Hračka nebezpečná pro děti i životní prostředí

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje nabídku a prodej výrobků, které mohou být pro malé děti nebezpečné. Tentokrát zjistila, že na vnitřním trhu je hračka Piano na baterie „Animal World“, která může být riziková nejen pro nejmenší spotřebitele, ale i pro životní prostředí. 
ČOI zjistila, že obchodníci na tuzemském trhu mají v nabídce a prodeji plastovou elektrickou hračku – piano na baterie, které po smáčknutí příslušných tlačítek vydává zvuky zvířátek, případně hraje jednoduché melodie. Hračka je napájena třemi tužkovými 1,5 V bateriemi typu AA. Na čelní straně jsou v kruhu umístěna čtyři barevná tlačítka s anglickými výrazy pro označení příslušných barev. Po stranách jsou tlačítka ve tvaru čtyř zvířátek. V dolní části jsou klávesy s popisy Do; Re; Mi;
 Fa; Sol; La; Si; Do a s nakreslenými postavičkami zvířátek. Hračka je uložena v barevné papírové krabici s vyobrazením výrobku, označením značkou shody CE a informací, že je nevhodná pro děti do tří let. Na papírové, dodatečně nalepené etiketě je uvedeno jméno výrobce, včetně jména a adresy distributora a označení, že se jedná o hračku nevhodnou pro děti do tří let a vysvětlení, že hrozí nebezpečí vdechnutí nebo polknutí malých dílků.
Akreditovaná laboratoř provedla zkoušky, které potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice 2011/65/EU – RoHS. Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova i kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko.  
Hračka je rovněž atraktivní spíše pro děti do tří let věku. Svým charakterem a provedením odpovídá požadavkům kladeným na výrobky určené pro rozvoj kognitivních funkcí a praktických znalostí těchto dětí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem by měla odpovídat požadavkům jiného článku příslušné normy (článku 14.7 normy ČSN EN 62115). V tom je uvedeno, že baterie hraček určených pro děti mladší 3 let nesmějí být odnímatelné bez použití nástroje, pokud není kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen. Kryt pouzdra na vkládání baterií stejně jako vlastní pouzdro s prostorem pro baterie jsou u kontrolovaného výrobku konstruovány tak, aby mohly být vložené baterie zajištěny po umístění krytu šroubem, který je možné uvolnit pouze po použití příslušného nástroje. Z provedené kontroly hračky je zřejmé, že konstrukce výrobku zajištění pouzdra umožňuje. Přesto u všech kontrolovaných výrobků tento šroub chybí a proto lze pouzdro lehce otevřít a baterie vyjmout. V tomto případě hrozí riziko, že pokud malé děti baterie z pouzdra vyjmou a budou je vkládat do úst, mohou nevhodnou manipulací narušit jejich povrchovou vrstvu, čímž může dojít k poleptání kůže malých dětí.
Česká obchodní inspekce na základě výše zjištěných nedostatků a z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu uložila obchodníkovi ochranné opatření (dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb.), kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z distribuce. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na MPO. (9.5.2019)