zmiňuje o...
Vynález mletí byl jedním z největších objevů lidstva. Byl jednou z nejdůležitějších fází přípravy chleba z obilí. Po celé dlouhé věky byly nalézány ploché kameny s vyhloubenými povrchy, na kterých se drtilo obilí. Všeobecně jsou považovány za první primitivní mlýnské kameny, za...
Archeologické nálezy a historické zprávy nás seznamují s chlebem a jeho počátky u Sumerů, Bybylóňanů, Akkadů, Chetitů, Židů, Lýdů, Kappadoků, Řeků, Římanů i ostatních národů, včetně Číňanů a Tibeťanů, ale kde Slované poznali přípravu chleba, nelze bezpečně prokázat. Jen to víme, že slova mouka...
Čili samostříl, samostřel, nebo lučiště a lučišťko. Střelná zbraň asi již ve XII. století začínají na lepší přetvořená ze starodávného a středověkého luku, jenž jsa té zbraně základem ještě zároveň s ní svorně se udržel do začátku XVI. století, a s přibráním soustavy starořímské...
Krabička zápalek, každému známá a běžná, ba všední! A přece není tomu ještě plných sto let, co první zápalka vstoupila do služeb člověka, aby mu bylo dobrou služebnicí a značně mu usnadnila a zjednodušila rozdělání ohně. Dnes vyjmeme zápalku, škrtneme o třecí plochu krabičky a již máme vzplanulý...
Zvláštními vlastnostmi se vyznačuje křemen, nerost, o který skoro nikde není nouze a který tak často na cestě odkopneme jako bezcennou věc. A přece, jak je důležitý a kolika lidem poskytuje výživy! Nejprve si povšimněme, co je v podstatě křemen. Rozpalme prudce prášek křemene např....
Je obecně známo, že technika vzniká znenáhla z tak zvané čisté vědy. Vědecké fysikální pokusy opouštějí často laboratoře fysikální, přecházejí do laboratoří technických a nakonec z nich vzniká nový praktický obor techniky. Jsou dokonce fysikové, kteří jsou přáteli jen „praktické“ fysiky, která...
Článek tohoto nadpisu mohl by se snad zdáti bezpředmětným a zbytečným. Název našeho státu jest zajisté samozřejmý a zdá se, že není nijak třeba jej odůvodňovat a zdůrazňovat.  A přece! Název každého státu má býti jeho nejkratším a nejúplnějším vystižením. Také tak skoro ve všech případech...
Činitelé v rozvoji zemědělství, velkostatky, technický rozvoj, druh polní kultury, spotřeba Zemědělství bylo vždycky hlavním zaměstnáním a zdrojem výživy venkovského obyvatelstva. Bylo to polní hospodářství i chov dobytka. Zdálo by se vám snad, že v tom nebylo velikých změn, neboť...
Zaměstnání venkovského obyvatelstva. Doba nejstarší: dědici, otroci, nevolní sedláci Z předešlých kapitol je už také zřejmé, jak se vyvíjela vrstva obyvatelstva, jež vskutku pracovala na půdě. Mluvíme-li o venkovském lidu, myslíme především na jeho zaměstnání zemědělské. Byli sice na vsi také...
Vznik šlechty a její stupně Nebylo rovnosti mezi českými lidmi ani v začátcích historické doby. Náčelník rodu měl výsadní postavení, měl moc nad členy rodu a vynikal i majetkem. Nerovnost rostla, když kmeny byly spojovány: tehdy se vzmáhala moc knížete, který však byl nucen služby svých...
Rustikál a dominikál Pozemková reforma způsobila, že náš dorost už jen od starých pamětníků bude slýchati, jak v mnohých vesnicích i osaměle bývaly panské dvory – rozsáhlé hospodářské budovy, zpravidla větší než největší selské statky ve vsi, a kolem veliké lány panských polí, obyčejně...
Příčiny zakládání nových vsí, čtyři období hromadné kolonisace vesnické Dnešní pokolení má nejlepší možnost pochopiti příčiny a význam vzniku vsí. I dnes vznikají nové vsi; od převratu v osvobozeném státě bylo založeno několik vsí nových, zejména na Slovensku, a četné staré vsi byly podstatně...
Nafta (česky skalní olej, rusky napha, německy Erdöl, polsky ropa, ropianka) jest vedle rud, uhlí a kamenné soli jedním z nejcennějších darů země. Jméno nafta je původu medského a bylo převzato Řeky. Od nejstarších dob bylo známo, že zemská kůra chová hořlavé látky organického původu všech tří...
Jednou z nejzajímavějších novinek z Českomoravských elektrotechnických závodů Fr. Křižík, nejstarších to průkopníků, na poli elektrisace drah již za bývalého Rakouska, jest právě dodaná  akumulátorová lokomotiva, č. E – 407 001, první stroj, kterým se zahajuje elektrisace čsl....
Podstata odstraňovati přirozené zbarvení textilních vláken záleží v rozkladu látek zbarvení způsobujících. Rozklad ten možno přivoditi různými metodami. Pro odbarvení tkanin původu rostlinného ustálila se praxe na používání metody okysličující, záležející v podstatě v tom, že látky...
Je uváděn v pohyb obyčejně nohou. První š. s. vynalezl Angličan Th. Saint r. 1790; jeho stroj už pracoval s nekonečnou nití. Američan Howe vynalezl člunek (r. 1845), Singer zlepšil zařízení k posunování látky. K dnešní dokonalosti dovedli šicí stroj vynálezy a opravy Wilsona, Grovera, Gibbse a...
Byla svolána na podnět Svazu národů od 4. do 21. května 1927 do Ženevy, doporučila zrušení celních hranic a uvolnění hospodářské svobody. Dodnes však výsledků není. Další konala se od 17. II. do 24. III. 1930 v Ženevě, doporučila celní mír. V Ženevě existuje od 14. V. 1928 Světová hospodářská rada....
Peněžní ústav státní, který náleží do oboru poštovní správy. Právní poměry P. s. a její činnost upravuje zákon z 23. IX. 1930, č. 143 Sbírky zák. a nař. Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí pro P. s. také předpisy o státních podnicích, spravovaných podle zásad obchodního hospodaření....
Čili štěpování jest výkon, kterým uměle se spojuje ušlechtilá část jednoho rostlinného jedince, roub, s planou zakořeněnou částí druhého jedince, podložkou (podnožím), aby společně vytvořily jednu rostlinu, a cílem r., pokud se děje u stromů ovocných i okrasných, jest tudíž přeměna pláňat nebo méně...
Dělo s několika hlavněmi, tvořícími svazek, buď vedle sebe (Nordenfeldt), nebo válcovité jako u revolveru (Gatling, Hotchkiss); v tomto případě se hlavně při střelbě otáčejí, takže se nabíjecí nálevkou vpravuje náboj do komory hlavně. U prvého systému je nabíjecí blok pevný. Nyní se...
Pistole o několika ranách, s otáčecím zařízením, jímž se po každé ráně posune nová komora s nábojem ke kohoutku, resp. k zápalníku. Vynalezen již v XVII. století; na poč. XIX. měl tvar svazku šesti krátkých hlavní, jenž se otáčel na krátké pažbičce; Colt 1835 mu dál nynější...
Je to loď hnaná větrem, který působí na kolmo stojící otáčecí cylindry (rotory), jež stojí na obou koncích paluby. Rotory mají podobnou funkci jako plachty a jsou hnány strojově oběma rotačními směry podle potřeby. Proudem větru tvoří se na jedné straně každého rotoru určitý menší přetlak, na...
Pravidelná měsíční částka, vyplácená nositelem pojištění důchodci. U stát. úředníků jmenuje se pravidelně pense, u soukr. zaměstnanců je nutno lišiti mezi r. i. v pojištění pensijním a v pojištění invalidním a starobním. Podle pens. zák. č. 26/1929 má nárok na i. r. pojištěnec, který...
A. vůbec. Původ jména jest sporný. Zosimus, nejstarší authentický chemik známý, vykládá jméno „chemie“ z názvu knihy „chéma“ kteráž jsouc prý původu božského, učila lidi zacházeti s kovy i poučovala též o síle bylin. O téže knize zmiňuje se egyptský papyrus z doby XII. dynastie...
Jest taková, po které lokomotiva se pohybuje s místa na místo, tahajíc při tom po případě i jiná vozidla, pouze následkem valivého tření kol strojových o kolejnice. Toto tření závisí především na velikosti tlaku kolového na kolejnice a tento na váze lokomotivy i toho, což na ní jest; za...
1.A., soubor tělesných, duševních, mravních i hmotných následků nemírného pití lihovin (opilství), jest častou příčinou duševní a hmotné poroby, nejmocnějším zdrojem sociální bídy. Nemírné pití alkoholických nápojů jest rozšířeno od věků po celém světě, ovšem ne všude stejnoměrně; všeobecně se věří...
Jest to přípravka, která se obdrží z mléčného tuku kravského třepáním. Tuk mléčný k tlučení másla používaný, tj. smetana, zjednává se ustáním n. odstřeďováním mléka kravského. Tlučením nedosáhne se úplného oddělení tuku od ostatních součástek mléčných, ve smetaně obsažených. Následkem...
Máslo umělé, vyrobil první franc. chemik Mège-Mouriès dospěv k tomuto vynálezu po důmyslných pokusech, k nimž vládou Ludvíka Napoleona III. byl podnícen a k nimž mu byly poskytnuty potřebné prostředky. Intence, které při tom vláda francouzská sledovala, byly v přední řadě...
Použitím elektrické jiskry k vypalování trhacích nábojů a podkopů staly se časté dříve selhávání a výbuchy předčasné skoro nemožnými, zároveň i umožněno vypáliti z velké vzdálenosti, kde dříve nutno bylo obětovati vždy tzv. ztraceného muže. Známá „pekelná brána“ (Hell Gate), obrovské...
Dle povšechného názoru jsou měkké hmoty podkožní na rozdíl od kostí, chrustavek, šlach, vazů apod., a v tom smyslu shledáváme se s tímto pojmem již v nejstarších spisech lékařských. V přesnějším smysle nazývá se tak stažitelná hmota svalů, totiž část mimo šlachy a povázky (maso...
Některé vyšší rostliny zelené, chlorofyllem opatřené, nespokojují se s pouhou anorganickou stravou, která by jim k výživě jinak úplně postačila, nýbrž mohou, kdekoli příležitost k tomu se jim udá, vyživovati se též hotovými již látkami ústrojnými. Jsou to rostliny tzv. m. čili...
Lat. z lorum, řemen, pancéř římského legionáře. Byla původně z kůže, později kožená kovem více méně pobitá aneb vůbec kovová. Legionáři zámožní měli pancéř řetízkový či kroužkový (l. hamata), jenž byl původu gallského. Byly-li kroužky kovové pokryty deštičkami též kovovými, byl to pancéř...
Jest časté vyskytování se téhož onemocnění mezi obyvatelstvem některého většího nebo menšího teritoria. E. mohou vystupovati endémicky, tj. jsouce vázány na jisté ohraničené území, anebo postupují z místa na místo, ohromné množství lidí zachvacujíce. Jestliže území, v němž e. se vyvinula,...
Jsou to stroje, které mají za účel využitkovati práci vody a přenésti ji vhodným způsobem na stroje pracovní. Má-li se vody, tekoucí v potoku nebo v řece, užíti k pohonu v-ho m-ru, nelze tento postaviti přímo do toku vody, poněvadž voda působila by jen rázem a práce její využitkovala...
Z lat. velox, rychlý, a pes, noha, česky tolik jako stroj rychlonohý nebo rychle pádící je vozidlo nejčastěji dvoukolové, tak že je udržováno v rovnováze jen setrvačností hmoty a obratností jezdce, jehož silou svalovou také se přivádí do pohybu, v nejnovější době ovšem též silou...
Spalujeme-li dříví za nedokonalého přístupu vzduchu, odchází hlavně kyslík a vodík, uhlík pak z největší části zůstává ve zbytku, který nazýváme dřevěným uhlím. Vždycky však shoří též značný podíl uhlíku a to tím větší, čím úplněji a dokonaleji vypuzujeme hmoty ostatní. Ve 100 kg na vzduchu...
Je transmissivní zařízení, kterým možno zužitkovati svalovou energii zvířat ke hnaní pracovních strojů. Pokud nebylo rozšířeno užití parního stroje, býval ž. jedinou pomůckou, kterou mohly se v činnost uváděti a v ní udržovati stroje větší, vyžadující hnací síly větší než lidské, zejména...
Jsou to motory, kterými se využitkuje hybná síla větru. V Orientě známa byla již v dávnověku, do Evropy dostala se však teprve za válek křižáckých. Uvádějí se po prvé ve Francii r. 1105, v Anglii bylo jich užíváno již před r. 1143. Konstrukce těchto kol byla ovšem velmi primitivní....
A. Vaření při uhlí. I dnes ještě poskytují kuchyňské plotny při velmi silně kouřícím topení špatné využití tepla. Podloží-li se prostředně dobré smíšené uhlí, připadá na výrobní den pro osobu k přípravě...
Palná zbraň, mající větší ráži a působící na větší vzdálenost, než ruční střelná zbraň, potřebující k obsluze více osob a mající za účel vedle personálu činiti k boji neschopným i materiál. Dělí se nyní na kanony, tj. děla s plochou drahou střely; houfnice  a moždíře, tj. děla...
V užším smyslu vojáci, obsluhující děla a pracující s nimi; jsou nyní počítání za jeden z hlavních čtyř druhů zbraní (pěchota, dělostřelectvo, jezdectvo, letectvo), a to v moderní době za zbraň technickou; musí míti přiměřený výcvik, a proto u armád s velmi krátkou presenční...
Jest buď pobřežní neb lodní. K d. pobřežnímu patří vlastně pevnostní děla, jež se nalézají v bateriích a opevněních na pobřeží, chránících vjezdy do přístavů, průplavů (Panamský) aj. Jsou zčásti obsluhována vojskem, zčásti námořnictvem. Typy děl jsou podobné jako na pevnině: dalekostřelné...
Je samočinná zbraň na podstavci, střílející náboj pěchotní pušky, zařízená na nepřetržitou střelbu (400 – 1000 ran za min.). Od ruční samočinné zbraně se liší větší vahou a užitím pásových zásobníků pro náboje. Podstata její je v tom, že se využije rozpětí plynů, vzniklých při zapálení prachu,...
Záznamy: 1 - 70 ze 95
1 | 2 >>