Zeměpis hladu

V roce 1943 se sešli delegáti Spojených národů v Hot Springs, aby diskutovali o problémech výživy a podepsali protokol, jímž se zavazují usilovat o zvýšení životní úrovně a zlepšení výživy koloniálních národů. Delegáti však ani zdaleka nedovedli uvážit, jak velký a složitý je jejich...
Uplatnění vědy a techniky při řešení problému hladu je neobyčejně široké. Je jisté, že právě věda může ke zvýšení produkce potravin přispět natolik, že potřeby výživy celého lidstva mohou být úplně uspokojeny. Tento příspěvek vědy by mohl být ještě větší, kdyby badatelům v biologii více...
Není pochyb o tom, že uplatňováním správných zemědělských metod a rozšířením osevních ploch je možné uspokojit potřebu výživy vzrůstajícího počtu obyvatel na světě a zabránit tak, aby malthusovský strašák znovu nestrašil budoucí pokolení. Největší optimisté, jako Colin Clark, dokonce připouštějí,...
Technologické postupy, jimiž zemědělská věda umožňuje značný vzrůst produktivity půdy, jsou různé: a) větší používání hnojiva; všeobecné uplatňování ochranných kultur a všeobecné zlepšení postupu konservace půdy; b) všeobecné používání druhů s vysokým výnosem, jako hybridní druhy kukuřice,...
Díváme-li se na světovou mapu hladu a posuzujeme-li činitele, kteří ovlivňují jeho rozvrstvení – to je to, co jsme dělali v druhé části této knihy, zjistíme závažnou skutečnost: kolektivní hlad je zjev sociální, způsobený nesprávným využitím přírodních možností a zdrojů nebo špatným...
Výraz „železná opona“, vymyšlený krátce před koncem války dr. Goebelsem a propagovaný po válce Churchillem, se rozšířil po celém světě. Tento výraz chce vyjádřit neprostupnost nejpevnější hranice na světě, která zemi rozděluje na dvě hospodářské polokoule a Evropu rozděluje na dvě „rozdílné části“...
Postoj spojeneckých velmocí k zemědělské politice v Německu měl rovněž vážné hospodářské následky, neboť velmoci z počátku odmítaly provést v zemi asanační reformu; později se pro ni rozhodly, avšak příliš pozdě a velmi skoupě. Rusové ihned po kapitulaci německých vojsk přistoupili...
V každé evropské zemi měl hlad po válce zvláštní ráz, avšak v Německu byl tento problém nejhorší a také nejobtížnější. Když se v Německu usadilo vrchní velení spojeneckých okupačních armád, domnívalo se, že bude možné zásobovat německé obyvatelstvo z místních potravinových...
V Holandsku byl obraz hladu ještě horší než v Polsku, zvláště v posledním roce války, v zimě 1944 – 1945. Na podzim 1944 osvobodili spojenci jižní Holandsko a pronikli na německé území. Severní část holandského území s velkými městy jako Amsterodam, Rotterdam a Haag nechali...
Jakmile Německo přepadlo různé země Evropy, ihned v nich zavedlo svou politiku „organisovaného hladu“. Ústřední myšlenkou této politiky třetí říše bylo „vytvořit“ jakýsi „vzor“ omezené výživy pro národy Evropy, mezi něž rozdělovali – vycházejíce ze svých politických a vojenských cílů – hubené...
Z příkladů, jež jsme uvedli, je možno si učinit všeobecnou představu o tom, jak vypadala vyživovací situace v Evropě v době, kdy se připravovala velká světová válka, v době, kdy Německo bylo opatrné a činilo přípravy k uskutečnění Spenglerových předpovědí o rozhodujících...
Španělská občanská válka, která vypukla v roce 1936, vyživovací situaci v zemi značně zhoršila a na pozadí chronického hladu se začaly ostře rýsovat dramatické scény akutního hladu. V posledních dvou letech španělské občanské vláky trpělo Španělsko stejným hladem jako Evropa za první...
Německý filosof Oswald Spengler měl v roce 1929 v Hamburku projev, v němž velebil hospodářský vzestup Německa a žádal, aby se Německo znovu připravovalo k řízení světa. V nacistickém puči z roku 1933, který umožnil Hitlerovi uchopit se moci, viděl Spengler uskutečnění...
V polovině 18. století tvrdil Montesquieu, že „Evropa je jediný národ, tvořený svazkem několika národů.“ Optimistické tvrzení slavného francouzského filosofa – existenci tzv. politické jednoty Evropy – radikálně vyvracejí politické a sociální skutečnosti, které se na evropském kontinentě udály...
Politika náboru domorodých pracovních sil má ještě dvě stránky, které jsou vážnou obžalobou koloniálních metod. Jedna z nich je v tom, že byla omezena plocha půdy, kterou mohou obdělávat domorodci, druhá v tom, že domorodci musí platit daně v penězích. Omezováním půdy bylo...
Černá Afrika, v níž živoří černošské obyvatelstvo kontinentu, se rozkládá od hranic Sahary až k mysu Dobré naděje. Její obyvatelstvo tvoří vlastní černoši – súdánští a bantuští, dále Negrillové (trpaslíci), Hotentoti a Křováci. Na této obrovské rozloze, pokryté nejrůznějšími druhy...
Tak se vytvořil obchod s otroky, který byl, jak jsme to již viděli u G. Price, hlavní příčinou koloniálního neúspěchu Angličanů na Antillách a hlavní příčinou neúspěchu veškeré evropské kolonisace v Africe. Nedůvěra domorodců a jejich neochota spolupracovat s Evropany při obdělávání...
Jedním z nejstarších autentických dokumentů dějin všeobecného hladu je slavný „Hladový kámen“, nalezený na grafitovém náhrobku u prvního vodopádu Nilu. Na tomto náhrobním kameni je popsána historie strašného hladu, který řádil v Egyptě za vlády Tozorthrusa asi 2000 let před naším...
Tato opatření měla však nepatrné výsledky a od prosince 1941 po útoku na Pearl Harbor začala produkce potravin postupně klesat. Je pravda, že okupací nových rozsáhlých území získalo Japonsko další zdroje výživy, ale většina těchto oblastí byla tak zpustošena, že bylo třeba se starat především o...
Průmysl hladu nejen hlad neodstranil, ale naopak situaci zhoršil, protože vznikla nová třída chronicky hladovějících – průmysloví dělníci. Abychom ukázali, jak ohrožuje dělnickou třídu nedostatečná výživa, stačí, podíváme-li se na výsledky pokusu, který provedl Císařský ústav pro výživu...
Při prvním dotyku s průmyslovou civilizací Západu japonský lid objevil, že k tomu, aby se vymanil ze zajetí hladu, by mohl najít prostředky méně nelidské, než byla masová vražda novorozeňat a milovaných rodičů, a že by své problémy mohl snáze rozřešit použitím západní techniky. Tento...
Hlad, tato sociální síla, je schopen zavést lidské skupiny na nejpodivnější cesty a slepě je hnát, kam mu libo, jakmile jen pro ně vysvitne naděje, že mohou jakýmkoli způsobem uspokojit potřebu jídla. V rozsáhlé monsunové oblasti na Dálném Východě žije zvláštní lid, který ve svém sociálním...
Životní podmínky v Indii vyplývají z přirozeného vývoje její primitivní sociální organisace, z tyranie dřívějších brahmanů, kteří v indickém středověku despoticky vládli příslušníkům jiných kast. Velká odpovědnost padá také na Angličany, kteří značně přispěli k tomu, aby se...
Podívejme se nyní, jakým způsobem skutečně zasahují přírodní činitelé – všeobecně pokládání za jedinou příčinu úpadku – do společensko-ekonomické struktury indického lidu. Vypočítáme-li poměr mezi 450 miliony obyvatel Indie a mezi její rozlohou, která odpovídá dvěma třetinám rozlohy Spojených států...
Chronický hlad je jednou z hlavních příčin strašných indexů úmrtnosti v Indii, které se mohou srovnat pouze s indexy v Číně. Oficiální statistiky hodnotí všeobecnou úmrtnost v Indii přibližně na 24 z 1000. Avšak demograf Chandrasekhar má za to, že toto číslo je daleko...
Indie, tento přelidněný subkontinent, který na 3 % celkového povrchu zeměkoule soustřeďuje 20 % obyvatelstva světa, se na první pohled zdá živým argumentem pro neomalthusovské teorie. Fakt, že 450 milionů jejích obyvatel žije ve stálé a chronické podvýživě a je periodicky vystaveno účinkům hladu, a...
Čínské zemědělství bylo vybudováno jako kultura oasy – kultura malých rozměrů a velké úrodnosti. Takové také stále zůstávalo. Zemědělské obce se rozvíjely, ale zůstaly přitom od sebe isolovány a každá se zabývala intensivním obděláváním pozemků své oasy. Když se obyvatelstvo rozrostlo nad určitou...
Není již třeba odvolávat se na temné působení přírody, která zrychluje přírůstek jedinců záhadným způsobem vždy, kdykoli je určitý druh ohrožen zánikem. Není v tom žádná záhada, neboť živočišný metabolismus se stará o udržení této funkční rovnováhy. Řekli jsme si, že psychologický postup při...
Růst obyvatelstva je nakonec určován dvěma základními činiteli: plodností a úmrtností. Celý vývoj populace je ovlivňován jedním z těchto dvou činitelů. Hlad nutně vyvolává zřejmě zvýšení indexu úmrtnosti, a proto se vždy mělo za to, že působí podobně jako válka a pohromy, tedy jako složka...
Zdánlivá přelidněnost Číny je nepochybně nejvýznačnějším rysem sociálního profilu této země, který více než co jiného zaviňuje hlad. Přebytek obyvatelstva v Číně je na první pohled tak strašný a tlak na půdu proto tak veliký, že ti, kdo se touto otázkou zabývají jen povrchně, přisuzují mu...
1 | 2 | 3 >>