Třicatero krás ženy

O ženách toho bylo napsáno mnoho, jsou vděčným tématem po tisíciletí a bude tomu tak i nadále. Obdivují je básníci, mudrují o nich filozofové, jsou inspirací pro malíře, spisovatele a další umělce, průmysl zboží určeného především pro ženy dnes zaměstnává statisíce lidí. Řada z nich vstoupila do historie v dobrém, ale i ve zlém slova smyslu. Existují stovky citátů a přísloví od antiky až do současnosti věnovaných lepší polovičce lidstva.   Vybrali jsme jich několik, jak jsou publikovány ve Velkém slovníku citátů a přísloví, který vydala Academia.

Vždy nestálý a měnlivý tvor je žena. Vergilius

Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce. Talmud

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Demokritos

Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, který zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě, v senátě. L. N. Tolstoj

Ženy podněcují v mužích touhu vytvořit veledíla a překážejí jim v jejich realizaci. Wilde

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. Rousseau

Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže. Ebner-Eschenbachová

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se. Spurgeon

Sto mužů může založit tábor, ale jen žena dokáže vytvořit domov. Čínské

Žena v domě je neštěstí, ale ochraňuj ji Bože, pod každou střechou. Perské

Jaká je tedy žena matka, manželka, milenka, dcera, sestra, babička, umělkyně, vědkyně nebo hospodyně. Pokus o odpověď dává kniha Třicatero krás ženy s podtitulem Analytický rozbor jejich dokonalosti a nedostatků. Jejím autorem je A. Debay a v českém překladu vyšlo v roce 1905 první vydání, druhé v roce 1908. Z něj budeme v příštích dnech a týdnech otiskovat postřehy tohoto znalce ženské krásy.

 

Třicatero krás ženy

Zdvořilost – Dvornost – Roztomilost Ku pochvale žen třeba zřejmě se vyznati, že ženy od přirozeností své chovají v sobě zdvořilost, dvornost, dobrý způsob a jemnou řeč, což vše k mravům v takovém jest poměru jako dokonalost k dílu samému. Muž ovšem také nabývá těchto vlastností,...
Ctnosti domácí – Dobrotivost – Pořádnost – Práce Zvláště stkví se žena svými ctnostmi v domácnosti; v tom největší její chlouba. Jest skromná a cudná a chová v sobě poklad nevyčerpatelné dobrotivosti. Jsouc plna pozornosti a ohledů pro všecky osoby svého okolí, dovede buditi lásku a...
Vždycky se přeháněly i chyby i přednosti ženiny; ze spisovatelů, kteří touto látkou se zabývali, jedni chtěli na jisto postaviti povýšenost ženinu nad muže, jiní hleděli dokázati, že daleko zůstává za mužem. A pro toto upřilišování na obou stranách otázka jest posud nerozřešena. Podle našeho mínění...
Abychom dokonale poznali a dovedli oceniti ženu, jest nám studovati její úlohu, kterou hrála ve vzdělanosti jak starověké, tak moderní, jakož i v různých obdobích vzdělanosti. Tuto studii provedl již „ex professo“ akademik francouzský Thomas ve své „Studii o ženách“. A nemůžeme přičiniti...
Jest tedy rozumová rovnost mezi mužem a ženou; v mnohých okolnostech vyniká žena nad muže; a tato její převaha zakládá se na její ústrojnosti. A poněvadž obrazotvornost jest panující částí ducha u žen, jest tím také slovník jejich mnohem širší nežli u muže. Kde skutečný vzor nemohl by jim...
O výchově II. A když nadchází doba vdavek pro slečny takto vychované, bývá to často doba trpkého zklamání; neboť daleko jsouce toho přihlížeti do budoucnosti, jaká bude, hledí na ni stále brejlemi své obrazotvornosti. Tak jedny bývají polapovány do manželství jako do tenat, jiné vrhají se do něho...
O výchově. Skoro u všech národů, jak starých, tak moderních, výchova ženy byla vždy velice nedokonalá, kdo jen poněkud přemýšlí o věci samé, dochází k poznání, že ve všem a všude jeví se vliv silnějšího pohlaví, které chce udržeti pokolení slabší na sobě závislé. Na jedné straně vidíme...
Ústrojnost duševní. – Schopnosti rozumové. Jestliže mozek jest ústrojem myšlénky, jestliže souhrn rozumových schopností jest v přímém poměru ku pravidelnému rozvoji a k výkonům tohoto ústroje, žena přitom nezbytně má býti rovna muži, i co se týká rozumnosti, neboť fysiologická anatomie...
Ústrojnost tělesná.  Žena tělesnou svou ústrojností není nikterak na stupni nižším, jak někteří filosofové tomu chtěli, poněvadž nebyli ani anatomy ani fysiology, naopak ve všech kusech podobá se muži, až na ústroje, které právě tvoří její ženské pohlaví; za to v rozvoji a jemnosti...
Ňadra – V pravém opaku k mínění našich dob, jež vzniklo ze záludné mody nositi šněrovačku, ňadra mají býti širší u svého vrcholu nežli na své základnici, aby volně v nich místo mělo srdce a plíce, tyto nejnebezpečnější ústroje pro život. A z ňader vyrůstají a vyvinují se ony dvě...
1 | 2 >>