Věda a technika

Letos si připomínáme půlstoletí od zahájení výstavby JE Dukovany a uplynulo 35 let, kdy začala dodávat elektrickou energii do sítě. Připomeňme si události, které se odehrály od roku 1970. Vzpomínkou na dobu výstavby, spouštění a provozu elektrárny je kniha V polovině cesty – Jaderná elektrárny...
Představy o Sahaře jsou nerozlučně spojeny s jednotvárnou mrtvou pouští, množstvím bezútěšného písku, žhnoucím sluncem. Avšak staré pojmy a představy se hroutí, nabývají nového obsahu. Nezměnil se sice písek, nepřestalo pálit slunce. Přesto se však tvář Sahary a její poslání mění. Uplynulá...
V prvních letech osvobozené republiky zůstala přes jednotné řízení znárodněného odvětví formování organizační struktura energetiky v podstatě nezměněná; oblastní podniky vycházely i při výstavbě z individuálních a velmi rozličných způsobů obstarávání staveb, nákupu zařízení. K 1. 7. 1949 byl jako...
Často víc než celá hromada slov řekne pár čísel a faktů. Začněme tedy jimi: Vytápění Prahy dnes přispívá do ovzduší města každým rokem 24 400 tunami popílku, 63 900 tunami oxidu siřičitého a 18 900 tunami oxidu dusíku. Je to dáno především nepříznivou skladbou paliv, jež jsou...
Jak velký je fyzický výkon člověka – Klasická energetika nestačí – Energie uranu a thoria – Problémy s radioaktivním odpadem Abychom mohli odpovědět na otázku, která je nadpisem této kapitoly, tj. na otázku, zda vůbec lidská společnost potřebuje nové zdroje energie, všimneme si nejdříve...
Topení budov doznalo v minulém století netušených pokroků. Pokroky ty byly vynuceny požadavky hygienickými a stálou snahou po zjednodušení a zlevnění obsluhy topení a po zvýšení hospodárnosti jeho. Při prvotním způsobu topení krbového se palivem přímo plýtvá, neboť tu využije se jenom...
Vývoji parních strojů v době poslední dává ráz snaha, uskutečniti prakticky dříve již známou zásadu o použití přehřáté páry ke zvýšení ekonomie. Ruchu tím ve strojnictví vyvolaného zúčastnily se s různými výsledky téměř veškeré závody, stavící parní stroje. Jedna z prvých, která u...
Podmínky dané místními poměry spalovací stanici ve Vysočanech tím, že leží uprostřed průmyslové čtvrti, jejíž továrny z největší části vyrábějí si páru samy hlavně pro účely provozní i topné a potřebují páru téměř ve stejném množství po celý rok a částečně i v noci, vytyčují přímo...
Nauka o rašelině či rašelinářství jest rozsáhlý obor vědní, jehož výzkumy zasahují do různých teoretických i praktických věd. Botanikové byli první, kdo se o rašeliny zajímali, neboť význačné a vzácné rostlinné druhy, na rašelinách rostoucí, dovedly je upoutati a vášnivě lákati. Byla to řada...
Vltavská kaskáda – dílo, které za poslední století nejvíce změní tvářnost Čech Vážská kaskáda energetickou páteří nového zprůmyslněného Slovenska Elektřina určuje vyspělost našeho socialistického hospodářství. V roce 1960 budeme vyrábět šestkrát tolik elektřiny než před druhou světovou...
Pokud má člověk čas a chuť zpětně posuzovat své chování v minulosti, zjistí, že občas provedl čin, který si později neumí vysvětlit. Stává se, že občas zapomene provést to, co jinak denně pravidelně koná, např. zamknout byt, vzít si klíče, doklady nebo peníze, koupit noviny nebo cigarety. Nebo...
Naši předkové snažili se již v minulých stoletích poskytovati české mládeži příležitosti, aby mohla dosíci vyššího vzdělání, nežli na školách obyčejných. Touto snahou o povznesení vzdělanosti lidské při zápolení všech evropských národů můžeme se my Čechové právem chlubiti před celým světem. Je...
Letošního 9. května uplyne sto let od narození profesora Čestmíra Šimáně, zakladatele jaderného výzkumu v Československu.  Toto výročí si kromě početné řady jeho žáků a rodiny připomínají také nástupnické organizace Ústavu jaderné fysiky v Řeži, který profesor pomáhal založit a poté ho vedl...
Od Šumavy a Krušných Hor až k Tatrám rozprostírá se žírný kraj, vzdělávaný od dávnověku lidem československým, jenž proměnil lesy v ornou půdu a vytrvalou pílí, pracovitostí a ráznou podnikavostí povznesl české zemědělství k výši takové, že zaujímá nejen první místo mezi zeměmi...
I. Předhistorické počátky mechaniky Mechanika jest nejstarší ze všech věd přírodních. Jí se člověk učil znáti prakticky již tím, že stal se člověkem a že počal používati svých rukou k práci. Spolupráce mozku lidského a rukou stvořila první pokusy mechanické, neboť v ruce své nalezl...
Dopis, jehož překlad z latiny uvádím níže, napsal exjesuita Josef Stepling a poslal P. Ignáci Musilovi (rovněž exjesuitovi) do Hradce Králové, kteréžto místo v té době se měnilo v pevnost, v níž byla zřízena skladiště prachu. Tento dopis známe jednak z „Josephi Stepling...
Snaha po racionelním využití všech přírodních sil směřuje v prvé řadě k využití jednoho z největších zdrojů energie – k využití energie tekoucí vody. Úkolem tohoto článku by bylo poukázati na to, co ve stavbě hydrocentrál a specielně vodních turbin bylo vykonáno našimi inženýry,...
V českých zemích lze vysledovat úsilí o bezpečnost práce již v 19. století, kdy dochází k bouřlivé industrializaci. České země se stávají průmyslovou baštou Rakousko – Uherska. Zejména šlo o parní stroje, stavebnictví, strojírenství, důlní a hutní výrobu, textilní továrny a cukrovary. S rozvojem...
Ohlédneme-li se o 200 let dozadu, vidíme ve světě technický a hospodářský rozmach, jaký nemá obdoby v dějinách. Lidstvo se dostalo v této době do zvláštní historicky jedinečné situace, charakterizované takřka lavinovitým rozvojem vědy a techniky. Je to jako záblesk světla v temnotách...
Sto let uplynulo od okamžiku, kdy nastoupil František Křižík svou životní pouť. Dnes, kdy z odstupu hodnotíme jeho dílo, máme před sebou život naplněný prací, odvahou a vytrvalostí. Křižík byl průkopníkem, vynálezcem, podnikatelem, dobrým člověkem a mužem, který ve své době bojoval...
1897 – 1937 několik jubileí O jarním veletrhu sešli se k obvyklým poradám jarním členové elektrárenské skupiny ESČ. Před čtyřiceti lety, kdy zájem technické i širší, hlavně pražské veřejnosti upoutaly debaty o pražské elektrárenské otázce, elektrotechnici, nepočetná skupina, neměli tehdá svého...
Jsou úsloví, rčení i pořekadla, která všichni známe a někdy jich i užíváme, ale jsou v nich slovní spojení, jejichž původní význam i vznik nám dnes stále více uniká. Tak třeba každý ví, že když přijde březen, za kamna vlezem. A zůstaneme tam pro jistotu i v dubnu. Ale zkuste to. Víc než...
Vodní poměry v Čechách, jež tvoří jednotný vodopisný celek, byly upravovány již od středověku odborníky, znalými nejen zásad vodního stavitelství, ale dbalými i účelového hospodaření vodou, s hlediska širšího. Vodní stavitelé jihočeští jako mistr Želízko, Josef Štěpánek z Netolic,...
_Z historie 1906_CI_SABLONA.pdf 
Úvod V roce 1987 zpracoval Český statistický úřad obsáhlou studii o výzkumné a vývojové základně (VVZ) k 31. 12. 1986, která tvořila jednotnou soustavu výzkumných a vývojových pracovišť v rámci ČSFR a ČSR. Zahrnuje výzkumná a vývojová pracoviště bez ohledu na jejich územní...
Zprávy o týdenních schůzích Spolku architektův  a inženýrů v král. Českém v listopadu 1903 Pan arch. Züngl podal 6. 11. zprávu o sjezdu odborníků pro topení a větrání na výstavě v Drážďanech, kamž vyslán byl jako zástupce obce Pražské.  Z obsáhlé, do detailů...
Jest všeobecně známo, že české země oplývají velkým nerostným bohatstvím a pokud se množství různých nerostů týče, vyrovná se jim málokteré stejně velké území na světě. Přesto však ani v Čechách, ani v sesterské Moravě a Slezsku nemáme solných ložisek, takže tento důležitý nerost nemohli...
V poslední době několikráte bylo poukázáno velmi oprávněně na to, že letectví u nás dopracovalo se jistého úspěchu a předskoku před ostatními nástupnickými státy a vydobylo si určitého uznání, a je to zejména jeho mladý vývoj, na který bývá upozorňováno. Nebylo u nás letectví před válkou, jeho...
Udržovala se pověst, že za nejdávnějších dob bylo docíleno podzemní spojení mezi chrámem boha Slunce a královským palácem, které vedlo napříč pod Eufratem. Tato zkazka, ničím nedoložená, patří do říše báchorek, protože technické prostředky k takovému podniku lidé měli stěží teprve v 19....
Každého v životě něco láká a baví. Jeden o ženskou přízeň se uchází a jiný zase ve vědění a múzách hledá potěšení. Pan Krištof Bergner zvolil to druhé. Vášnivě propadl kunstu chemickému. Ačkoliv se již 18. věk chýlil ku konci a věda dělala mnohé pokroky, objevy a zbavovala se tmářství, věřil,...
Aktuální požadavek dne – Hospodárnost ve spotřebě elektřiny Vážený odběrateli elektřiny! Ráno se probudíte a otočíte vypínačem rádia. Do nového dne vás vítá hudba, rozcvička, zprávy z domova i ze zahraničí… Mezi těmito pořady uslyšíte na stanicích Praha a Hvězda hlášení o situaci...
Stoupající spotřeba energie si vynucuje stavbu zásobníků plynu a oleje. Autoři J. Reiss a G. Schaumburg obsáhlým přehledem seznamují se zřizováním podzemních zásobníků pro uskladňování těchto paliv. Nadzemní zásobníky mají omezený objem, jsou velmi drahé a nejsou bezpečné proti poškození. Proto...
Obsah: Návrhy vorové železnice pro přepravu vorů přes zdymadla, jezy a hráze údolní na tocích se značně kolísajícími stavy vodními, vyznačující se dopravou vorů na sucho po nakloněné rovině s přímým přechodem přes suché temeno neb vratnou tratí protispádem do spodní vody pomocí vorového vozu,...
Oficiální název je městská potrubní pošta. Samozřejmě v našem hlavním městě, lépe řečeno pod jeho dlažbou. Obstarává vpravdě takřka bleskovou přepravu zásilek. Spojuje 31 poštovních úřadů a 16 dalších účastnických stanic. Délka potrubí – 60 km, rychlost pouzdra – 10 metrů za vteřinu. O provoz...
Na Wilsonově nádraží pod Rajskou zahradou na Žižkově byla během roku 1929 vystavěna nová teplárna, jejímž účelem je vytápění vlakových souprav připravených k odjezdu, nádražních budov Wilsonova nádraží, ředitelství Praha-Jih, nacházejícího se pod Wilsonovým nádražím a v budoucnosti i...
1. Škodovy závody od založení do zakcionování podniku Dne 12. června 1869 koupil Emil rytíř Škoda plzeňskou pobočku strojírny v Sedlci hraběte Ernsta Waldsteina a po celých třicet let byl výhradním majitelem závodu. Je dále nazýván „zakladatelem“ Škodových závodů. Titul rytíře – dědičný –...
Pro dopravu telegramů mezi poštovními úřady a telegrafní ústřednou používá se obyčejně telegrafních zařízení Morseových, Hughesových, nebo dálnotisku, případně sdělování telefonického. Jde-li o velká města neb velká obchodní střediska s velkou hustotou dopravy, pak tyto dopravní prostředky...
Naše největší síly vodní nalézají se na řekách splavných pro lodi a vory a tato okolnost vyžaduje tudíž takové vyřešení problému přepravy plavadel a vorů přes vysoké stupně, při němž se vodou co nejvíce šetří. Ponechávajíce dnes úkol přepravy lodí prozatím stranou, obracíme se zvlášť ku přepravě...
Dále uvádíme projev prof. Ing. Dr. h. c. Vladimíra Lista, DrSc., který přináší osobní zkušenosti a názory zkušeného pedagoga, zejména z předválečné doby. Podněty k vyučování na technice Prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List, DrSc.   Na vyzvání předsednictva dovolím si svými zkušenostmi...
Snahy o rozvoj racionálních věd na Moravě mají kořeny již v prvé polovici 18. století. Z podnětu svobodného pána Františka Šubíře z Chodině byla v roce 1725 v Olomouci zřízena Akademie s vyučováním práv, řečí, tance, jízdy a šermu a inženýrského umění, „které jest,“...
Nedaleko Bruské brány vzhůru při stromořadj, gež se táhne ke Strahovské, giž dohotowuge se železnokolegni silnice, a mjsto gakého popisu připomíná se tjm, že mnohem lépe se může giž sama uvidět. Pražské poštovské noviny dne 9. září 1830   Ano – již kolem roku 1830 budovala se z Prahy...
Ústřední topení parní nebo vodní vytápí jeden objekt nebo několik traktů z jednoho zdroje. Topení, které vytápí na dálku celé městské čtvrti a dodává páru nebo horkou vodu do jednotlivých domů z podniku, který nazýváme „teplárna“ jmenujme topením okrskovým. Tato teplárna prodává tepelnou...
Často víc než celá hromada slov řekne pár čísel a faktů. Začněme tedy jimi: Vytápění Prahy dnes přispívá do ovzduší města každým rokem 24 400 tunami popílku, 63 900 tunami oxidu siřičitého a 18 900 tunami oxidu dusíku. Je to dáno především nepříznivou skladbou paliv, jež jsou...
Dopravní otázky tvoří jádro výstavby Prahy. Dopravní plánování jest v Praze úspěšně řešitelné uplatněním těchto zásad: 1. Vyhověti tvaru území tomu odpovídajícími stavbami. 2. Vypořádati se při uliční síti se železničními stavbami uvnitř. 3. Soustřediti zachování historického rázu částí města...
Současný stav Dnes je v Praze kolem 7500 domovních a blokových kotelen, asi deset sídlištních výtopen neboli velkých kotelen v samostatných objektech pro dálkové vytápění celých sídlišť a tři teplárny, které současně vyrábějí elektrickou energii. Nicméně velká většina pražských bytů...
  V hospodářském životě lidí a států lez pozorovati trojí základní způsob, jímž se nabývá statků a majetku, zemědělství, průmysl a obchod. Zemědělství či prvovýroba obdělává půdu a těží z ní plodiny a hlavní potraviny; počítá se k němu vlastní orba a mimoto chov dobytka a...
Záznamy: 1 - 46 ze 46