B

  Podle němec. arch. Dombarta, který se podrobně obíral problémem B. v., byla tato věž postavena Šuméry (Sumerové, předchůdci Babyloňanů)...
  Vyskytuje se již v 16. století, kdy se nastrkoval do hlavně a byl tam držen silnou plochou pružinou. V sedmdesátých letech 17. stol....
  První umělá pryskyřice (umělá hmota) byla vyrobena roku 1909 vlámským chemikem H. Baekelandem z fenolu formaldehydu.
  Nejstarším druhem b. je nesporně „ohňový drak“. Vznikl tím, že byl dán oheň do tlamy „draku“, polnímu to znamení (voj. standartě), užívanému...
  Kolem roku 1768 upozornil angl. chemik J. Black, že lehké měchýře by se mohly vznášet, kdyby se naplnily vodíkem (nedávno objeveným). Ital T....
  Nálezy b. dosvědčují, že je znal již raný středověk. Pružnou bandáž vynalezl r. 1663 N. Lequin.
  O barvířské technice u nejstarších kulturních národů je známo zatím pramálo. Egypťané látky před barvením mořili. Obvinovadlo mumie...
  Jsou vyrobená uměle, chemicky. Nejstarším je kyselina pikrová, získaná r. 1771 P. Woulfem z indiga a kyseliny dusičné, r. 1842 po druhé,...
  Je domovem ve východní Indii a v horním Egyptu a byla v obou těch oblastech zpracovávána jistě od dávna, kdy se tak asi stalo,...
  Lněná příze a plátno se bílily od pradávna za vlhka na slunci. R. 1785 se začalo užívat, z návodu franc. chemika Bertholleta, chloru, r....
  Nasycením uhlí vodíkem (hydrogenováním) získal první laboratorně již r. 1913 něm. chemik F. Bergius, teprve však r. 1923 byl vyroben po prvé...
  Je pravděpodobné, že již pravěcí stavitelé tzv. kolových staveb užívali k zarážení pilot (jehel) nějakého primitivního b., rovněž i...
  Objevil r. 1798 franc. chemik Vauquelin v podobě sloučeniny; čisté b. získal r. 1828 něm. chemik A. Wöhler. Je to prvek, kov, důležitý...
  Podle svědectví Vitruviova dovedli Řekové i Římané hotoviti betonové zdi a přístavní hráze litím b. do forem nebo mezi štětové stěny. Po...
  R. 1855 obdržel franc. inženýr Lamblot patent na vyztužení betonu drátěnou sítí, betonových nosníků železnými pruty a sloupů kulatými tyčemi;...
  Zavedl r. 1907 známý T. A. Edison.
  Pod tlakem: torketování vynalezl r. 1908 Vass, zlepšil r. 1914 Gersabeck.
  Podnes se vyskytuje občas tvrzení, že již ve starověku znali b. Např. že byl na jerusalemském chrámu. R. Hennig prokázal důkladným šetřením...
  Výstražné plovoucí znamení na moři, na místech nebezpečných plavbě. R. 1829 vynalezl A. Canning z Paříže b., která se samočinně...
  Chem. prvek. První jej získali (ne zcela čistý) r. 1808 angl. chemik Davy a franc. chemik Gay-Lussac s Thénardem. Čistý b. získal až...
  Jsou starým hospodářským nářadím. Zmiňuje se o nich řím. přírodopisec Plinius v své Hist. naturalis. Hotovily se zprvu z kmene...
  Znalost bronzu a jeho techniky byla podmíněna znalostí a užíváním mědi; kdežto nejstarší pozůstatky doby měděné pocházejí ze staroegyptských...
  Přístroj důležitý zejména v televizi, k odchylování elektronového paprsku magnetickým polem, sestrojil r. 1897 něm. fyzik Braun.
  Chem. prvek, objevil roku 1824 franc. chemik Balard a záhy poté něm. chemik Löwig.
  Již ze starší doby kamenné jsou známy b. kameny slouživší k broušení nástrojů rohových a kostěných. Někdy v 5. tisíciletí př. Kr. se...
  Jsou známy z pravěku, byly hotoveny z kostí, na spodu uhlazeny a na jednom konci provrtány, aby se mohly přichytit k noze. Roku...
  První vynalezl r. 1790 paříž. medailér Vanlede. V Anglii si dal patentovat r. 1823 R. J. Tyer k. b. s 5 kolečky, přední a zadní...
  Ježto čočky jsou známy z dávného starověku, nelze spojení jich v b. pokládat za nějaký vynález, aspoň ne vynález určitého jedince....
  Pokud je známo, vyskytují se první b. v hornictví, na těžném stroji. Nejstarší známé vyobrazení této b. je v Agricolově spisu:...
  Je známa již z doby kamenné, pazourková. V době bronzové se hotovily ve stř. Evropě s ostřím srpovitým, v sev. Evropě...
  Znali ho již staří Egypťané. Kotel byl znám starověkým národům na Východě a od nich jej přejali Řekové a Římané. Do Evropy se dostal nejspíše...
  R. 1455 přesunuli G. Nardi a A. Fioravanti věž „de la Magone“ v Bologni na jiné místo. Kol r. 1480 navrhl Leonardo da Vinci posunout o...
  Kladiva pohybovaná palečným hřídelem vodního kola, jednoramenná (nadhazovaná) nebo dvojramenná (stlačovaná), se objevují v pol. 13. stol....
  Sestrojil r. 1866 něm. chemik W. von Bunsen.