D

Ve starověku a středověku užívali hvězdáři trubic bez čoček. První, neurčitá, zmínka o d. čočkovém je ve spisu Rogera Bacona (asi z r. 1250): „lze průhledná media uspořádati pro oko tak, že lze...
V něm se užívá místo světelného paprsku paprsku elektronů, a místo čoček optických „čoček“ elektrických nebo magnetických a krom toho i tzv. množičů elektronů. E. d. lze vidět i ve tmě a...
  Přístroj k nepřímému měření vzdáleností opticky. Nejstarší známý d. je vynálezem G. v. Peuerbacha (z r. 1450). První d. dalekohled vynalezl roku 1781 G. F. Brauder z Aušpurku. R....
  Roku 1681 byl udělen první (anglický) patent němec. chemikovi J. J. Becherovi a H. Serlemu na „nový způsob výroby smoly a dehtu z kamenného uhlí“.
  Rozumíme-li dělem v širším smyslu zbraň vrhající hrubé střely, pak jeho původ sahá až do starověku. Děla na střelný prach se zrodila někdy ve 13. až 14. století na Východě. V Evropě...
  Zprvu se střílelo železnými šípy a kamennými kulemi, kule železné se objevují hojněji až koncem 15. století. Podlouhlých střel se užilo po prvé r. 1627 (při obléhání La Rochelle), ale bez...
  Kruhy přístrojů hvězdářských si dlouho dělili jednotlivci sami, podle vlastních metod. Jemně dělené kruhy jsou známy ze 16. stol. První známý dělicí stroj sestrojil r. 1667 R. Townley. První...
  D. chlorem zavedl r. 1775 de Moreveau; d. karbolovou kyselinou r. 1867 Colvert, d. formalinem r. 1872 Loew a d. parou r. 1880 Merke.
  Umění destilovati (překapávati) kapaliny znají teprve řečtí alchymisté žijící v Egyptě někdy v 1. století. po Kr., dovedli však destilovat jen kapaliny vroucí při vyšších teplotách,...
  Je prastarého původu, soudíc podle reliéfu z 9. století př. Kr., objeveného při vykopávkách u Ninive. Sklápěcí d. znali Řekové i Římané. Ze středověku je první zmínka o d. z doby kol...
  První d. byly postaveny v Koreji ve 40. letech 15. století. První samozapisující d. sestrojil Ch. Wren v Londýně r. 1662. Váhový d. s počitadlem navrhl r. 1726 J. Leupold....
  Dětská hračka, dosti rozšířená před svět. válkou, se objevilo již r. 1812 v Paříži, upadlo pak v zapomenutí a bylo vzkříšeno r. 1908.  
  Vynalezl, pokud známo, po prvé rakouský hodnář D. Rutschmann (později mnich p. jm. D. San Cajetano) r. 1769 pro astronom. hodiny. R. 1828 si dal patentovat d. franc. konstruktér D. Pecqueur...
  První sestrojil Edison r. 1879.
  Průsvitná stěna s obrazy namalovanými po obou stranách; podle způsobu osvětlení se mění panorama. D. vynalezl r. 1822 L. J. M. Daguerra, malíř dekorací a vynálezce fotografie...
  D. z pazourku byla nalezena v pozůstatcích pračlověka ze starší doby kamenné, asi z 8. tisíciletí př. Kr. Z mladší doby kamenné (asi 5. tisícil. př. Kr.) jsou d. pazourková...
  Již v Babyloně byla velká poutní silnice, zřízená někdy v 8. stol. př. Kr. vydlážděná uprostřed vápencovými kvádry a po stranách plotnami z brekcie a spáry byly vylity dehtem....
  Je známa již z 18. stol. př. Kr. z Egypta; k chemickým účelům byla zavedena kol r. 1750.
  Nejstarším d. je pouhá dmuchavka. K té se později přidělal měch; o takovém d. mluví Homér v Iliadě. Z tohoto d. se vyvinul měch s deskami v podobě, v jaké je znám...
  První hrubý přístroj byl patentován r. 1836 v Anglii. Prakticky způsobilejší byla již m. d. Kershawova a Colvinova z r. 1862. V Čechách byla sestrojena r. 1912 m. d. podle...
  Snad první suchý dok vůbec, k opravě lodí, byl zřízen v letech 1495-96 v Portsmouthu. První dok plovoucí sestrojil r. 1839 amer. inženýr Gilbert.
  Do 30. let min. století (19.) se dopisy vkládaly do papírového obalu, který si každý zhotovil sám a zapečetil. R. 1830 začal knihkupec Brewer v Brightonu (v Anglii) hotoviti obálky podle...
  Předchůdkyně se objevila koncem 70. let 18. století v Paříži. V nynější podobě byla navržena r. 1865 H. Stephanem, pozdějším gen. ředitelem říšskoněm. pošty, ale návrh nebyl přijat....
  Moderní bednička na dovařování a uchovávání teplých jídel má předchůdce v starožidovském koši naplněném senem, v němž se uchovávala teplá jídla připravená před sabatem....
  Dovedli je vyráběti již staří Egypťané, a to z různých poresních kamenů umělým zbarvením a leštěním. Plinius uvádí ve své Historia natur. četné recepty toho druhu. V 16. stol....
  S motorovým vozem udržovaným v rovnováze gyroskopem byly navrženy r. 1903 angl. inž. Brennanem a r. 1907 něm. konstruktérem Scherlem.
  První byla otevřena r. 1863 v Londýně, lokomotivy byly zprvu na pohon stlačeným vzduchem, r. 1899 jsou zavedeny lokomotivy elektrické.
  O polních d. přenosných, k stavbě pevností, se píše již v němec. rukopisu vojensko-technickém, sepsaném někdy kol r. 1430. Později ve spisu Ramelliově (1588) a Loriniho (1592). R....
  Plochý d., základ drakovitých letadel těžších vzduchu a stará dětská hračka, vznikl pravděpodobně v Číně. Nejstarší zmínka o něm je v Číně z r. 206 př. Kr., že se ho užilo...
  Zařízení k rozpojování a nakládání zemin, se objevuje první – parní – konstruovaný amer. inž. Ottisem, poč. 40. let min. století.  
  Teprve r. 1736 rozpoznal něm. chemik Stahl, že soli sodné a draselné (soda a potaš) jsou rozdílné věci. Čistý d. získal elektrolyticky r. 1807 angl. chemik Davy.
  Mezi sodou a draslem rozlišuje teprve v 10. století po Kr. Arab Abu Mansur Muwaffaq ve své farmakopei. Chemicky byly obě látky rozlišeny přesně až v 18. století. Zprvu se získávalo...
  Ve starověku a převážně ještě ve středověku, byl d. vyráběn kováním. Krátké kusy byly spojovány svařováním. Nejstarší zmínka o zařízení k výrobě d. tažením je v technickém receptáři...
  V Pompejích byl objeven kousek bronzového lana ze tří pramenů vinutých šroubovitě. Ve španělském korábu potopeném roku 1588 byly potápěči objeveny značné kusy měděného lana. R. 1798 začal...
  Odvodňovací trubky, uložené svisle, byly objeveny v pohřebišti starobabylonského města Uru. Římané užívali k odvodnění jednak podzemních kanálků, jednak trubek napůl vypálených, buď...
  Železniční vozidlo poháněné zpravidla šlapáním, trojkolové, si dal patentovat r. 1836 vídeňský továrník hedvábím F. A. Bernhard.  
  Jako u dalekohledu nelze zjistiti „prvního“ vynálezce ani u d., neboť myšlenka „visela ve vzduchu“. Již italský lékař Fracastoro naznačuje ve spisu vyd. r. 1538, že dají-li se nad sebe dvě...
  V něm je světelný paprsek nahrazen paprskem elektronů a čočky hmotné nehmotnými póly magnetickými n. elektrickými, kterými se elektronový paprsek soustřeďuje a láme jako p. světelný. E....
  Drožky byly zavedeny, podle zprávy Suetoniovy, již v Římě, v době Cesarově (nazývaly se vehicula teritoria). Potom se vyskytují zase až r. 1625 v Londýně. R. 1650 následovala...
  G. Gurney objevil r. 1823, že váleček vápníku se rozžhaví v proudu kyslíku do oslnivě bílého světla. T. Drummond, kapitán angl. vojska, užil tohoto světla k signalizování a později,...
  Vyrábí se ve velkém stroji, jehož konstrukci navrhl roku 1880 A. Flensburg.  
  Ve starověku se konservovalo kouřem a kamencem. Ve středověku a poč. novověku se konservuje vyvařováním v sublimátu neb v oleji. V 19. století se ukázala potřeba hromadného...
  Kol r. 87 př. Kr. dal vojevůdce Mithridatův Archelaos natřít dřevěnou obléhací věž roztokem kamence. R. 1821 navrhl franc. fyzik Gay-Lussac nátěr salmiakem a boraxem. R. 1825 navrhl J. N. v....
  Možnost ohýbati dřevo teplem zná již Theofilus Presbyter v 10. století po Kr. R. 1720 si dal Angličan J. Cumberland patentovati ohýbání dřeva ve velkém pro stavbu lodí. R. 1793 si dal...
  Známy již ve starověku různým kočovným národům.
  Velmi pevnou slitinu hliníku objevil r. 1908 chemik A. Wilm.  
  Podle Lippmannových zkoumání se začala vyrábět někdy kol r. 1300 a to nejspíše v Itálii. V Benátkách se jí užívalo nejprve k odlučování zlata. Vyráběla se destilací kamence n....
  Objev d. je přisuzován angl. chemiku D. Rutherfordovi (roku 1772), přibližně v téže době však jej objevili samostatně chemikové Cavendish a Scheele. R. 1903 vynalezli Norové Birkeland a...
  Objevují se již v mladší době kamenné. V jedné kolové stavbě byly nalezeny dřevěné dveře s čepem dole a nahoře. Jsou vyobrazeny také na vázách z doby bronzové. Otáčivé d....
  O tenoučkých listech z ušlechtilého dřeva, lepených na dřevo obyčejné (překližky), hovoří již Řek Theofrastos ve svém spisu o rostlinách kol r. 290 př. Kr. Podle historika řemesel ve...
  Objevují se nejprve v potápěčství. R. 1752 se objevuje primitivní d. p. v hornictví, chrání nos a ústa; byl zlepšen kol r. 1785 známým vzduchoplavcem Pilâtrem de Rozier. Někdy poč....
  V starokeltských sídlištích byly nejednou objeveny železné d. Od Keltů je přejali asi Římané, neboť byly nalezeny v tábořištích řím. legií. Hliněné d. se objevují v Evropě...
  Historik třaskavin Romocki objevil v středověkém rukopisu z r. 1422 o „ohněstrůjství“ recept na látku nápadně shodnou s nitroglycerinem objeveným r. 1846 A. Sobrerem....