Třicatero krás ženy

O ženách toho bylo napsáno mnoho, jsou vděčným tématem po tisíciletí a bude tomu tak i nadále. Obdivují je básníci, mudrují o nich filozofové, jsou inspirací pro malíře, spisovatele a další umělce, průmysl zboží určeného především pro ženy dnes zaměstnává statisíce lidí. Řada z nich vstoupila do historie v dobrém, ale i ve zlém slova smyslu. Existují stovky citátů a přísloví od antiky až do současnosti věnovaných lepší polovičce lidstva.   Vybrali jsme jich několik, jak jsou publikovány ve Velkém slovníku citátů a přísloví, který vydala Academia.

Vždy nestálý a měnlivý tvor je žena. Vergilius

Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce. Talmud

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Demokritos

Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, který zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě, v senátě. L. N. Tolstoj

Ženy podněcují v mužích touhu vytvořit veledíla a překážejí jim v jejich realizaci. Wilde

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. Rousseau

Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže. Ebner-Eschenbachová

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se. Spurgeon

Sto mužů může založit tábor, ale jen žena dokáže vytvořit domov. Čínské

Žena v domě je neštěstí, ale ochraňuj ji Bože, pod každou střechou. Perské

Jaká je tedy žena matka, manželka, milenka, dcera, sestra, babička, umělkyně, vědkyně nebo hospodyně. Pokus o odpověď dává kniha Třicatero krás ženy s podtitulem Analytický rozbor jejich dokonalosti a nedostatků. Jejím autorem je A. Debay a v českém překladu vyšlo v roce 1905 první vydání, druhé v roce 1908. Z něj budeme v příštích dnech a týdnech otiskovat postřehy tohoto znalce ženské krásy.

 

Třicatero krás ženy

Ňadra. Ze všech částí těla prsa ženská největší půvaby v sobě chovají pro své roztomilé tvary; v prsou také uloženy jsou nejdůležitější a nejbytnější ústroje života, totiž plíce a srdce. Již toto vědomí mělo by otevříti oči ženám, aby vyvarovaly se co nejúzkostlivěji všech příčin, které...
Čistota jest nezbytná vlastnost každého člověka, jenž sám sebe má v úctě. Jako mocná pomůcka pro zdraví a krásu čistota stává se pro ženu naprosto nezbytnou. Zde ovšem můžeme jen povšechně se zmíniti o této otázce a odkazujeme v podrobnostech čtenáře na své dílo: „O čistotě těla a o jejím...
Ve vyšších kruzích společenských a napodobením i opičením také mezi zbohatlými měšťáky žena si utvořila postavení umělé; žije jen zábavám, zahálce, změkčilosti, tu a onde poddává se předřážděnosti a činnosti abnormální; spí a odpočívá ve dne, aby bděla a žila v noci. Toť jejím zvykem. Sedí...
Zajisté jest zdraví nejpřednějším statkem každého, ač z pravidla každý zdraví si počíná vážiti teprve, když ho pozbyl. Kdyby nám péče o zdraví nebyla ani pudem vrozena, bylo by nám uloženo z povinnosti, poněvadž porušené zdraví účinkuje vždy na mysl a povahu. A chceme-li si zachovati...
V těžkých a nesnadných okolnostech, kde jde o veliké zájmy buď osobní budoucnosti, buď budoucnosti rodiny, odsuďte srdce své k mlčení, aby rozum mohl promluviti; naopak, jde-li o skutek lásky a dobročinnosti, jděte jen za vnuknutím srdce svého. Duch i krása nepozbývají sice nikdy nároků...
Nikdy nechoďte na návštěvy, nejste-li v dobré náladě; neboť tu býváte vyptávány, vy promluvíte, a obyčejně z vás každý vytáhne, co byste mu byly měly zamlčeti. Pevně uzavírejte svá srdce před žárlivostí a každým citem nevraživým; neboť nevraživost jsou nejprudší jedy hrozně působící. Také...
Krása, duch a vnady jsou vlastnosti, pro které muž miluje ženu; a když příroda odepřela ženě krásu, hledí všemožným způsobem nahraditi tento nedostatek druhými dvěma vlastnostmi. Před krásou v prachu se koří muž; duchaplnost a vnadnost ženy činí roztomilými a hledanými; ale největším kouzlem...
Neobávejte se mužů malých očí; bývajíť obyčejně něžni a bázliví; za to vyhýbejte se mužům velikých uší, ploských a odstávajících, neboť nebývají roztomilí, za to však bývají často nepovolní, umínění a zuřiví. Veliký nos poukazuje na povahu dobrou, malý často bývá znamením opaku. Nos tupý prozrazuje...
Jako každá letora a každá idiosynkrasie má své dobré a své vadné stránky, tak poukazuje také každá fysiognomie zvláště známkami více méně snadno ocenitelnými na duševní i tělesné vlastnosti jednotníkovy. Fysiognomie čili umění poznati nitro člověka z jeho zevnějšku není pouhým uměním,...
Staří národové, kteří byli bystřejšími pozorovateli než národové moderní, znali velmi mnoho zvláštních a neobyčejných fakt, vztahujících se ke vlivu letory na povahu. Pro tři hlavní letory, cholerickou, sanguinickou a lymfatickou, jichž směs v rozličném stupni dává různé idiosynkrasie čili...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>