Společnost

V masarykovském Československu mohli lidé bez domova vyhledat přístřeší v noclehárnách, útulnách a ohřívárnách, ale i v chudobincích nebo chorobincích. Svědectví, jak na tom byla s bezdomovectvím Praha za první republiky, přinesly údaje v článku „Statistika měst za rok 1930“ vydaném v roce 1933 v...
O tom, zda je byt dobrý, rozhoduje především disposice. Disposicí rozumíme uspořádání všech prostorů, které byt obsahuje, se zřetelem k jejich tvaru, velikosti a vzájemné sestavě. Disposice je různá podle toho, jde-li o byt v rodinném domě (pro jednu rodinu) přízemním nebo patrovém či o...
Letos slavíme sto let od založení samostatné Československé republiky, historie českého finančního sektoru však sahá mnohem dále. V polovině 19. století začaly po zrušení cechovního zřízení a vydání živnostenského řádu v českých zemích vznikat živnostenské záložny. V roce 1867 jich bylo již...
Světová rada míru, jež se sešla ve Vídni, se obrací na Valné shromáždění Spojených národů, jakož i na veřejné mínění a na národy celého světa. Zhoršení mezinárodní situace, k němuž došlo v průběhu uplynulých měsíců, zneklidňuje muže a ženy všech zemí a působí jim starosti. Každý si přeje,...
Starobylý význam očišťování a koupelí pro zdraví, při náboženských úkonech a sportu, vývoj pražských říčních lázní a plováren. Seznam 28 veřejných koupališť a plováren v obvodu Prahy, jejich umístění, zařízení a prostornost. Zdravotní i hospodářské nevýhody a závady vltavských plováren na...
Historie českého stavovství a parlamentarismu je dlouhá a bohatá. V následujícím přehledu jsou proto uvedeny pouze nejvýznamnější okamžiky jeho moderního vývoje. 25. duben 1848 Rakouská vláda vyhlásila první oktrojovanou ústavu (tzv. Pillersdorfova), na jejímž základě byl svolán říšský sněm. Ústava...
Zdálo by se, že v době radia, aut, aeroplánův a jiných vynálezů je vlastně zbytečné připomínati triumf techniky. Vždyť je dnes každému známo, jak celý náš život jest velmi úzce spjat s technickou prací. Veřejnost má živý zájem a obdiv pro každou novou technickou myšlenku a mnoho lidí...
Při pohledu do minulosti zjistíme, že v našich zemích jsou již od 13. století záležitosti bezpečnosti práce řešeny jako dlouhodobý proces probíhající v kulturním a hospodářsky vyspělém státě. Na rozhraní 13. a 14. století za panování krále Václava II. vznikl zvláštní horní zákoník pro Kutnou Horu,...
Projev předsedy bavorské vlády Franze Josefa Strausse dne 8. 9. 1980 v Mnichově   Jako předseda vlády této země Vás co nejsrdečněji vítám v bavorské metropoli, v Mnichově. Naplňuje mne radostí a my všichni to pociťujeme jako čest, že dnes se zahajuje v areálu olympijských her...
Projev spolkového kancléře Helmuta Schmidta dne 8. 9. 1980 v Mnichově   Před padesáti lety se konala Světová energetická konference již jednou v Německu: v r. 1930 v Berlíně, s přednáškou Alberta Einsteina o „Problému prostoru, pole a éteru ve fyzice“, s přednáškami o...
Čechy, ležící na křižovatce důležitých obchodních cest, byly odpradávna navštěvovány cizími obchodníky, vezoucími své zboží buď přímo do země nebo dále do sousedních zemí. Chtějíce proniknouti hustým pohraničním lesem, jímž byla země na všech stranách obklopena, byli obchodníci odkázáni na několik...
V anketě o doplnění agendy městského úřadu stavebního král. hlavního města Prahy dne 14. ledna 1909 přednesl stav. rada doc. Ludvík ČÍŽEK.   Sledujíce žádoucí zlepšení čistoty města vůbec a majíce na zřeteli nezměrný význam pro zdravý pobyt stálý, tj. bydlení statisíců obyvatel na území...
Na náhradách škod způsobených loňskou zimní kalamitou se vynaložilo jenom v domech spravovaných OPBH asi dva a půl milionu korun. Aby se to neopakovalo, věnujte pozornost především základním zdrojům nebezpečí a úrazů. Jsou to: střechy, okapy, chodníky, vstupní schody do domu a na dvory,...
Vynález parního stroje vnesl ke dvěma základním složkám městského života – obchodu a řemesla – dvě nové složky, které způsobily nejen úplný převrat v městské výstavbě, ale vyvolaly i rychlý vzrůst městského útvaru. Byla to jednak překotná industrialisace, charakterizovaná novou technikou...
Pětadvacáté výročí (rok 2017) Hasičské vzájemné pojišťovny je vlastně druhou kapitolou v historii. Ta první začala na sklonku 19. století, kdy se zástupci českých hasičských sborů na Moravě a ve Slezsku chopili myšlenky založit hasičskou pojišťovnu, která by poskytovala pojistnou ochranu nejen...
Vystupňované požadavky na uhlí jako surovinu podmiňují dokonalejší podchycení množství jsoucích k dispozici, jejich nejpečlivější rozdělování se zřetelem na účel použití, dopravní poměry, hospodárnost jakož i nejúspornější spotřebu. To je rozhodující pro novou úpravu zásobování průmyslu, která...
Jsou rozptýleni ve všech dílech světa počtem více než 2 250 000. Číslice ta překvapuje, zvláště při celkovém počtu čsl. národa, ježto více než každý pátý jeho příslušník dlí za hranicemi vlasti. Právem tedy např. Nár. rada čsl. v Praze jako představitel národního celku věnuje už od...
  Výbuchem války r. 1914 byl český národ překvapen. V evropskou válku, až na několik radikálů, do té chvíle nikdo nevěřil, česká ofic. politika s ní nepočítala a k ní se nepřipravovala. Velká část inteligence, vychovaná v duchu nezdravého hyperkriticismu, pokládala myšlenku...
  Československý obchod před válkou světovou či vlastně před převratem státním jakožto faktor a součást mezinárodního obchodu neexistoval. Ve skutečnosti byl český obchod veden pod firmou obchodu rakouského. Politika Rakouska-Uherska pilně dbala toho, aby nejen obchod, ale i veškeré projevy...
  „Demokracie jest samosprávou a samospráva je sebesprávou – samospráva začíná u sebe.“ T. G. Masaryk   Samospráva I. Moderní stát nemá pouze úkoly zahraniční, vojenské, policejní a finanční, nýbrž má i úkoly hospodářské, sociální a kulturní. Musí se totiž starati o rozvoj veškerého...
  Průmysl na území československé republiky postaven byl po převratu před řadu problémů, kterých dosud neznal. Pro jejich řešení, jež dálo se v době popřevratové na rychlo, potřebí bylo nových organismů. Vznikající stát měl neobyčejný zájem na tom, aby nenastala porucha v jeho...
  Ministerstvo (z lat.) nejvyšší správní úřad státní, v jehož čele stojí ministr – politik nebo ministr – úředník. Počet ministrů ve státě, jejich funkce a jejich názvy řídí se vnitřními potřebami toho kterého státu, zákony a tradicí. Avšak některá ministerstva mají téměř všechny státy;...
Záznamy: 1 - 22 ze 22