EU

Více než sto lídrů evropského byznysu z 35 zemí zastupujících 40 evropských zaměstnavatelských svazů a 20 milionů firem projednalo témata klíčová pro byznys a nadcházející institucionální období.   V Helsinkách se pouhé dva týdny před zahájením předsednictví Finska v Radě EU bavily špičky...
Členské státy EU se dohodly na podrobnostech toho, jak zjednodušit pravidla DPH platná pro prodej zboží přes internet,  a také na tom, jak zajistit, aby se do potírání daňových podvodů aktivně zapojila internetová tržiště. Komise tuto dohodu přivítala. Nová pravidla zajistí hladké zavedení...
Unie kapitálových trhů odstraňuje překážky pro přeshraniční investice, a je tak významným projektem jednotného trhu. Zachování růstu v Evropě, investice do inovací a podpora globální konkurenceschopnosti EU jsou součástí ambicí Junckerovy Komise. Cílem unie kapitálových trhů je současně směrovat...
Evropský parlament schválil zřízení prvního mechanismu EU na prověřování přímých zahraničních investic z hlediska bezpečnosti a ochrany strategických sektorů Unie. Na základě nařízení, které plénum schválilo poměrem hlasů 500 pro, 49 proti a 56 se zdrželo hlasování, by se u přímých zahraničních...
Prostřednictvím Evropského týdne chce Evropská komise jednak zvýšit povědomí o široké škále příležitostí spojených s odborným vzděláváním a přípravou, jednak povzbudit více lidí k tomu, aby se zapojili a dozvěděli se, co tento typ vzdělávání může nabídnout. V letošním ročníku bude důležitým tématem...
Až do 14. prosince 2018 mají české univerzity možnost podat si přihlášku do prestižní sítě sdružující evropské univerzity, které nabízejí kvalitní překladatelské magisterské studijní programy. Síť European Master's in translation (EMT) byla založena v roce 2006 z iniciativy Generálního ředitelství...
Evropská komise zveřejnila první zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství. Ze zprávy vyplývá, že opatření evropských orgánů pro hospodářskou soutěž mohou zemědělcům pomoci získat lepší podmínky při prodeji výrobků velkoobchodníkům a družstvům. Eurokomisařka odpovědná za...
Faktory, které stojí za mzdovou diferenciací, jsou různé: ženy častěji pracují na částečný úvazek, v podnicích se potýkají s fenoménem „skleněného stropu“, pracují v odvětvích s nižšími platy nebo musí často převzít primární odpovědnost za péči o své rodiny. Ženy v Evropské unii stále vydělávají v...
Evropská komise schválila investiční balíček ve výši 243 milionů eur z rozpočtu EU na projekty v rámci programu LIFE na podporu přírody, životního prostředí a kvality života v rámci snahy o to, aby Evropa v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství. Finanční prostředky EU z...
Evropská komise představila nový nástroj, který má všem školám v EU a také v Rusku, Gruzii a Srbsku pomoci vyhodnotit, jak využívají digitálních technologií pro výuku a učení. V EU získá 76,7 milionu studentů a učitelů v 250 000 školách dobrovolný přístup k nástroji SELFIE - Self-reflection on...
Komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+  na rok 2019. Z očekávaného rozpočtu ve výši 3 miliard eur půjde 30 milionů eur na vytvoření sítě evropských univerzit.  Jde o novou iniciativu, kterou vedoucí představitelé Evropské unie schválili vloni v listopadu na...
S blížícími se evropskými volbami a v kontextu diskuze o budoucnosti Evropy Evropská komise představila změny, které hodlá zavést v tvorbě evropských politik. Její snahou je soustředit omezené zdroje na menší počet aktivit a naplňovat své politické priority efektivněji. Ve svém dnešním sdělení se...
Evropská komise představila 23. října 2018 svůj pracovní program na rok 2019, v němž stanovila tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených legislativních návrhů, aby tak Komise realizovala svých deset politických priorit, dále přijmout menší počet nových iniciativ, jež...
Pouze jeden rok od zahájení činnosti Evropské bateriové aliance je zaveden akční plán Komise, staví se první pilotní výrobní zařízení a byly oznámeny další projekty, které pomohou EU stát se hlavním aktérem ve strategické oblasti inovací a výroby baterií. Baterie budou pro automobilový průmysl ve...
V současnosti pochází z Evropy přibližně jen 25 % všech filmů nabízených v EU online jako video na vyžádání. Existují databáze jednotlivých členských států, avšak žádná databáze evropská, a to navzdory tomu, že Evropa zaujímá ve světové kinematografii významné postavení: v letech 2007–2016 v ní...
Všichni osmnáctiletí obyvatelé EU se pak budou moci do 11. prosince 2018 přihlásit do soutěže o jízdenku, se kterou budou moci v době mezi 15. dubnem a 31. říjnem 2019 cestoval po Evropě. Do prvního kola iniciativy DiscoverEU se zapojily tisíce mladých lidí, kteří vytvořili jednu velkou, skutečně...
Fond Breakthrough Energy Europe propojuje veřejné finance s dlouhodobým rizikovým kapitálem a tím umožňuje, aby se výsledky výzkumné a inovační činnosti dostaly na trh rychleji a efektivněji. Díky kapitalizaci ve výši 100 milionů eur se může fond zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů a...
Ve zveřejněném Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2018, který vydává Evropská Komise, se uvádí, že členské státy dosáhly dalšího pokroku a přiblížily se cílům EU stanoveným pro rok 2020. Evropská komise podporuje členské státy při zajišťování toho, aby jejich vzdělávací systémy dobře plnily...
Evropská komise předložila 10. 10. zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii, a vyzývá Evropský parlament a Radu, aby urychleně dokončily svou práci na prioritních iniciativách v této oblasti. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris...
Evropská komise poskytne z rozpočtu EU na zemědělství 172,5 milionu eur na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i na ostatních světových trzích. V příštích třech letech se uskuteční 79 kampaní, které se zaměří na rozsáhlou řadu produktů, jako jsou mléčné výrobky, olivy a...
Celková míra důvěry v trhy sleduje od roku 2010 pozitivní trend. Nicméně ze zprávy vyplývá, že pouhých 53 % spotřebitelů důvěřuje tomu, že podniky v odvětví služeb dodržují pravidla ochrany spotřebitele. U zboží je hodnota pouze mírně vyšší (59 %). Ve srovnání s rokem 2016 se důvěra spotřebitelů...
Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o druhém návrhu Komise na další rozšíření seznamu uznaných rakovinotvorných látek na pracovišti. Díky této dohodě se směrnice o karcinogenech a mutagenech bude vztahovat na dalších osm chemických látek, včetně výfukových plynů z dieselových motorů. Komisařka...
Biohospodářskou strategii avizoval předseda Juncker spolu s místopředsedou Timmermansem v prohlášení navazujícím na projev o stavu Unie v roce 2018 coby jeden ze způsobů, jak hodlá Komise nastartovat růst, tvorbu pracovních míst a investice. Snahou je zdokonalit a zintenzivnit trvale udržitelné...
Záznamy: 1 - 23 ze 23